Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. heinäkuuta 2012

Tuoreen raportin mukaan EU-valvonta takaa elintarvikkeiden turvallisuuden

Tänään julkistetusta Euroopan komission raportista käy ilmi, että useita elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyviä riskejä on onnistuttu välttämään tai pienentämään elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän (RASFF) ansiosta, ja että valvonta takaa elintarvikkeiden turvallisuuden. RASFF-järjestelmällä on keskeinen rooli elintarvikkeiden turvallisuuden varmistamisessa pellolta pöytään: sen kautta pystytään reagoimaan nopeasti, kun havaitaan riski elintarviketurvallisuudessa. Kaikille RASFF-järjestelmän jäsenille1 ilmoitetaan viipymättä elintarvikkeissa tai rehuissa havaituista vakavista riskeistä, jotta ne voivat reagoida koordinoidusti elintarvikkeisiin liittyviin turvallisuusuhkiin ja suojella näin EU-kansalaisten terveyttä.

”Eurooppalaisilla kuluttajilla on suojanaan maailman tiukimmat elintarvikkeiden turvallisuusstandardit”, toteaa terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli. Hänen mukaansa EU:n elintarvikkeita ja rehuja koskeva nopea hälytysjärjestelmä on tässä keskeinen työkalu, koska sen ansiosta riskit voidaan tunnistaa ja poistaa Euroopan markkinoilta. ”RASFF-järjestelmä vahvistaa kuluttajien luottamusta elintarvikkeita ja rehuja koskevaan turvajärjestelmään. Vuonna 2011 hoidettavana oli useita merkittäviä kriisejä, kuten Fukushiman ydinonnettomuuden seuraukset sekä dioksiini- ja E. coli ‑kriisit. EU onnistui selvittämään nämä tilanteet, ja niistä opittiin uusia asioita, joiden pohjalta osataan varmasti toimia vieläkin paremmin tulevaisuudessa."

Tulokset

Vuonna 2011 RASFF-järjestelmään tehtiin 9 157 ilmoitusta tuotteista, jotka eivät olleet EU:n elintarvikelainsäädännön mukaisia. Näistä 617 ilmoitusta koski vakavia riskejä.

Suurin osa ilmoituksista oli uusien ilmoitusten (3 812 kpl) sijaan seurantailmoituksia (5 345 kpl). Tämä kertoo järjestelmän tehostumisesta: toimenpiteet kohdistetaan paremmin ja seuranta on kattavampaa.

Tehdyistä 3 812 uudesta ilmoituksesta 3 139 koski elintarvikkeita, 361 rehuja ja 312 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja. Eniten ilmoituksia tehtiin muun muassa rehuissa, kuivatuissa hedelmissä ja pähkinöissä havaituista aflatoksiineista sekä kemiallisten aineiden irtoamisesta Kiinasta tuoduista keittiövälineistä.

Tuontituotteiden turvallisuuden parantaminen

Erityisesti tarkastuksia EU:n rajoilla on onnistuttu tehostamaan. Lähes puolet ilmoituksista liittyi EU:n rajalla hylättyihin elintarvikkeisiin ja rehuihin. Kun tällainen tuote havaitaan, RASFF ilmoittaa asiasta kyseiselle EU:n ulkopuoliselle maalle, jotta siellä voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä ja estää ongelman toistuminen. Jos havaittu ongelma on vakava ja toistuva, komissio pyytää kyseisen maan viranomaisia toteuttamaan kiireellisiä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi, kuten poistamaan laitoksia hyväksyttyjen laitosten luettelosta, estämään viennin tai tehostamaan valvontaa.

Riskien pienentäminen ja kriisien hallinta

Viime vuosina RASFF-järjestelmän avulla on pystytty puuttumaan useisiin vakaviin elintarvikeperäisiin ongelmiin, kuten dioksiinin ja E. colin aiheuttamiin kriiseihin, ja lieventämään niitä. Vuonna 2011 RASFF-järjestelmä oli keskeisessä osassa kahden merkittävän elintarviketurvallisuusongelman, Fukushiman ja E. colin, hoitamisessa.

