Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. juuli 2012

Lennuliikluse korraldamine: komisjon kiidab heaks riikide kavad kulude vähendamiseks ja läbilaskevõime suurendamiseks, kuid soovib, et tehtaks lisapingutusi

Euroopa Komisjon kirjutas liikmesriikidele seoses tulemuslikkuse kavadega, mille eesmärk on parandada lennuliikluse korraldamist ühtse Euroopa taeva kohase tulemuslikkuse kava perioodil 2012–2014. Kava alusel peaks nimetatud kolmel aastal õhuruumi kasutajatele ja reisijatele kokku hoitama miljardeid eurosid. Komisjon teatas täna, et kavad kiidetakse heaks, sest need on üldjoontes kooskõlas Euroopa Liidu õiguslikult kehtestatud eesmärkidega. Siiski võttis ta vastu ka liikmesriikidele esitatavad soovitused täiustuste tegemiseks.

Transpordiküsimuste eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas sõnas: „Tulemuslikkuse kava on ühtse Euroopa taeva nurgakivi. Selle tulemusel peaks lennureisijatele pakutama vähesemate hilinemistega, keskkonnahoidlikumaid ja odavamaid teenuseid. Käes on aeg minna kavade koostamiselt üle nende elluviimisele. Komisjon jälgib tähelepanelikult tulemusi, et tagada liikmesriikide kavade täitmine.”

Aastatel 2012–2014 kulutavad õhuruumi kasutajad hinnanguliselt 19 miljardit eurot aeronavigatsioonitasudele. Olenevalt sellest, millist liiki lennuettevõtjaga on tegu, kaetakse nende tasudega 6–10% lennuettevõtja tegevuskuludest. Need on märkimisväärsed kulud, mida tegelikult kannavad reisijad.

Ühtse Euroopa taeva kohase tulemuslikkuse kava eesmärk on kehtestada ja ellu viia liikmesriikide siduvad eesmärgid kvaliteetsemate aeronavigatsiooniteenuste osutamiseks, mis tähendab odavamaid lende, vähesemaid hilinemisi ning lennuettevõtjate ja reisijate asjatute kulude vältimist. Lisaks väheneb tänu tõhusamatele ja lühematele lennutrajektooridele lennuliikluse keskkonnamõju.

Aastatel 2012–2014 loodetakse tulemuslikkuse kavadega saavutada peamiselt järgmist:

  • säästa ligikaudu 1 miljard eurot tänu lennujuhtimisest põhjustatud hilinemiste vähenemisele;

  • vähendada kasutustasusid ligikaudu 2,4 miljardi euro võrra;

  • vähendada keskmise lennu maksumust 2014. aastaks 800 eurolt 690 eurole. Nii liigub Euroopa õiges suunas, et saavutada eesmärk 400 eurot lennu kohta;

  • tagada aeronavigatsioonisektoris CO2-neutraalne kasv tänu õhuruumi korraldamisele võrgustiku haldaja koordineerimisel.

Liikmesriigid on aidanud eesmärkide täitmisele kaasa väga erineval määral:

  • Hispaania ja Portugal on teinud suuri pingutusi Euroopa tasandi kulutõhususeesmärgi saavutamiseks;

  • teatavates liikmesriikides (Suurbritannias, Austrias, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Rumeenias ja Rootsis) on eelkõige kulutõhususeesmärkide saavutamiseks tehtud suhteliselt vähe. Neil riikidel palutakse pingutada sellevõrra rohkem perioodil 2015–2019 ja soovitatakse tungivalt hakata kulusid vähendama juba nüüd;

  • mitme riigi (Prantsusmaa, Belgia, Madalmaade, Saksamaa, Luksemburgi, Hispaania, Kreeka ja Poola) kavad võivad jääda läbilaskevõime-eesmärgi täitmiseks ebapiisavaks. Need riigid peaksid tegema paremate tulemuste saavutamiseks koostööd võrgustiku haldajaga.

Taustteave

Tulemuslikkuse kava hõlmab nelja valdkonda: kulutõhusus, ohutus, läbilaskevõime ja keskkonnamõju. Aastateks 2012–2014 on kehtestatud Euroopa Liidu tasandi eesmärgid kõigis neis valdkondades peale ohutuse. Eesmärgid on järgmised:

  • keskmine ühikumäär (lennuettevõtjatelt nõutav tasu) 53,92 eurot 2014. aastaks,

  • keskmine hilinemine 0,5 minutit lennu kohta 2014. aastaks;

  • vähendada 2014. aastaks tegeliku lennu kõrvalekallet punktide A ja B vahelisest optimaalsest marsruudist 0,75% võrreldes 2009. aasta võrdlusalusega (st lühendada lende).

Liikmesriikidel paluti kehtestada riiklikud läbilaskevõime- ja kulutõhususeesmärgid kooskõlas Euroopa Liidu tasandi eesmärkidega. Võrgustiku haldaja vastutab selle eest, et täidetaks keskkonnaeesmärk saavutada lennuliikluse CO2-neutraalne kasv. Kava eesmärk on kindlustada vähemalt selline ohutustase, mida on nõutud Euroopa Lennundusohutusameti eeskirjades, mille järgimist kontrollivad Euroopa Komisjon koos sõltumatu tulemuslikkuse hindamise organiga. Välja töötatakse ohutusalase tulemuslikkuse näitajad, mida tuleb järgida alates 2015. aastast ja mis on tulemuslikkuse kava edasise etapi oluline prioriteet.

Tulemuslikkuse kava hõlmab kõiki 27 liikmesriiki ning Norrat ja Šveitsi.

Järgmised sammud

Aastatel 2012–2014 tehakse eesmärkide täitmisega algust, kuid liikmesriigid peavad tulevikus ära tegema hoopis rohkem, et saavutada ühtse Euroopa taeva põhieesmärk tagada kulutõhus, ohutu ja säästev lennuliikluse korraldamine. On liikmesriike, kes on teinud teistest riikidest rohkem pingutusi oma kavade kooskõlastamiseks Euroopa Liidu tasandi eesmärkidega. Komisjon võtab tulevaste eesmärkide kehtestamisel arvesse nende riikide kogupingutusi. Liikmesriikidelt, kes oleksid pidanud esimesel perioodil (2012–2014) rohkem ära tegema, oodatakse sellevõrra suuremat tööd teisel perioodil (2015–2019).

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar