Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 20. julija 2012

Hrana: najnovejše poročilo kaže, da mehanizmi EU zagotavljajo varnost naše hrane

Danes objavljeno poročilo Evropske komisije kaže, da je bilo s pomočjo evropskega sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (sistem RASFF) preprečenih ali omiljenih veliko tveganj za varnost hrane, mehanizmi pa zagotavljajo, da je naša hrana varna. Sistem RASFF je ključen pri zagotavljanju varnosti „od vil do vilic“, saj po odkritju tveganja v zvezi z varnostjo hrane sproži hiter odziv. Vsi člani sistema1 so namreč nemudoma obveščeni o resnih tveganjih, ki so bila odkrita v hrani ali krmi, da se lahko nanje usklajeno odzovejo in tako zaščitijo zdravje državljanov EU.

Evropski komisar za zdravje in varstvo potrošnikov John Dalli je povedal: „Evropski potrošniki so deležni najvišjih standardov varnosti hrane na svetu. Pri tem ima ključno vlogo evropski sistem hitrega obveščanja za živila in krmo. Ta sistem omogoča odkrivanje in odpravo tveganj na evropskem trgu ter krepi zaupanje potrošnikov v naš sistem zagotavljanja varnosti hrane in krme. V letu 2011 smo se spopadli z večjimi krizami, na primer s posledicami jedrske nesreče v Fukušimi ter krizo z dioksinom in bakterijo E. coli. EU jih je uspešno obvladala, s pridobljenimi izkušnjami pa bomo v prihodnje brez dvoma še uspešnejši.“

Splošni rezultati

V letu 2011 je bilo po sistemu RASFF sporočenih 9 157 primerov nespoštovanja zakonodaje EU o hrani, od tega 617 v zvezi z resnimi tveganji.

Pri večini obvestil je šlo za nadaljnje spremljanje (5 345), novih pa je bilo 3 812. To pomeni, da je sistem učinkovitejši, bolj ciljno usmerjen ter zagotavlja obširnejše nadaljnje spremljanje.

Od 3 812 novih obvestil se jih je 3 139 nanašalo na hrano, 361 na krmo in 312 na snovi v stiku s hrano. Med najpogosteje sporočenimi nevarnostmi so bili aflatoksini v krmi ter suhem in lupinastem sadju in prenos kemičnih snovi s kuhinjskih pripomočkov, proizvedenih na Kitajskem.

Varnejši uvoz

Še posebej uspešni so bili okrepljeni varnostni pregledi na mejah EU. Skoraj polovica obvestil se je namreč nanašala na hrano in krmo, zavrnjeno na mejah EU. Država nečlanica EU, iz katere proizvod izvira, je o odkritju takega proizvoda nemudoma obveščena po sistemu RASFF. Od nje se tudi zahteva, da sprejme ustrezne ukrepe in prepreči, da bi se problem ponovil. Kadar se odkrije resen in trdovraten problem, Komisija od države izvora zahteva izvedbo nujnih popravnih ukrepov, kot so črtanje zadevnih ustanov s seznama, preprečitev izvoza ali poostritev nadzora.

Zmanjšanje tveganj in obvladovanje kriz

S pomočjo sistema RASFF smo se v zadnjih letih uspešno odzvali na nekaj resnih izbruhov bolezni zaradi uživanja hrane in omilili njihove posledice (na primer kriza z dioksinom in bakterijo E. coli). V letu 2011 je imel sistem RASFF ključno vlogo pri obvladovanju dveh pomembnih incidentov, povezanih z varnostjo hrane: jedrske nesreče v Fukušimi in izbruha bakterije E. coli.

Izbruh bakterije E. coli je bil eden najresnejših izbruhov bolezni zaradi uživanja hrane v zgodovini EU, saj je umrlo več kot 50 ljudi, večinoma v Nemčiji. Delovna skupina strokovnjakov se je noč in dan trudila najti vir izbruha bakterije in olajšati hitro izmenjavo informacij, s pomočjo katerih so se organi za varnost hrane lahko učinkovito odzvali ter ublažili zdravstvene in gospodarske posledice izbruha.

Jedrska nesreča v Fukušimi: po izpustu radioaktivnosti iz jedrske elektrarne Fukušima Daiči marca 2011 je Komisija države članice EU po sistemu RASFF prosila, naj analizirajo stopnje radioaktivnosti v hrani in krmi, uvoženi z Japonske. Komisija je sprejela previdnostni ukrep, na podlagi katerega so morali japonski organi pred izvozom pregledati vso hrano in krmo s prizadetega območja, namenjeno izvozu, hkrati pa je izvajala tudi naključne preglede na vstopnih točkah. Ukrepi so zagotovili zelo visoko stopnjo varovanja javnega zdravja. Izkazalo se je, da je sistem RASFF nujen za učinkovito in hitro komunikacijo z državami članicami o razvoju razmer, potrebnih ukrepih in rezultatih pregledov. Ukrepi se izvajajo tudi v letu 2012 in se redno pregledujejo.

Pridobljene izkušnje

V krizah leta 2011 smo pridobili veliko pomembnih izkušenj, ki so predstavljene v prav tako danes objavljenem dokumentu Komisije2. Med najpomembnejšimi so:

  • okrepitev sistema RASFF z vzpostavitvijo iRASFF, tj. spletne platforme za obveščanje, s pomočjo katere bo sistem RASFF deloval še hitreje in učinkoviteje;

  • pregled obstoječih standardnih operativnih postopkov kriznega upravljanja in zagotovitev zadostne prožnosti;

  • pregled pravil o sledljivosti za hitrejše in učinkovitejše odkrivanje nevarnih proizvodov ter njihov umik s trga;

  • zagotovitev namenskih usposabljanj za glavne trgovinske partnerje o preprečevanju okužb, ki se prenašajo s hrano, in upravljanju izbruhov okužb ter higieni v primarni proizvodnji (s pomočjo programa EU „Boljše usposabljanje za varnejšo hrano“ ter v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) in Evropskim centrom za preprečevanje in obvladovanje bolezni);

  • oblikovanje posebnih pravil za proizvodnjo semen in kalčkov;

  • izboljšanje usklajevanja dejavnosti kriznega komuniciranja.

Naslednji koraki

Komisija bo skupaj z državami članicami še naprej izpopolnjevala sisteme obveščanja, ki nacionalnim organom omogočajo bolj usmerjen odvzem vzorcev in inšpekcijske preglede v skladu z njihovimi obstoječimi viri.

Nadaljevala se bodo tudi prizadevanja za izboljšanje sistema RASFF ter sodelovanja med različnimi mrežami in sistemi opozarjanja. Poudarek bo na nastajajočih tveganjih ter izvajanju ukrepov, opredeljenih v dokumentu o pridobljenih izkušnjah.

Več informacij o sistemu RASFF:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/12/583

Kontakti:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

V sistem RASFF so vključene države članice EU, države EGP (Norveška, Lihtenštajn in Islandija), sekretariat EFTA, Švica, Evropska komisija in Evropska agencija za varnost hrane (EFSA).


Side Bar