Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 20 d.

Maistas. Naujausia ataskaita rodo, kad ES taiko veiksmingą maisto saugos kontrolę

Šiandieninėje Europos Komisijos ataskaitoje skelbiama, kad ES skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF) leido išvengti daugelio su maisto sauga susijusių pavojų arba juos sumažinti, o maisto saugos kontrolė – užtikrinti, kad valgytume saugų maistą. RASFF, itin svarbi saugos užtikrinimo visoje maisto tiekimo nuo ūkio iki stalo grandinėje sistema, padeda nustatyti su maisto sauga susijusį pavojų ir imtis skubaus atsako. Nustačius svarbius maisto ir pašarų rizikos veiksnius, skubiai informuojami visi RASFF sistemos dalyviai1, kad kartu koordinuotai galėtų imtis priemonių nuo maisto saugai kylančių grėsmių ir apsaugotų ES piliečių sveikatą.

Už sveikatos ir vartotojų reikalų politiką atsakingas Komisijos narys Johnas Dalli sakė: „Europos vartotojai gali džiaugtis, kad jų maisto produktams taikomi aukščiausi pasaulyje saugos standartai. ES skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos svarba didžiulė, nes sistema leidžia nustatyti rizikos veiksnius Europos rinkoje ir juos pašalinti. RASFF dėka didėja mūsų vartotojų pasitikėjimas ES maisto ir pašarų saugos sistema didėja. 2011 m. susidūrėme su keliomis rimtomis krizinėmis situacijomis, pvz., kilusiomis dėl incidento Fukušimos atominėje elektrinėje padarinių, dioksinų ir E. coli infekcijos protrūkio. ES sugebėjo su jomis susidoroti ir įgijo patirties, kuri leis ateityje reaguoti dar veiksmingiau.“

Bendri rezultatai

2011 m. buvo perduoti 9 157 RASFF pranešimai apie ES maisto produktus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, iš kurių 617 buvo susiję su rimtais pavojais.

Daugelis pranešimų buvo apie tolesnius veiksmus (5 345), gi apie naujus atvejus jų pateikta mažiau (3 812). Tai rodo, kad sistemos veiksmingumas auga – atranka tobulėja ir didėja tolesnių veiksmų.

Iš 3 812 naujų pranešimų 3 139 pranešimai pateikti dėl maisto produktų, 361 – dėl pašarų, o 312 – dėl su maistu besiliečiančių medžiagų. Daugiausia pranešimų gauta apie aflatoksinus pašaruose, džiovintuose vaisiuose bei riešutuose ir apie chemines medžiagas, išsiskiriančias iš virtuvės reikmenų, atvežtų iš Kinijos.

Importo saugos užtikrinimas

Vienas sėkmingiausių žingsnių buvo saugos kontrolės sustiprinimas ES pasienyje. Beveik pusė pranešimų buvo susiję su maisto produktais ir pašarais, kurių neleista įvežti į ES. Nustačius tokį produktą, atitinkamai ES nepriklausančiai šaliai siunčiamas RASFF pranešimas, kuriuo prašoma imtis taisomųjų veiksmų ir neleisti šiai problemai pasikartoti. Kai nustatoma rimta ir nuolat pasikartojanti problema, Komisija paprašo atitinkamos šalies skubiai imtis taisomųjų priemonių, pvz., išbraukti tam tikras įmones iš sąrašų, uždrausti tam tikrų prekių eksportą arba sugriežtinti kontrolę.

Pavojaus mažinimas ir krizių valdymas

Pastaraisiais metais būtent dėl RASFF sėkmingai reaguota į keletą rimtų per maistą plintančių ligų protrūkių, pvz., sukeltų dioksinų ir E. coli, ir jų pavojus buvo sumažintas. 2011 m. RASFF teko svarbus vaidmuo, kai kilo du dideli incidentai, susiję su maisto sauga: nelaimė Fukušimoje ir E. coli infekcijos protrūkis.

Per maistą plintančios E. coli infekcijos protrūkio sukelta krizė buvo viena didžiausių ES istorijoje, pareikalavusi virš 50 gyvybių, daugiausia Vokietijoje. Ekspertų grupė dirbo be poilsio, kad nustatytų protrūkio židinį ir paspartintų keitimąsi informacija, leidusia maisto saugos institucijoms veiksmingai reaguoti į krizės padarinius sveikatai bei ekonomikai ir juos sumažinti.

Fukušimos incidentas 2011 m. kovo mėn., kai Fukušimos Dajiči atominėje jėgainėje išsiskyrė radioaktyvios medžiagos, Komisija per RASFF paprašė ES valstybių narių ištirti radioaktyvumo lygį iš Japonijos įvežamuose pašaruose ir maisto produktuose. Komisija patvirtino prevencinę priemonę – pareikalavo, kad Japonijos institucijos atliktų išankstinę visų iš nukentėjusios zonos eksportuojamų pašarų ir maisto produktų kontrolę, įskaitant atsitiktinę kontrolę įvežimo muitinės įstaigoje. Priemonės leido užtikrinti labai aukšto lygio visuomenės sveikatos apsaugą. Akivaizdu, kad būtent RASFF dėka valstybės narės galėjo veiksmingai keistis skubia informacija apie pažangą, priemones, kurių reikia imtis, ir kontrolės rezultatus. Priemonės toliau taikomos 2012 m. ir reguliariai peržiūrimos.

Įgyta patirtis

Po 2011 m. krizės įgyta daug svarbios patirties; ji taip pat apžvelgiama šiandieniniame Komisijos dokumente2. Jame nurodomi ir šie pagrindiniai darbai:

  • patobulinti RASFF: sukurti iRASFF – internetinę pranešimų platformą, kuri leistų RASFF veikti dar sparčiau ir veiksmingiau;

  • peržiūrėti esamas standartines krizių valdymo procedūras taip, kad jų taikymo mechanizmas būtų pakankamai lankstus;

  • pakeisti atsekamumo taisykles, siekiant padidinti nesaugių produktų atsekamumo ir pašalinimo iš rinkos spartą ir veiksmingumą;

  • svarbiems prekybos partneriams organizuoti specialius mokymo kursus apie per maistą plintančių ligų tyrimus ir protrūkių valdymą bei higieną pirminės gamybos metu (pagal ES programą „Geresnis mokymas rūpinantis maisto sauga“, bendradarbiaujant su Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru (ECDC));

  • parengti specialias sėklų ir daigų auginimo taisykles;

  • patobulinti komunikacijos krizių atveju koordinavimą.

Tolesni veiksmai

Komisija su valstybėmis narėmis toliau tobulins ataskaitų teikimo sistemas, kurios šalių institucijoms leis atlikti tikslesnę mėginių atranką ir patikras, naudojant turimus išteklius.

Be to, bus tęsiami RASFF ir įvairių tinklų bei perspėjimo sistemų bendros veiklos tobulinimo darbai. Daugiausia dėmesio bus skirta nustatomiems naujiems pavojams ir dokumente apie įgytą patirtį nurodytų veiksmų įgyvendinimui.

Daugiau informacijos apie RASFF:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/12/583

Asmenys ryšiams:

Frédéric Vincent, tel. (32-2) 298 71 66)

Aikaterini Apostola, tel. (32-2) 298 76 24)

1 :

ES valstybės narės, EEE šalys (Norvegija, Lichtenšteinas ir Islandija), ELPA sekretoriatas, Šveicarija, Europos Komisija ir Europos maisto saugos tarnyba (EFSA).


Side Bar