Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 juli 2012

EU-kontroller garanterar säkra livsmedel

Enligt en rapport från EU-kommissionen som läggs fram i dag har många risker med livsmedel stoppats eller minskats bl.a. tack vare EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder (Rasff). Systemet har stor betydelse för säkerheten från jord till bord genom snabba reaktioner när risker för livsmedlen upptäcks. Alla medlemmar i systemet1 meddelas snabbt om allvarliga risker med livsmedel eller foder så att de kan möta riskerna på ett samordnat sätt och skydda befolkningens hälsa.

– De europeiska konsumenterna har de säkraste livsmedlen i världen. EU:s system för snabb varning för livsmedel och foder gör det möjligt att spåra riskerna och ta bort dem från marknaden. Systemet stärker konsumenternas förtroende för livsmedels- och fodersäkerheten. Under 2011 hanterade vi ett antal allvarliga kriser, bland annat konsekvenserna av reaktorolyckan i Fukushima, dioxinförgiftningarna och E. coli-utbrottet. EU kunde ta itu med kriserna, och med hjälp av de här erfarenheterna kan vi göra ännu bättre ifrån oss framöver, säger hälso- och konsumentkommissionär John Dalli.

Resultat

Under 2011 lämnades 9 157 anmälningar i Rasff om brott mot EU:s livsmedelslagstiftning, varav 617 anmälningar om allvarliga risker.

De flesta anmälningarna var uppföljningar (5 345), medan det kom färre nya anmälningar (3 812). Det beror på att Rasff är effektivare, med bättre målinriktning och mer uppföljning.

Av de 3 812 nya anmälningarna rörde 3 139 livsmedel, 361 foder och 312 material som kommer i kontakt med livsmedel. Några av de mest anmälda problemen var aflatoxiner i foder, torkad frukt och nötter samt migration av kemiska ämnen från köksredskap tillverkade i Kina.

Säkrare import

Särskilt glädjande var de förstärkta säkerhetskontrollerna vid EU:s gränser. Nästan hälften av anmälningarna rörde livsmedel och foder som underkänts vid EU:s gränser. När sådana produkter påträffas informerar Rasff exportlandet så att problemet inte upprepas. Om ett allvarligt, återkommande problem påträffas ber kommissionen landet att vidta åtgärder, t.ex. dra in godkännanden av livsmedelsföretag, stoppa exporten eller öka kontrollerna.

Riskförebyggande och krishantering

Rasff har hjälpt EU att reagera på och minska följderna av flera allvarliga livsmedelsproblem på senare år, bl.a. dioxin och E. coli-baktierier. Systemet var särskilt viktigt 2011 för hanteringen av två problem: Fukushima och E. coli.

E. coli-krisen var ett av de allvarligaste utbrotten av livsmedelsförgiftning i EU:s historia med över 50 dödsfall, främst i Tyskland. En expertgrupp arbetade dygnet runt för att spåra utbrottets ursprung, underlätta informationsutbytet så att livsmedelsmyndigheterna kunde reagera verkningsfullt och lindra krisens medicinska och ekonomiska konsekvenser.

Fukushima: Efter utsläppet av radioaktivt material från kärnkraftverket Daiichi i Fukushima i mars 2011 bad kommissionen EU-länderna via systemet att mäta radioaktiviteten i livsmedel och foder som importerats från Japan. Kommissionen vidtog försiktighetsåtgärden att kräva att de japanska myndigheterna före export skulle kontrollera alla exporterade livsmedel och allt foder från det drabbade området, och kompletterade det med stickprov vid EU:s gräns. Det gav ett mycket starkt skydd för folkhälsan. Systemet visade sig oumbärligt för effektiv, snabb kommunikation med EU-länderna om lägets utveckling, åtgärderna och kontrollernas resultat. Åtgärderna gäller även under 2012 och ses över regelbundet.

Lärdomar

Några viktiga lärdomar har dragits av kriserna 2011 och finns i en rapport som kommissionen också lägger fram i dag2. Kommissionen vill bl.a. göra följande:

  • Bygga ut Rasff med den nya anmälningsplattformen i-Rasff, som ska hjälpa systemet att fungera snabbare och effektivare.

  • Se över rutinerna för krishantering och möjliggöra flexibilitet.

  • Se över reglerna om spårbarhet, så att det går snabbare och effektivare att spåra farliga produkter och få bort dem från marknaden.

  • Anordna särskilda kurser om utredning och hantering av livsmedelsburna utbrott samt om hygien i primärproduktionen i de viktigaste utomeuropeiska länderna (inom EU:s program Bättre utbildning för säkrare mat och i samarbete med Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar).

  • Ta fram särskilda regler om frön och groddproduktion.

  • Förbättra samordningen av kriskommunikationen.

Nästa steg

Kommissionen och medlemsstaterna kommer att fortsätta att förbättra rapporteringssystemen så att de nationella myndigheterna kan styra sin provtagning och sina inspektioner bättre med befintliga resurser.

Arbetet kommer även att fortsätta med att förbättra Rasff och hur nätverk och varningssystem samverkar. Särskilt kommer man att ägna sig åt nya risker och genomförande av de åtgärder som nämns ovan.

Mer information om Rasff:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/12/583

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola +32 2 298 76 24

1 :

EU-länderna, EES-länderna (Norge, Liechtenstein och Island), Efta-sekretariatet, Schweiz, EU-kommissionen samt Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa).


Side Bar