Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 juli 2012

Rumänien: Brådskande insatser krävs för rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende

Rumänien måste garantera respekten för rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende för att återvinna förtroendet hos sina partner i EU, heter det i den rapport som kommissionen i dag ger ut som ett led i samarbets- och kontrollmekanismen. Rapporten omfattar de fem åren från och med 2007 då Rumänien anslöt sig till EU och innehåller en bedömning av framstegen i Rumänien under denna period, med fokus på reformen av rättsväsendet och bemästrandet av korruptionen.

– Den nödvändiga maktfördelningen i ett demokratiskt system måste garanteras, säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso. Och han fortsätter: Även om framsteg har gjorts de senaste fem åren i reformen av rättsväsendet och kampen mot korruptionen har dessa framsteg blivit ifrågasatta genom händelser den senaste månaden. Kommissionen har allvarliga farhågor vad gäller rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende i Rumänien. Premiärminister Ponta har reagerat på dessa farhågor och samtyckt till att snabbt ta itu med dem. Kommissionen tänker övervaka situationen för att kontrollera att dessa åtaganden uppfylls. Om rekommendationerna inom ramen för mekanismen genomförs snabbt och noggrant hjälper detta till att garantera en stabil, trovärdig och investeringsvänlig ekonomisk miljö och att lugna de finansiella marknaderna.

Rapporten sammanfattar de frågor som kommissionen har med anledning av att Rumäniens regering och parlamentet den senaste tiden har trotsat rättsstatsprincipen. Den innehåller också ett antal rekommendationer om insatser som Rumänien bör genomföra omedelbart. Dessa bör genomföra de åtaganden som premiärminister Ponta gjort inför kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

Sett i ett femårigt perspektiv visar rapporten på att framsteg har gjorts. Många av elementen i den rättsliga ramen finns nu på plats. Fokus flyttas över till genomförandet. Men Rumäniens engagemang för reformerna är fortfarande varierande.

Rumänien har skapat grunden för en omfattande modernisering av sitt rättsväsende. Institutioner som det nationella direktoratet för korruptionsbekämpning och den nationella integritetsbyrån har visat övertygande resultat i sin kamp mot korruption på hög nivå. Nyligen har domar i korruptionsfall på hög nivå på ett effektivt sätt hanterat mycket känsliga mål, och rättsväsendet har visat sin förmåga att hävda sitt oberoende.

Trots Rumäniens framsteg är dock slutsatsen i rapporten att målen inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen har ännu inte uppfyllts. Genomförandet av lagarna har bara påbörjats inom en del områden, medan engagemanget på andra områden är svagt, och processen är på det hela taget ännu inte bärkraftig och oåterkallelig. De nu pågående kontroverserna utgör ett allvarligt hot mot hittills gjorda framsteg och väcker allvarliga frågor om framtiden för de reformer som redan har satts igång.

Brister i rättsreformen och kampen mot korruption är mycket viktiga frågor för en stor majoritet av rumänerna. En Flash Eurobarometer-undersökning som gjordes av kommissionen i maj visade att 72 % av rumänerna ville att kommissionen skulle fortsätta att stödja reformerna i Rumänien tills landet uppfyller en normnivå som är jämförbar med övriga medlemsstater.

Med anledning av att rättsstatsprincipen och rättsväsendets oberoende den senaste tiden har utmanats kommer kommissionen inom ramen för mekanismen med ännu en rapport före årsslutet med en bedömning av om problemområdena har åtgärdats och om en demokratisk maktfördelning har återupprättats.

Bakgrund

Den 1 januari 2007 inrättade kommissionen en samarbets- och kontrollmekanism för att utvärdera de åtaganden som Rumänien hade gjort vad gäller reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption. Kommissionen ombads att regelbundet rapportera om framstegen på dessa områden. Kommissionen antog sin första rapport den 27 juni 2007, och har därefter kommit med rapporter två gånger per år. Rapporterna kompletteras med arbetsdokument från kommissionens avdelningar, med mer detaljerade analyser av framstegen i förhållande till de riktmärken som fastställts inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen.

Kommissionens analys grundar sig på en bedömning av de framsteg som gjorts av rumänska myndigheter och på uppgifter från medlemsstaterna, internationella organisationer, oberoende experter och en rad andra källor. Kommissionen har vid flera tillfällen gjort besök i Rumänien, och i rapporterna tas också de svar upp som Rumänien har lämnat på detaljerade frågeformulär från kommissionen.

Den senaste årsrapporten offentliggjordes den 20 juli 2011. Den har kompletterats med en interimsrapport den 8 februari 2012.

En mer detaljerad sammanfattning av rapporten om Rumänien finns i MEMO/12/569.

En mer ingående översikt över samarbets- och kontrollmekanismen finns i följande dokument: MEMO/07/260.

Mer information om Flash Eurobarometer-undersökningen om allmänhetens åsikter om bristerna i rättsstatsprincipen i Rumänien och om förväntningarna om stöd från kommissionen i detta sammanhang finns på

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Rapporterna finns också tillgängliga i sin helhet på webbplatsen:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar