Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 19. juuli 2012

Ohutut reisi: komisjon peab nõu välismaal liiklusõnnetusse sattunute abistamise üle

Ligi 130 miljonit eurooplast kavatseb tänavu puhkuse veeta mõnes teises Euroopa Liidu riigis. Kolmveerand neist kasutavad oma sihtkohta jõudmiseks vähemalt korra autot või mootorratast. Tahes-tahtmata satuvad mõned puhkajad liiklusõnnetustesse kas teel puhkusele või tagasi või puhkuse ajal. Kuidas aga saab liiklusõnnetuse ohver esitada hüvitisnõude väljaspool oma kodumaad? Kus nad nõude esitada saavad? Ja kui pikk on selle esitamise tähtaeg?

Euroopa Komisjon on täna käivitanud avaliku konsulteerimise, et aidata piiriüleste liiklusõnnetuste ohvreid, kel praegu võib olla raskusi ELis väljaspool oma päritoluriiki toimunud liiklusõnnetuse kahjude hüvitamise nõude esitamisel selle erinevate tähtaegade tõttu (vt lisa). Konsulteerimine kestab 19. novembrini.

Euroopa Komisjoni asepresident, õigusküsimuste volinik Viviane Reding sõnas: Igal aastal toimub ELis ligi 1 miljon liiklusõnnetust ja mõnedesse neist satuvad paratamatult ka külalised teistest ELi riikidest. Liiklusõnnetus on kõigi jaoks stressirohke kogemus, kuid see võib muutuda veelgi hullemaks, kui ohver ei saa hüvitist nõude esitamise keeruliste eeskirjade tõttu. Euroopa Komisjon soovib välja selgitada üksikasjad, et me saaksime pakkuda tõhusaid lahendusi ja tagada nõuetekohase juurdepääsu õigusemõistmisele kõigi ohvrite jaoks. Euroopa kodanikud peaksid end tundma kindlalt, kui autoga teise ELi liikmesriiki puhkama suunduvad.”

Praegu panevad erinevad riiklikud eeskirjad ohvri keerulisse olukorda ja ta võib esitada hüvitisnõude vahel lühikesest tähtajast hiljem ning seetõttu hüvitist üldse mitte saada. Konsulteerimise eesmärk on saada parem ülevaade probleemi ulatusest ja hinnata võimalikke lahendusi. Algatus kattub komisjoni laiemate jõupingutustega ELi kuriteoohvrite abistamiseks (IP/11/585) ja on jätkuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt hiljuti heaks kiidetud komisjoni ettepanekule, mis käsitleb kuriteoohvrite miinimumõigusi (MEMO/12/541).

Avaliku konsulteerimise käigus esitatavad võimalikud lahendused ulatuvad piiriüleste liiklusõnnetuste ohvrite paremast teavitamisest aegumistähtaegade ühtlustamiseni (kahjunõude esitamise tähtaeg pärast õnnetuse toimumist). Konsulteerimine on suunatud liiklusõnnetuste ohvritele, kõigile neile, kes autoga välismaale reisivad, õigusala töötajatele, kindlustusandjatele ja muudele huvitatud isikutele või organisatsioonidele.

Taust

Hinnangulised andmed piiriülestes liiklusõnnetustes osalejate kohta on erinevad, kuna koondatud statistika puudub. Siiski on tõenäoline, et vähemalt 2 % ELi liiklusõnnetustest satuvad ka külalised teistest ELi riikidest. Need võivad olla puhkajad, piiriülesed töötajad (näiteks kaugsõidu veoautojuhid) või isikud, kes üle piiri oma töökohta sõidavad.

Euroopa turistid, kes teises ELi liikmesriigis õnnetusse satuvad, esitavad tõenäoliselt õnnetuses tekkinud kahjude hüvitamise nõude. Igas ELi riigis on hüvitise nõudmiseks erinevad menetluseeskirjad ja riiklikud hüvitisnõude esitamise tähtaegu käsitlevad eeskirjad võivad ette näha tähtaja 1 - 10 aastani (vt lisa). Teistest liikmesriikidest pärit külastajad selliste eeskirjadega ilmselt nii hästi kursis ei ole, mistõttu ohvrite juurdepääs õigusemõistmisele on problemaatiline.

Mõnel juhul võivad ohvrid saadud kahju hüvitamisest üldse ilma jääda, sest õnnetuse toimumiskohaks olevas ELi liikmesriigis on aegumistähtajad eriti lühikesed. Reisijatel võivad ka olla puudulikud teadmised selle kohta, millal nimetatud aegumistähtaegasid arvestama hakatakse või millised on võimalused nende arvestamise peatamiseks.

Täna alguse saanud konsulteerimine on osa Euroopa Komisjoni jätkuvatest püüdlustest parandada ELi kodanike õigusi. Alates 9. maist on komisjon käivitanud seni suurima kodanike õigusi käsitleva ELi avaliku konsulteerimise, et määrata kindlaks võimalikud takistused Euroopas reisivate või näiteks internetipoes oste sooritavate kodanike jaoks (IP/12/461).  Konsulteerimine kestab 9. septembrini ja saadud märkused suunatakse otse järgmise aasta mais koostatavasse 2013. aasta aruandesse ELi kodakondsuse kohta.

Lisateave:

Avalik konsulteerimine: aegumistähtajad ELi piiriüleste liiklusõnnetuste ohvrite hüvitisnõuete esitamiseks:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/civil/opinion/121031_en.htm

Asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingu koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Euroopa Komisjon – Tsiviilõigus: aegumistähtajad liiklusõnnetuste puhul:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/car-accident/index_en.htm

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

Lisa: peamised aegumistähtajad liiklusõnnetuste ohvrite hüvitisnõuete esitamiseks

Liikmesriik

Vastutava kolmanda isiku (nt autojuht) vastu suunatud hüvitisnõude esitamise tähtaeg aastates

Vastutava kolmanda isiku kindlustusandja vastu suunatud hüvitisnõude esitamise tähtaeg aastates

AT

3

3

BE

3

3

BG

5

5

CY

2

2

CZ

3-2

3-2

DE

3

3

DK

5

5

EE

3

3

EL

5

2-5

ES

1

1

FI

3

3

FR

10

1-3-5

HU

5-3

5-3

IE

6-2-1

6-2

IT

2

2

LT

3

1-3

LU

30

5

LV

10

10-3-1

MT

2

2

NL

1-3-5-10

3

PL

3

3

PT

3

3

RO

3

3

SE

3

3

SI

3

3

SK

2-3-10

2-3-10

UK

6-3

6-3

Tabelis esitatud andmed on pärit uuringu „Hüvitise maksmine piiriüleste liiklusõnnetuste ohvritele ELis: riiklike tavade võrdlus, probleemide analüüs ja hinnang tegutsemisvariantidele piiriüleste liiklusõnnetuste ohvrite olukorra parandamiseks” lõpparuandest, mis on kättesaadav veebilehel: http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/consumer/motor/index_en.htm

Tabelis on esitatud erinevused liiklusõnnetustes tekkinud kahjude hüvitamisnõuete esitamisele kohaldatavate peamiste tähtaegade pikkuses. Enama kui ühe arvu esitamine tabelis märgib, et asjaomases liikmesriigis sõltub tähtaja pikkus eri teguritest, nt sellest, kas nõue käsitleb omandile tekkinud kahju või isiku vigastusi.


Side Bar