Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 18. jūlijā

Rumānija: nepieciešama steidzama rīcība, lai apliecinātu apņemšanos ievērot tiesiskumu un tiesu neatkarību

Rumānijai ir jānodrošina tiesiskuma un tiesu neatkarības ievērošana, lai atgūtu tās ES partneru uzticību, – norādīts ziņojumā, ko šodien saskaņā ar Sadarbības un pārbaudes mehānismu (SPM) pieņēma Komisija. Ziņojums aptver piecu gadu laikposmu kopš Rumānijas pievienošanās ES 2007. gadā, un tajā ir izklāstīts Komisijas izvērtējums par šajā laikposmā Rumānijā gūtajiem panākumiem, koncentrējoties uz tiesu sistēmas reformu un cīņu pret korupciju.

Priekšsēdētājs Barrozu sacīja: "Ir jānodrošina demokrātiskā sistēmā nepieciešamās pārbaudes un līdzsvars. Lai gan iepriekšējos piecos gados ir panākts progress tiesu sistēmas reformā un cīņā pret korupciju, šos panākumus apdraud iepriekšējā mēnesī vērojamās norises. Komisija pauda nopietnas bažas attiecībā uz tiesiskumu un tiesu neatkarību Rumānijā. Premjerministrs Ponta atsaucās uz šīm bažām un piekrita tās ātri risināt. Komisija uzraudzīs situāciju, lai pārliecinātos, ka šī apņemšanās tiek ievērota. SPM ietvaros sniegto ieteikumu steidzama un strikta īstenošana palīdzēs nodrošināt noturīgu, uzticamu un ieguldījumiem labvēlīgu ekonomikas vidi un atjaunos pārliecību finanšu tirgos.”

Ziņojumā ir sniegts pārskats par Komisijas jautājumiem attiecībā uz Rumānijas valdības un parlamenta neseno rīcību, kas apdraud tiesiskumu. Ziņojumā Rumānijai sniegti vairāki ieteikumi rīcībai, kas Rumānijai būtu steidzami jāveic. To mērķis ir izpildīt solījumus, ko premjerministrs Ponta sniedza priekšsēdētājam Barrozu.

Ņemot vērā piecu gadu laikposmu, ziņojumā uzrādīts progress. Ir izveidoti daudzi tiesiskā regulējuma pamatelementi. Galvenā uzmanība nu pievēršama īstenošanai. Atbildība par reformu veikšanu joprojām ir mainīga.

Rumānija ir radījusi pamatu Rumānijas tiesu sistēmas vērienīgai modernizācijai. Iestādes, piemēram, Valsts korupcijas apkarošanas direkcija (VKAD) un Integritātes valsts aģentūra (IVA), ir rādījušas pārliecinošu sniegumu cīņā pret augsta līmeņa korupciju. Pēdējā laikā tiesas sekmīgi taisījušas nolēmumus īpaši delikātās augsta līmeņa korupcijas lietās, un tiesu iestādes ir apliecinājušas spēju iestāties par savu neatkarību.

Tomēr, neskatoties uz Rumānijas gūtajiem panākumiem, ziņojumā secināts, ka joprojām nav sasniegti SPM mērķi. Dažās jomās tikai nupat sākta tiesiskā regulējuma īstenošana, citās jomās vērojama nepietiekama atbildība par reformām, un process kopumā vēl nav noturīgs un neatgriezenisks. Pašreizējās pretrunīgās norises rada nopietnus draudus līdz šim gūtajiem panākumiem un nopietni apšauba jau sākto reformu nākotni.

Lielāko daļu Rumānijas iedzīvotāju māc bažas par trūkumiem tiesu sistēmas reformā un cīņā pret korupciju. Eirobarometra zibensaptauja, ko Komisija veica maijā, liecina, ka 72% Rumānijas iedzīvotāju vēlas, lai Komisija turpinātu atbalstīt reformas Rumānijā, līdz tā sasniedz citām dalībvalstīm pielīdzināmus standartus.

Ņemot vērā nesenos draudus tiesiskumam un tiesu neatkarībai, Komisija līdz šā gada beigām pieņems papildu ziņojumu saskaņā ar SPM, lai novērtētu, vai ir atrisinātas tās norādītās problēmas un atjaunotas demokrātiskās pārbaudes un līdzsvars.

Vispārīga informācija

Komisija 2007. gada 1. janvārī izveidoja Sadarbības un pārbaudes mehānismu, lai ar tā palīdzību novērtētu saistības, ko Rumānija uzņēmās tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju. Komisijai tika lūgts regulāri ziņot par šajās jomās gūtajiem panākumiem. Komisija 2007. gada 27. jūnijā sagatavoja pirmo ziņojumu un kopš tā laika ir sniegusi ziņojumus divreiz gadā. Komisijas ziņojumus papildina ar dienestu darba dokumentu, kurā izklāstīta sīka Komisijas analīze, vērtējot pēc katra no SPM ietvaros noteiktajiem kritērijiem.

Komisijas analīze balstās uz Rumānijas iestāžu veikto progresa novērtējumu un uz informāciju, ko sniedz dalībvalstis, starptautiskās organizācijas, neatkarīgie eksperti un dažādi citi avoti. Komisijas delegācija vairākkārt apmeklēja Rumāniju, turklāt ziņojumos ir ņemtas vērā Rumānijas sniegtās atbildes uz sīki izstrādātām anketām, ko sagatavojusi Komisija.

Iepriekšējo gada ziņojumu publicēja 2011. gada 20. jūlijā. Tas ir papildināts ar starpposma ziņojumu, ko publicēja 2012. gada 8. februārī.

Par Rumāniju sniegtā ziņojuma sīkāks kopsavilkums ir pieejams MEMO/12/569.

Sīkāks pārskats par sadarbības un pārbaudes mehānismu ir pieejams MEMO/07/260.

Sīkāka informācija par Eirobarometra zibensaptauju par uzskatiem attiecībā uz trūkumiem tiesiskuma jomā Rumānijā un cerībām saistībā ar Komisijas atbalstu šajā jomā ir pieejama: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Ziņojumu pilns teksts ir pieejams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/cvm/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar