Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. juuli 2012

Viimasest aruandest selgub, et ELi kontrollid tagavad meie toidu ohutuse

Täna avaldatud Euroopa Komisjoni aruandest selgub, et ELi toidu- ja söödaalane kiirhoiatussüsteem (RASFF) on aidanud vältida või leevendada mitmesuguseid toiduohutuse riske ning et ohutuskontrollid tagavad meie toidu ohutuse. RASFF tagab toidu ohutuse talust toidulauani ning toiduohutuse riski tuvastamise korral reageerib süsteem kiiresti. Kõiki RASFFi liikmeid1 teavitatakse viivitamata tõsistest toidu või söödaga seotud riskidest, et nad saaks ühiselt ja koordineeritult reageerida toiduohutusega seotud ohule, et kaitsta ELi kodanike tervist.

Tervise- ja tarbijaküsimuste volinik John Dalli ütles: „Euroopa tarbijate jaoks kehtivad maailma kõrgeimad toiduohutusstandardid. ELi toidu- ja söödaalasel kiirhoiatussüsteemil on kanda oluline roll, kuna see võimaldab riske kindlaks teha ja neid Euroopa turult kõrvaldada. RASFF tugevdab meie tarbijate usaldust toidu- ja söödaohutussüsteemi vastu. 2011. aastal aitasime tegeleda mitmesuguste oluliste kriisiolukordadega, sealhulgas Fukushima tuumaõnnetuse, dioksiinikriisi ja E. coli kriisi mõjudega. ELil õnnestus nende mõju ohjata ning saadud õppetunnid aitavad meil tulevikus kahtlemata veelgi paremini hakkama saada."

Üldised tulemused

2011. aastal oli 9157 RASFFi kaudu saadud teadet seotud ELi toidualaste õigusaktide eiramisega, 617 teadet neist oli seotud tõsiste riskidega.

Enamik teateid olid pigem järelteated (5345) kui esmakordsed teated (3812). See kajastab süsteemi suurenenud tõhusust, paremat eesmärgistatust ja ulatuslikumaid järelmeetmeid.

3812 uuest teatest: oli 3139 seotud toiduga, 361 söödaga ning 312 toiduga kokkupuutuvate materjalidega. Mõned teatatud probleemidest olid seotud aflatoksiinidega söödas, kuivatatud puuviljades ja pähklites ning Hiinast pärit köögitarvetest keemiliste ainete eraldumisega.

Impordi suurem ohutus

Eriline edu on saatnud ELi piiridel teostatavate ohutuskontrollide tugevdamist. Peaaegu pooled teadetest olid seotud ELi piiridel tagasi saadetud toidu ja söödaga. Kui selline toode avastatakse, teavitab RASFF asjaomast kolmandat riiki ja palub tal võtta parandusmeetmeid ja vältida selle probleemi taastekkimist. Kui tuvastatakse tõsine ja püsiv probleem, nõuab komisjon asjaomaselt riigilt kiireloomuliste parandusmeetmete võtmist, paludes tal näiteks kustutada ettevõte heakskiidetud ettevõtete nimekirjast, peatada eksport või intensiivistada kontrolle.

Riskide leevendamine ja kriiside ohjamine

RASFF on viimastel aastatel aidanud meil reageerida mitmele olulisele toiduga seotud kriisiolukorrale (nt dioksiinikriis ja E. coli kriis) ning neid olukordi leevendada. 2011. aastal oli RASFFil võtmeroll kahe suuremõõtmelise toiduohutusega seotud kriisi – Fukushima ja E. coli kriisi − ohjamisel.

E. coli kriisi puhul oli tegemist ühe tõsiseima toidust põhjustatud kriisiolukorraga ELi ajaloos. Kriisi rohkem kui 50 ohvrist oli enamik pärit Saksamaalt. Spetsialistide rühm töötas ööpäevaringselt, et teha kindlaks kriisiallikas ja hõlbustada kiiret infovahetust, mis võimaldas toiduohutusametitel olukorrale tõhusalt reageerida ning leevendada kriisi mõju majandusele ja tervisele.

Fukushima tuumaõnnetus: pärast radioaktiivse aine eraldumist Fukushimas asuvast Daiichi tuumajaamast 2011. aasta märtsis esitas komisjon ELi liikmesriikidele RASFFi kaudu nõude analüüsida radioaktiivsustasemeid Jaapanist imporditud söödas ja toidus. Komisjon nõudis ettevaatusabinõuna, et enne eksportimist kontrolliksid Jaapani ametiasutused kõiki mõjutatud piirkonnast pärit toidu- ja söödakoguseid ning et neid kontrolle kombineeritaks pisteliste kontrollidega ELi territooriumile sisenemise punktides. Nende meetmetega tagati rahva tervise kaitse väga kõrge tase. RASFF osutus asendamatuks olukorra arengut, võetavaid meetmeid ja kontrollide tulemusi käsitleva teabe tõhusal ja kiirel vahetamisel liikmesriikidega. Meetmeid jätkatakse 2012. aastal ning neid vaadatakse korrapäraselt läbi.

Saadud kogemused

Pärast 2011. aasta kriise on saadud olulisi kogemusi, mida on kirjeldatud ka täna avaldatavas komisjoni dokumendis.2 Peamised kavandatavad reformid on järgmised.

  • Tõhustada RASFFi iRASFFi käivitamise abil. IRASFF on veebipõhine teavitusplatvorm, mis võimaldab RASFFil toimida varasemast veelgi kiiremini ja tõhusamalt.

  • Vaadata läbi olemasolevad kriisiohje toimimise protseduurid ja võimaldada samas piisavat paindlikkust.

  • Vaadata läbi jälgitavuse eeskirjad, et veel kiiremini ja tõhusamalt ohtlikke tooteid kindlaks teha ja neid turult kõrvaldada.

  • Pakkuda peamistele kaubanduspartneritele erikoolitusi toidust põhjustatud nakkuste uurimise, haiguspuhangute haldamise ning esmatootmise hügieeni alal (ELi programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel” kaudu koostöös Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA) ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskusega (ECDC)).

  • Töötada välja seemnete ja idude tootmise erieeskirjad.

  • Parandada koordineerimist kriisiga seonduva teabetegevuse puhul.

Järgmised sammud

Komisjon jätkab koos liikmesriikidega aruandlussüsteemide tõhustamist, et riikide ametiasutused saaksid oma proovidevõtmist ja inspekteerimisi paremini kohandada vastavalt olemasolevatele vahenditele.

Töö jätkub ka RASFFi tõhustamise ning erinevate võrkude ja hoiatussüsteemide koostöö parandamise vallas. Edaspidi keskendutakse tekkivate riskide kaardistamisele ja saadud kogemusi käsitlevas dokumendis kirjeldatud meetmete rakendamisele.

Lisateave RASFFi kohta:

http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/12/583

Kontaktisikud:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

ELi liikmesriigid, EMP riigid (Norra, Liechtenstein ja Island), EFTA sekretariaat, Šveits, Euroopa Komisjon ja Euroopa Toiduohutusamet (EFSA).


Side Bar