Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 20. července 2012

Potraviny: poslední zpráva ukazuje, že kontroly EU zajišťují bezpečnost našich potravin

Z dnes zveřejněné zprávy Evropské komise vyplývá, že díky systému včasné výměny informací pro potraviny a krmiva Evropské unie (RASFF) byla odvrácena nebo zmírněna mnohá rizika pro bezpečnost potravin a že kontroly zajišťují bezpečnost našich potravin. RASFF má zásadní význam při zajišťování bezpečnosti potravin během celé jejich cesty „ze zemědělského podniku až na talíř“, jelikož spouští rychlou reakci v případě, že je zjištěno nějaké riziko ohrožující jejich nezávadnost. Všichni členové systému RASFF1 jsou urychleně informováni o závažných rizicích zjištěných u potravin či krmiv, aby mohli společně a koordinovaně zareagovat na hrozby pro bezpečnost potravin a ochránit zdraví občanů EU.

John Dalli, komisař odpovědný za zdraví a spotřebitelskou politiku, uvedl: „Na evropské spotřebitele se vztahují nejpřísnější normy bezpečnosti potravin na světě. Systém včasné výměny informací pro potraviny a krmiva EU je zásadním nástrojem, jelikož umožňuje odhalovat rizika a odstraňovat je z evropského trhu. Systém RASFF posiluje důvěru našich spotřebitelů v naše potraviny a systém bezpečnosti potravin. V roce 2011 jsme řešili řadu závažných krizí, jako účinky jaderné havárie ve Fukushimě a krize způsobené dioxiny a bakterií E. coli. EU se podařilo tyto krize vyřešit a získané zkušenosti nám bezpochyby pomůžou k ještě lepším výkonům v budoucnosti.“

Celkové výsledky

V roce 2011 bylo v systému RASFF hlášeno 9 157 oznámení vztahujících se k nedodržení požadavků právních předpisů EU v oblasti potravin a 617 z nich se týkalo vážných rizik.

Většinu oznámení činila spíše následná (5 345) než nová (3 812) oznámení. To svědčí o lepší účinnosti systému, který je lépe zacílen a oznámeními se zabývá podrobněji.

Z 3 812 nových oznámení se 3 139 týkalo potravin, 361 krmiv a 312 materiálů určených pro styk s potravinami. Některé z nejčastěji hlášených problémů se týkaly aflatoxinů v krmivech, sušeném ovoci a ořeších a migrace chemických látek z kuchyňských potřeb z Číny.

Bezpečnější dovoz

Jedním z konkrétních úspěchů bylo posílení bezpečnostních kontrol na hranicích EU. Téměř polovina oznámení se týkala potravin a krmiv zamítnutých na hranicích EU. Pokud je takový výrobek odhalen, RASFF informuje dotyčnou zemi, která není členem EU, a požádá ji, aby přijala nápravné opatření a zajistila, aby se tento problém neopakoval. Pokud je zjištěn závažný a dlouhotrvající problém, požádá Komise dotyčnou zemi, aby rychle uplatnila nápravná opatření, například vyřadila určitá zařízení ze seznamu, zablokovala vývoz nebo posílila kontroly.

Zmírňování rizik a řešení krizí

Systém RASFF nám v posledních letech pomohl reagovat na některá vážná ohniska chorob vyvolaná původcem v potravinách, jako byly krize v souvislosti s dioxiny a E. coli, a zmírnit je. V roce 2011 hrál RASFF klíčovou úlohu při řešení dvou závažných případů souvisejících s bezpečností potravin: Fukushima a E. coli.

Krize související s E. coli byla jedním z nejzávažnějších ohnisek chorob vyvolaných původcem v potravinách v historii EU s více než 50 oběťmi, převážně v Německu. Zvláštní skupina odborníků pracovala dnem i nocí na tom, aby odhalila zdroj ohniska a usnadnila rychlou výměnu informací, které umožnily orgánům odpovědným za bezpečnost potravin účinně reagovat a zmírnit hospodářský dopad této krize a její dopad na zdraví.

Havárie elektrárny Fukushima: Po úniku radioaktivity z jaderné elektrárny Daiichi ve Fukushimě v březnu 2011 požádala Komise členské státy EU prostřednictvím systému RASFF o analýzu úrovní radioaktivity v krmivech a potravinách dovážených z Japonska. Komise přijala předběžné opatření, které spočívá v povinnosti pro japonské orgány provádět předvývozní kontroly u všech vyvážených krmiv a potravin z postižené oblasti, spolu s namátkovými kontrolami v místě vstupu. Tato opatření zajistila velmi vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví. RASFF se ukázal jako nepostradatelný nástroj pro účinnou a rychlou komunikaci s členskými státy ohledně vývoje situace, opatření, která mají být přijata, a výsledků kontrol. Tato opatření se dále uplatňují i v roce 2012 a jsou pravidelně přezkoumávána.

Získané zkušenosti

Krize v roce 2011 přinesla řadu důležitých zkušeností, které jsou uvedeny v dokumentu Komise, jenž byl dnes rovněž předložen2. Některé zásadní oblasti, které jsou v něm zdůrazněny, jsou:

  • Zdokonalit systém RASFF spuštěním tzv. iRASFF, což je online platforma pro oznámení, která pomůže systému RASFF fungovat rychleji a účinněji než kdy předtím.

  • Přezkoumat stávající standardní operační postupy pro krizové řízení a zároveň umožnit dostatečnou flexibilitu.

  • Revidovat pravidla týkající se vysledovatelnosti, aby se zvýšila rychlost a účinnost zpětného vysledování nebezpečných výrobků a jejich stahování z trhu.

  • Poskytovat hlavním obchodním partnerům specializovaná školení ohledně pátrání po původcích chorob v potravinách a zvládání ohnisek, jakož i ohledně hygieny v prvovýrobě (prostřednictvím programu EU s názvem „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“ a ve spolupráci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)).

  • Vypracovat zvláštní pravidla pro produkci osiva a klíčků.

  • Zlepšit koordinaci při krizové komunikaci.

Další kroky

Komise bude společně s členskými státy pracovat na zdokonalení systémů podávání zpráv, které umožňují vnitrostátním orgánům lépe zaměřit odběry vzorků a inspekce s ohledem na stávající zdroje.

Bude se také pokračovat ve zdokonalování systému RASFF a způsobu, jakým různé sítě a systémy varování vzájemně spolupracují. Úsilí se zaměří na nově vznikající rizika a na provádění opatření, která jsou uvedena v dokumentu o získaných zkušenostech.

Více informací o systému RASFF naleznete na internetové stránce:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/12/583

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

1 :

Členské státy EU, země EHP (Norsko, Lichtenštejnsko a Island), sekretariát ESVO, Švýcarsko, Evropská komise a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).


Side Bar