Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. heinäkuuta 2012

Romanian on kiireellisesti osoitettava sitoutumisensa oikeusvaltioperiaatteeseen ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen

Romanian on varmistettava oikeusvaltioperiaatteen ja oikeuslaitoksen riippumattomuuden kunnioittaminen saadakseen takaisin EU-kumppaniensa luottamuksen, todetaan komission tänään hyväksymässä yhteistyö- ja seurantamekanismiin perustuvassa kertomuksessa. Kertomus kattaa viiden vuoden ajanjakson, joka alkaa Romanian liittymisestä EU:hun vuonna 2007. Siinä esitetään komission arvio siitä, miten Romania on tänä aikana edistynyt erityisesti oikeuslaitoksen uudistamisessa ja korruptiontorjunnassa.

Puheenjohtaja Barroson mukaan Romanian on turvattava demokraattiseen järjestelmään kuuluva keskinäinen valvontajärjestelmä. Vaikka oikeuslaitoksen uudistamisessa ja korruptiontorjunnassa on tapahtunut edistymistä kuluneiden viiden vuoden aikana, viimeisen kuukauden tapahtumat ovat asettaneet tämän kehityksen kyseenalaiseksi. Komissio on vakavasti huolestunut oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta ja oikeuslaitoksen riippumattomuudesta Romaniassa. Pääministeri Ponta on vastannut komission huoleen ja luvannut toteuttaa pikaisesti toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi. Komissio seuraa tilannetta varmistaakseen, että nämä sitoumukset täytetään. Yhteistyö- ja seurantamekanismiin perustuvassa kertomuksessa annettujen suositusten kiireellinen ja tunnollinen täytäntöönpano edistää osaltaan vakaan, uskottavan ja investointeja houkuttelevan taloudellisen toimintaympäristön syntymistä ja rauhoittaa rahoitusmarkkinat.

Kertomuksessa esitetään yhteenveto komission kysymyksistä, jotka liittyvät siihen, että Romanian hallitus ja parlamentti ovat viimeaikaisilla toimillaan kyseenalaistaneet oikeusvaltioperiaatteen. Siinä esitetään myös useita toimenpidesuosituksia, jotka Romanian olisi toteutettava kiireellisesti. Toimenpiteillä olisi pantava täytäntöön sitoumukset, jotka pääministeri Ponta on antanut puheenjohtaja Barrosolle.

Koko viiden vuoden ajanjaksolla on kertomuksen mukaan tapahtunut edistymistä. Monet oikeudellisen kehyksen osatekijät on nyt toteutettu. Painopiste siirtyykin nyt täytäntöönpanoon. Myös sitoutuminen uudistuksiin vaihtelee.

Romania on luonut perustan maan tuomioistuinjärjestelmän perusteelliselle modernisoinnille. Kansallisen korruptiontorjuntaviraston (DNA) ja viranomaisten lahjomattomuutta valvovan kansallisen viraston (ANI) kaltaiset instituutiot ovat osoittaneet kykenevänsä torjumaan korkean tason korruptiota vakuuttavasti. Tuomioistuimissa äskettäin annetut korkean tason korruptiotapauksia koskevat tuomiot osoittavat, että kaikkein arkaluonteisimmat tapaukset on pystytty käsittelemään tehokkaasti. Oikeuslaitos on osoittanut riippumattomuutensa.

Romanian edistymisestä huolimatta kertomuksessa katsotaan, että yhteistyö- ja seurantamekanismin tavoitteita ei ole vielä saavutettu. Lainsäädännön täytäntöönpano on eräillä aloilla vasta alussa, ja toisilla aloilla sitoutuminen uudistuksiin on riittämätöntä. Kaiken kaikkiaan uudistusprosessi ei ole vielä kestävä eikä pysyvä. Vallitsevat ristiriidat uhkaavat vakavasti tähän mennessä saavutettua edistymistä ja herättävät vakavia kysymyksiä vireille pantujen uudistusten tulevaisuudesta.

Oikeuslaitoksen uudistukseen ja korruptiontorjuntaan liittyvät puutteet ovat vakavia huolenaiheita myös romanialaisten suurelle enemmistölle. Komission toukokuussa toteuttaman Flash Eurobarometer ‑kyselyn mukaan 72 prosenttia romanialaisista haluaa komission jatkavan uudistusten tukemista Romaniassa, kunnes maassa on päästy muiden jäsenvaltioiden tasolle.

Oikeusvaltioperiaatteeseen ja oikeuslaitoksen riippumattomuuteen viime aikoina kohdistuneiden haasteiden vuoksi komissio antaa yhteistyö- ja seurantamekanismin nojalla vielä ennen vuoden loppua uuden kertomuksen, jossa se arvioi, onko näihin ongelmiin puututtu ja demokraattinen valvontajärjestelmä palautettu.

Tausta

Komissio perusti 1. tammikuuta 2007 yhteistyö- ja seurantamekanismin, jonka avulla arvioidaan Romanian sitoumuksia oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruptiontorjunnan alalla. Komissio sai tehtäväksi laatia säännöllisesti kertomuksen saavutetusta edistymisestä. Komissio antoi ensimmäisen kertomuksensa 27. kesäkuuta 2007, ja sen jälkeen se on esittänyt kertomuksia kahdesti vuodessa. Kertomuksia täydentää komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jossa esitetään komission yksityiskohtainen analyysi kunkin yhteistyö- ja seurantamekanismin arviointiperusteen toteutumisesta.

Komission analyysi perustuu arvioon Romanian viranomaisten saavuttamasta edistymisestä sekä jäsenvaltioilta, kansainvälisiltä järjestöiltä, riippumattomilta asiantuntijoilta ja erilaisista muista lähteistä saatuihin tietoihin. Komission virkamiehet ovat käyneet tutustumassa Romanian tilanteeseen useaan otteeseen, ja kertomuksissa otetaan huomioon myös Romanian vastaukset komission laatimiin yksityiskohtaisiin kyselyihin.

Edellinen vuosikertomus julkaistiin 20. heinäkuuta 2011. Sitä täydennettiin 8. helmikuuta 2012 julkaistulla välikertomuksella.

Romaniaa koskevaa kertomusta tarkastellaan lähemmin asiakirjassa MEMO/12/569.

Lisätietoja yhteistyö- ja seurantamekanismista on saatavilla asiakirjassa MEMO/07/260.

Tarkempia tietoja Flash Eurobarometer ‑kyselystä, joka koskee romanialaisten näkemyksiä oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen liittyvistä ongelmista Romaniassa sekä heidän odotuksiaan komission tuesta tässä tilanteesta, on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

Alkuperäiset kertomukset ovat saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/cvm/index_fi.htm.

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar