Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. julija 2012

Romunija: z nujnimi ukrepi pokazati zavezanost pravni državi in neodvisnosti pravosodja

Današnje poročilo Evropske komisije v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje navaja, da mora Romunija za povrnitev zaupanja partnerjev v Evropski uniji ponovno zagotoviti spoštovanje pravne države in neodvisnost pravosodja. Poročilo zajema obdobje petih let od pristopa Romunije k Evropski uniji leta 2007 in predstavlja oceno Komisije o napredku Romunije v tem obdobju. Posebna pozornost je namenjena reformi pravosodja in boju proti korupciji.

Predsednik Barroso je dejal: „V demokratičnem sistemu je treba zagotoviti medsebojni nadzor različnih vej oblasti. V zadnjih petih letih je bil dosežen napredek na področju reforme pravosodja in boja proti korupciji, ki pa so ga omajali dogodki v zadnjem mesecu. Komisija ima resne pomisleke v zvezi s pravno državo in neodvisnostjo sodstva v Romuniji. Predsednik vlade Ponta se je odzval na te pomisleke in se zavezal, da jih bo nemudoma obravnaval. Komisija bo spremljala razmere in preverjala spoštovanje teh zavez. Hitro in dosledno izvajanje priporočil v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje bo pripomoglo k stabilnemu, kredibilnemu in naložbam prijaznemu gospodarskemu okolju ter k pomiritvi finančnih trgov.“

Poročilo povzema vprašanja Komisije v zvezi z nedavnimi izzivi, s katerimi sta se morala spopasti romunska vlada in parlament na področju pravne države. Vključuje več priporočil za ukrepe, ki bi jih Romunija morala nemudoma sprejeti. Ti bi morali biti odgovor na zaveze, ki jih je predsednik vlade Ponta dal predsedniku Barrosu.

Ob upoštevanju petletnega obdobja poročilo kaže napredek. Mnogi temelji zakonodajnega okvira so na svojem mestu, osredotočiti pa se bo treba na izvajanje. Žal pa zavezanost reformam še vedno niha.

Romunija je oblikovala podlago za znatno posodobitev romunskega pravosodnega sistema. Institucije, kot sta Nacionalni direktorat za boj proti korupciji in Nacionalna služba za integriteto, so pokazale dobre rezultate na področju preganjanja korupcije na visoki ravni. Sodne odločbe v zadevah, povezanih s korupcijo na visoki ravni, so nedavno uspešno obravnavale najobčutljivejše zadeve, sodstvo pa je tako lahko dokazalo svojo neodvisnost.

Kljub napredku pa poročilo ugotavlja, da cilji v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje še niso doseženi. Zakonodaja se je na nekaterih področjih šele začela izvajati, na drugih pa ni občutiti prave zavezanosti spremembam. Na splošno reforma še ni trajna in nepreklicna. Trenutne polemike resno ogrožajo že dosežen napredek in pod vprašaj postavljajo prihodnost že začetih reform.

Velika večina Romunov je zaskrbljenih zaradi pomanjkljive reforme pravosodja in boja proti korupciji. Raziskava Flash Eurobarometer, ki jo je Komisija izvedla maja, je pokazala, da 72 % Romunov želi, da Komisija še naprej podpira reforme v Romuniji, dokler ta ne doseže standardov, primerljivih z drugimi državami članicami.

Komisija bo glede na nedavne izzive za pravno državo in neodvisnost pravosodja nadaljnje poročilo v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje sprejela že konec tega leta. Z njim bo ocenila, ali so bili njeni pomisleki obravnavani in ali je bil ponovno vzpostavljen medsebojni nadzor različnih vej oblasti.

Ozadje

Komisija je 1. januarja 2007 vzpostavila mehanizem za sodelovanje in preverjanje, da se ocenijo zaveze, ki jih je sprejela Romunija na področju reforme pravosodja in boja proti korupciji. Komisija je bila pozvana, da o napredku na teh področjih redno poroča. Svoje prvo poročilo je objavila 27. junija 2007, nadaljnja poročila pa objavlja vsaki dve leti. Poročila Komisije dopolnjuje delovni dokument njenih služb, ki vsebuje podrobno analizo vsakega od meril iz mehanizma za sodelovanje in preverjanje.

Analiza Komisije temelji na oceni napredka, ki so ga dosegli romunski organi, ter na informacijah, ki so jih poslale države članice, mednarodne organizacije, neodvisni strokovnjaki in številni drugi viri. Komisija je v Romuniji opravila več misij, v poročilih pa se upoštevajo tudi odgovori Romunije iz podrobnih vprašalnikov, ki jih je pripravila Komisija.

Zadnje letno poročilo je bilo objavljeno 20. julija 2011. Dopolnjeno je bilo z vmesnim poročilom, objavljenim 8. februarja 2012.

Več podrobnosti o poročilu je na voljo v MEMO/12/569.

Podrobnejši pregled mehanizmov za sodelovanje in preverjanje lahko najdete v MEMO/07/260.

Podrobnejše informacije o raziskavi Flash Eurobarometer o pogledih na pomanjkljivosti pravne države v Romuniji in glede pričakovanj podpore Komisije v zvezi s tem so na voljo na:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

Celotna poročila so na voljo na:

http://ec.europa.eu/cvm/index_sl.htm

Kontakta :

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Mark Gray +32 22988644


Side Bar