E. coli -kriisi oli yksi pahimmista elintarvikeperäisistä epidemioista EU:n historiassa ja vaati yli 50 uhria, lähinnä Saksassa. Asiantuntijatyöryhmä työskenteli kellon ympäri selvittääkseen tartunnan lähteen ja edistääkseen nopeaa tiedonkulkua, jonka ansiosta elintarviketurvallisuusviranomaiset pystyivät reagoimaan tehokkaasti ja pienentämään kriisin terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia.

Fukushiman onnettomuus: Kun Daiichin ydinvoimalasta Fukushimassa vapautui radioaktiivisia päästöjä maaliskuussa 2011, komissio kehotti RASFF-järjestelmän kautta EU:n jäsenvaltioita tutkimaan Japanista tuotujen elintarvikkeiden ja rehun radioaktiivisuustasot. Komissio otti käyttöön varotoimenpiteitä, joiden perusteella Japanin viranomaisten edellytettiin tarkastavan kaikki onnettomuuden vaikutuspiiriin kuuluvalta alueelta tuotavat rehut ja elintarvikkeet ennen tuontia, minkä lisäksi tuotteille tehtiin pistokokeita niiden saapuessa EU:n alueelle. Näiden toimenpiteiden avulla varmistettiin, että kansalaisten terveyttä suojeltiin erittäin tehokkaasti. RASFF-järjestelmä osoittautui korvaamattoman tärkeäksi, koska sen kautta jäsenvaltioille voitiin viestittää tehokkaasti ja nopeasti tilanteen kehittymisestä, uusista toimenpiteistä sekä valvonnan tuloksista. Toimenpiteet pysyvät edelleen voimassa vuonna 2012 ja niitä tarkistetaan säännöllisesti.

Saadut kokemukset

Vuoden 2011 kriiseistä on opittu monia tärkeitä asioita, jotka esitetään myös tänään julkistetussa komission asiakirjassa2. Eräitä keskeisiä ehdotettuja uudistuksia:

  • Tehostetaan RASFF-järjestelmää ottamalla käyttöön iRASFF, ilmoitusten tekemiseen tarkoitettu verkkoalusta, jonka ansiosta RASFF-järjestelmä on entistä nopeampi ja tehokkaampi.

  • Päivitetään olemassa olevat kriisinhallintaa koskevat toimintaohjeet ja huolehditaan samalla, että ne ovat riittävän joustavat.

  • Päivitetään jäljitettävyyttä koskevat säännöt, jotta vaaralliset tuotteet voidaan jäljittää ja poistaa markkinoilta entistä nopeammin ja tehokkaammin.

  • Tarjotaan tärkeimmille kauppakumppaneille erityiskoulutusta elintarvikeperäisten tartuntojen tutkimisesta, epidemioiden hallinnasta ja alkutuotannon hygieniasta (koulutus järjestetään EU:n ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -ohjelman puitteissa ja yhteistyössä Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA) ja Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen (ECDC) kanssa).

  • Laaditaan siementen ja itujen tuotantoa koskevat erityissäännöt.

  • Parannetaan kriisiviestinnän koordinointia.

Jatkotoimet

Komissio ja jäsenvaltiot jatkavat yhdessä ilmoitusjärjestelmien kehittämistä, jotta kansalliset viranomaiset voivat kohdentaa tarkastukset ja näytteiden oton entistä paremmin nykyisten resurssiensa mukaan.

Myös työtä RASFF-järjestelmän tehostamiseksi ja eri verkostojen ja varoitusjärjestelmien yhteistoiminnan parantamiseksi jatketaan. Jatkossa keskitytään erityisesti uusien riskien kartoittamiseen ja saatujen kokemusten perusteella esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseen.

Lisätietoa RASFF-järjestelmästä:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm.

MEMO/12/583

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

EU:n jäsenvaltiot, ETA-maat (Norja, Liechtenstein ja Islanti), EFTA:n sihteeristö, Sveitsi, Euroopan komissio ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA).


Side Bar