Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 юли 2012 г.

Най-новият доклад показва, че проверките на ЕС ни гарантират безопасни храни

Според публикувания днес доклад на Европейската комисия благодарение на Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) са били предотвратени или ограничени много рискове за безопасността на храните, а извършваните проверки гарантират, че храната, която консумираме, е безопасна. Системата RASFF играе ключова роля за гарантирането на безопасността на храните „от фермата до трапезата“, като осигурява бърза реакция, ако бъде установен риск за безопасността на храните. Всички членове на системата RASFF1 своевременно получават информация за сериозни рискове във връзка с храни или фуражи, за да могат заедно и по координиран начин да реагират при заплахи за безопасността на храните и да се грижат за здравето на европейските граждани.

Джон Дали, комисарят, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите, заяви: „Европейските потребители се възползват от най-високите стандарти за безопасност на храните в света. Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи е ключов инструмент, тъй като позволява да се идентифицират и отстраняват рисковете от европейския пазар. Системата RASFF укрепва доверието на потребителите в нашата система за безопасност на храните и фуражите. През 2011 г. трябваше да се справим с редица сериозни кризи, например последиците от инцидента в атомната електроцентрала Фукушима и кризите с диоксините и с бактерията E. Coli. ЕС успя да се справи с тях, а натрупаният опит несъмнено ще ни помогне да реагираме още по-адекватно в бъдеще.“

Цялостни резултати

През 2011 г. чрез системата RASFF са получени 9157 уведомления за случаи на неспазване на законодателството на ЕС за храните, 617 от които свързани със сериозни рискове.

По-голям е броят на получените сигнали за последващи действия (5345), отколкото на новите уведомления (3812). Тези данни свидетелстват за повишената ефективност на системата, която е по-прецизна в работата си и води до по-мащабни последващи действия.

От получените 3812 нови уведомления: 3139 се отнасят за храни, 361 — за фуражи, а 312 — за материали, предназначени за контакт с храни. Най-често подаваните сигналите са за наличие на афлатоксини във фуражи, сушени плодове и ядки, както и във връзка с миграция на химически вещества при кухненски прибори от Китай.

За по-безопасен внос

Сред постигнатите конкретни успехи е засилването на проверките за безопасност на границите на ЕС. Почти половината от подадените уведомления се отнасят до храни и фуражи, отхвърлени на границите на ЕС. Когато бъде идентифициран такъв продукт, системата RASFF информира съответната държава извън ЕС, като я призовава да предприеме коригиращо действие и да предотврати повторно възникване на проблема. Ако бъде установен сериозен и системно повтарящ се проблем, Комисията се обръща към съответната държава с молба да предприеме спешни коригиращи мерки, например изваждане на предприятия от съответните списъци, спиране на износа или извършване на по-интензивни проверки.

Ограничаване на рисковете и управление на кризи

През последните години системата RASFF ни помогна да реагираме при няколко огнища на сериозни заболявания, предавани чрез храната, сред които кризите с диоксините и с бактерията E. Coli, и да ограничим последиците от тях. През 2011 г. RASFF изигра ключова роля за справянето с две мащабни кризи във връзка с безопасността на храните: аварията във Фукушима и епидемията от E. coli.

Кризата с E. coli беше една от най-сериозните епидемии от заболявания, предавани чрез храната, в историята на ЕС, която взе над 50 жертви, основно в Германия. Работна група от специалисти работи денонощно, за да се установи източникът на заразата и да се улесни бързият обмен на информация, което позволи на органите по безопасност на храните да реагират адекватно и да ограничат здравните и икономическите последици от кризата.

Аварията във Фукушима: След изпускането на радиоактивни вещества от атомната електроцентрала във Фукушима през март 2011 г., Комисията помоли държавите — членки на ЕС, да анализират чрез системата RASFF нивата на радиоактивност в храните и фуражите, внасяни от Япония. Комисията прие предпазна мярка, с която се изисква японските власти да извършват проверки на всички предназначени за износ храни и фуражи от засегната зона, както и проверки на случаен принцип на входния пункт. Тези мерки осигуриха високо ниво на защита на общественото здраве. Системата RASFF се оказа незаменим инструмент за ефективна и бърза комуникация между държавите членки относно развитието на ситуацията, необходимите мерки и резултатите от проверките. Мерките продължават да се прилагат и през 2012 г., като се преразглеждат редовно.

Изводи

Редица важни изводи бяха направени след кризата през 2011 г. и са изложени в документ на Комисията, който също беше представен днес2. Сред набелязаните в него основни аспекти са:

  • Подобряване на системата RASFF с пускането в действие на iRASFF — онлайн платформа за уведомяване, която ще помогне на RASFF да заработи още по-бързо и по-ефективно.

  • Преглед на съществуващите стандартни оперативни процедури за управление на кризи, като в същото време се позволи достатъчна гъвкавост.

  • Преглед на правилата за проследяване на продукти, за да се повиши бързината и ефективността при проследяването на опасни продукти и изтеглянето им от пазара.

  • Организиране на специализирани обучения, посветени на заболяванията, предавани чрез храната, и справянето с епидемии, както и на хигиената при първичното производство за основните търговски партньори (чрез програмата „По-добро обучение за по-безопасни храни“ и в сътрудничество с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC).

  • Създаване на специфични норми за производството на семена и кълнове.

  • Подобряване на координацията при комуникацията по време на кризи.

Следващи стъпки

Комисията заедно с държавите членки ще продължи да подобрява системите за сигнализиране, които дават възможност на националните органи по-рационално да използват наличните ресурси при вземането на проби и извършването на проверки.

Ще продължи работата по усъвършенстването на системата RASFF и подобряването на сътрудничеството между различните мрежи и системи за предупреждение. Ще бъде отделено специално внимание на нововъзникващите рискове, както и на изпълнението на действията, посочени в споменатия по-горе документ с направените изводи.

Повече информация за RASFF можете да намерите на:
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm

MEMO/12/583

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Държавите — членки на ЕС, страните от ЕИП (Норвегия, Лихтенщайн и Исландия), секретариатът на ЕАСТ, Швейцария, Европейската комисия и Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ).


Side Bar