Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 juli 2012

Levensmiddelen: volgens meest recente verslag zorgen EU-controles voor veilig voedsel

Uit een verslag van de Europese Commissie dat vandaag werd gepubliceerd, blijkt dat dankzij het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders (Rapid Alert System For Food and Feed of RASFF) talrijke risico's voor de voedselveiligheid zijn afgewend of beperkt en dat de veiligheidscontroles ervoor zorgen dat ons voedsel veilig is. Wanneer een risico voor de voedselveiligheid wordt geconstateerd, brengt het RASFF een snelle reactie op gang en speelt het zo een sleutelrol om de veiligheid "van boerderij tot bord" te waarborgen. Alle leden van het RASFF-systeem1 worden dadelijk op de hoogte gebracht van ernstige risico's die bij levensmiddelen of diervoeders worden vastgesteld, zodat ze met een gecoördineerde aanpak van de bedreigingen voor de voedselveiligheid de gezondheid van de EU-burgers kunnen beschermen.

John Dalli, commissaris voor Gezondheid en Consumenten, zei hierover het volgende: "De Europese consumenten genieten de hoogste voedselveiligheidsnormen in de wereld. Het systeem voor snelle waarschuwingen van de EU is een essentieel instrument dat ons in staat stelt de risico's op de Europese markt te identificeren en deze weg te nemen. Het RASFF versterkt het vertrouwen van de consument in ons systeem voor de veiligheid van levensmiddelen en diervoeders. In 2011 kregen we te maken met een aantal ernstige crises, zoals de effecten van de kernramp in Fukushima, de dioxine- en de E.coli-crisis. De EU is erin geslaagd om deze te bedwingen, en de lessen die wie hier met z'n allen uit getrokken hebben, zullen er ongetwijfeld voor zorgen dat we in de toekomst zelfs nog beter zullen presteren."

Algemene resultaten

In 2011 werden in het RASFF 9 157 meldingen gemaakt over niet-naleving van de EU-levensmiddelenwetgeving; 617 daarvan gingen over ernstige risico's.

Er waren meer follow-upmeldingen (5 345) dan meldingen van nieuwe incidenten (3 812). Dit is een weerspiegeling van de verhoogde doeltreffendheid van het systeem, met een doelgerichtere aanpak en een uitgebreide follow-up.

Bij de 3 812 nieuwe meldingen ging het in 3 139 gevallen om levensmiddelen, in 361 gevallen om diervoeders en in 312 gevallen om materialen die met levensmiddelen in contact komen. Tot de meest voorkomende problemen behoorden aflatoxinen in diervoeder, gedroogd fruit en noten en de migratie van chemische stoffen uit keukengerei uit China.

Veiligere invoer

Het versterken van de veiligheidscontroles aan de EU-grenzen was een groot succes. Bijna de helft van de meldingen had te maken met levensmiddelen en diervoerders die aan de EU-grenzen werden tegengehouden. Wanneer een dergelijk product geïdentificeerd is, informeert het RASFF het betrokken niet-EU-land en verzoekt het herstelmaatregelen te treffen en het probleem in de toekomst te voorkomen. Bij een ernstig en aanhoudend probleem verzoekt de Commissie het betrokken land dringende herstelmaatregelen te treffen, en bijvoorbeeld bepaalde instellingen van hun lijsten te schrappen, de uitvoer tegen te houden of de controles op te voeren.

Risicobeperking en crisisbeheersing

Het RASFF-systeem heeft ertoe bijgedragen ernstige, uit levensmiddelen voortkomende recente uitbraken zoals de dioxine- en de E.coli-crisis aan te pakken en te beperken. Het RASFF heeft in 2011 een cruciale rol gespeeld bij twee grote voedselveiligheidsincidenten: Fukushima en E.coli.

De E.coli-crisis was een van de belangrijkste uit levensmiddelen voortkomende uitbraken in de geschiedenis van de EU en maakte meer dan vijftig dodelijke slachtoffers, voornamelijk in Duitsland. Een taskforce van deskundigen bleef non-stop doorwerken om de bron van de uitbraak te achterhalen en om snel informatie uit te wisselen zodat de voedselveiligheidsautoriteiten efficiënte maatregelen konden treffen en het effect van de crisis op de gezondheid en op de economie konden beperken.

Fukushima. Toen in maart 2011 uit de Daiichi-kerncentrale in Fukushima radioactiviteit vrijgekomen was, heeft de Commissie de EU-lidstaten via het RASFF verzocht de radioactiviteitsniveaus te controleren van levensmiddelen en diervoeders die uit Japan werden ingevoerd. De Commissie heeft voorzorgsmaatregelen goedgekeurd waarbij de Japanse autoriteiten voorafgaand aan de uitvoer controles moesten verrichten op alle levensmiddelen en diervoeders uit het getroffen gebied die voor de uitvoer bestemd waren, en waarbij steekproefsgewijs controles werden uitgevoerd op de plaats van binnenkomst. Deze maatregelen hebben gezorgd voor een zeer hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid. Het RASFF bleek onontbeerlijk te zijn om efficiënt en snel met de lidstaten te communiceren over de evolutie van de situatie, de maatregelen die moesten worden getroffen en de resultaten van de controles. De maatregelen blijven van kracht in 2012 en worden regelmatig geëvalueerd.

Wat hebben we daaruit geleerd?

Uit de crisis van 2011 hebben we een aantal belangrijke lessen getrokken. Deze worden beschreven in een document van de Commissie dat eveneens vandaag wordt gepresenteerd2. Enkele van de punten die daarin naar voren worden gebracht, zijn:

  • de versterking van het RASFF door de oprichting van iRASFF – een platform voor onlinemeldingen waardoor het RASFF sneller en efficiënter zal werken dan ooit tevoren;

  • de herziening van de standaardwerkwijzen voor crisisbeheersing, met voldoende ruimte voor flexibiliteit;

  • de herziening van de traceerbaarheidsvoorschriften zodat gevaarlijke producten nog sneller en efficiënter kunnen worden getraceerd en van de markt gehaald;

  • het verstrekken van specifieke opleidingen aan belangrijke handelspartners over levensmiddelenonderzoek, uitbraakbeheer en hygiëne in de primaire productie (in het kader van het EU-programma Betere Opleiding Voor Veiliger Voedsel en in samenwerking met de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en het Europees Centrum voor ziektebestrijding (ECDC));

  • het opstellen van bijzondere voorschriften voor de productie van zaai- en plantgoed;

  • het verbeteren van de coördinatie van de communicatie in crisisgevallen.

Volgende stappen

De Commissie zal samen met de lidstaten werken aan de verbetering van de meldsystemen, zodat de nationale autoriteiten gerichter steekproeven en inspecties kunnen uitvoeren met hun bestaande middelen.

Er wordt tevens voortgewerkt aan de verbetering van het RASFF-systeem en de compatibiliteit van de verschillende netwerken en waarschuwingssystemen. De nadruk zal hierbij liggen op opkomende risico's en de toepassing van de maatregelen die in het document met de getrokken lessen zijn besproken.

Voor meer informatie over het RASFF:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/12/583

Contact :

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

De lidstaten van de EU, de landen van de EER (Noorwegen, Liechtenstein en IJsland), het EVA-secretariaat, Zwitserland, de Europese Commissie en de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA).


Side Bar