Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 18 lipca 2012 r.

Rumunia: potrzeba pilnych działań, by wykazać realizację zobowiązania do przestrzegania praworządności i niezawisłości sądownictwa

Według sprawozdania przyjętego dziś przez Komisję w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji, Rumunia stoi przed koniecznością zapewnienia poszanowania praworządności i niezawisłości sądownictwa, by odzyskać zaufanie partnerów w Unii Europejskiej. Sprawozdanie obejmuje pięć lat, które upłynęły od przystąpienia Rumunii do UE w 2007 r., i przedstawia ocenę Komisji dotyczącą postępów osiągniętych przez Rumunię w tym okresie, w szczególności w zakresie reformy sądownictwa i zwalczania korupcji.

Przewodniczący Barroso powiedział: „Należy zagwarantować funkcjonowanie mechanizmów kontroli i zachowania równowagi niezbędnych w systemie demokratycznym. Mimo że w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowano postępy w reformie sądownictwa oraz walce z korupcją, zostały one podważone wydarzeniami z ostatniego miesiąca. Komisja ma poważne wątpliwości co do przestrzegania praworządności i niezawisłości sądownictwa w Rumunii. Premier Ponta zareagował na te wątpliwości i potwierdził, że szybko się zajmie rozwiązaniem tych kwestii. Komisja będzie monitorować sytuację, by upewnić się, że dotrzymano tych zobowiązań. Pilna oraz rygorystyczna realizacja zaleceń w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji przyczyni się do stworzenia otoczenia gospodarczego, które jest stabilne, wiarygodne i sprzyjające inwestycjom, oraz zwiększy zaufanie do rynków finansowych”.

W sprawozdaniu podsumowano pytania Komisji w związku z ostatnimi próbami podważenia praworządności ze strony rumuńskiego rządu i parlamentu. Sformułowano w nim szereg zaleceń dotyczących działań, które Rumunia powinna pilnie podjąć. Działania te powinny służyć realizacji zobowiązań, których premier Ponta podjął się wobec przewodniczącego Barroso.

Biorąc pod uwagę oceniany okres pięciu lat, sprawozdanie wykazuje postępy. Wiele elementów ram prawnych zostało już wprowadzonych. Teraz uwagę kieruje się na wdrażanie. Tymczasem poczucie odpowiedzialności za przeprowadzenie reform jest zmienne.

Rumunia stworzyła podstawę umożliwiającą znaczną modernizację rumuńskiego systemu sądownictwa. Instytucje takie jak Krajowa Dyrekcja ds. Przeciwdziałania Korupcji (DNA) i Krajowa Agencja ds. Etyki (ANI) wykazały się przekonującymi osiągnięciami w ściganiu korupcji na wysokim szczeblu. Ostatnio w orzeczeniach sądowych dotyczących korupcji na wysokim szczeblu rozprawiono się sprawnie z najbardziej wrażliwymi sprawami, a system sądownictwa pokazał swoją zdolność do potwierdzania własnej niezawisłości.

Mimo postępów Rumunii, w sprawozdaniu zawarto jednak wnioski, że cele mechanizmu współpracy i weryfikacji nie zostały jeszcze osiągnięte. W niektórych dziedzinach wdrażanie przepisów dopiero się zaczęło, podczas gdy w innych obszarach brakuje poczucia odpowiedzialności, a ogólnie rzecz ujmując, proces nie jest jeszcze trwały i nieodwracalny. Obecne kontrowersje stanowią poważne zagrożenie dla dotychczasowych postępów i rodzą poważne pytania co do przyszłości wprowadzonych reform.

Uchybienia w reformie sądownictwa i w zwalczaniu korupcji to sprawy, które interesują, większość obywateli Rumunii. Sondaż Flash Eurobarometr przeprowadzony przez Komisję w maju pokazał, że 72% Rumunów chciałoby, żeby Komisja nadal wspierała reformy w Rumunii, dopóki nie zostaną tam osiągnięte standardy porównywalne do innych państw członkowskich.

W świetle ostatnich wydarzeń podważających praworządność i niezawisłość sądownictwa Komisja przyjmie kolejne sprawozdanie w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji przed końcem roku, by ocenić, czy jej wątpliwości zostały uwzględnione i czy mechanizmy demokratycznej kontroli i zachowania równowagi zostały przywrócone.

Kontekst

W dniu 1 stycznia 2007 r. Komisja ustanowiła mechanizm współpracy i weryfikacji, by ocenić realizację zobowiązań, których podjęła się Rumunia w zakresie reformy systemu sądownictwa oraz zwalczania korupcji. Komisja otrzymała zadanie przygotowywania regularnych sprawozdań na temat postępów w tych obszarach. Pierwsze sprawozdanie Komisja przedstawiła w dniu 27 czerwca 2007 r. Od tamtej pory sprawozdania ukazują się dwa razy do roku. Sprawozdaniom Komisji towarzyszą dokumenty robocze jej służb, przedstawiające szczegółową analizę w odniesieniu do celów referencyjnych wyznaczonych w ramach mechanizmu kontroli i weryfikacji.

Analiza Komisji jest oparta na ocenie postępów poczynionych przez organy rumuńskie, informacjach przekazanych przez państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe i niezależnych ekspertów oraz na szeregu innych źródeł. Komisja przeprowadziła kilka wizyt kontrolnych w Rumunii, a sprawozdania uwzględniają również odpowiedzi Rumunii na pytania zawarte w szczegółowych kwestionariuszach opracowanych przez Komisję.

Ostatnie roczne sprawozdanie zostało opublikowane w dniu 20 lipca 2011 r. Zostało ono uzupełnione sprawozdaniem okresowym opublikowanym w dniu 8 lutego 2012 r.

Więcej szczegółowych informacji na temat sprawozdania dotyczącego Rumunii można znaleźć na stronie MEMO/12/569.

Więcej szczegółowych informacji o mechanizmie współpracy i weryfikacji znaleźć można w MEMO/07/260.

Więcej szczegółowych informacji o sondażu Flash Eurobarometr dotyczącym postrzegania uchybień w poszanowaniu praworządności w Rumunii i oczekiwań w stosunku do Komisji w tym kontekście można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Pełne teksty sprawozdań dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/cvm/index_pl.htm

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar