Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. juuli 2012

Rumeenia: vaja on kiireid meetmeid, et näidata pühendumist õigusriigi ja kohtute sõltumatuse põhimõttele

Rumeenia peab tagama õigusriigi ja kohtute sõltumatuse põhimõttest kinnipidamise, et võita tagasi oma ELi partnerite usaldus, öeldakse komisjoni poolt täna koostöö- ja jälgimiskorra raames vastuvõetud aruandes. Aruanne hõlmab viieaastast ajavahemikku alates Rumeenia ühinemisest ELiga 2007. aastal ja selles esitatakse komisjoni hinnang edusammudele, mida Rumeenia on selle aja jooksul teinud, keskendudes kohtureformile ja korruptsioonivastasele võitlusele.

President Barroso ütles: Tuleb tagada demokraatlikus ühiskonnas vajalik kontrollisüsteem. Ehkki möödunud viie aasta jooksul on kohtureformi ja korruptsioonivastase võitluse vallas tehtud edusamme, on viimase kuu sündmused need kahtluse alla seadnud. Komisjonil on tekkinud suur mure õigusriigi ja kohtute sõltumatuse pärast Rumeenias. Peaminister Ponta reageeris tõstatatud probleemidele ja lubas neile kiiresti tähelepanu pöörata. Komisjon jälgib olukorda, et kindlustada, et neist lubadustest peetakse kinni. Koostöö- ja jälgimiskorra soovituste kiire ja range rakendamine aitab kaasa stabiilse, usaldusväärse ja investeerimissõbraliku majanduskeskkonna tagamisele ja finantsturgude rahustamisele.

Aruandes võetakse kokku komisjoni küsimused seoses Rumeenia valitsuse ja parlamendi poolt hiljuti toime pandud õigusriigi põhimõtte rikkumistega. Aruanne sisaldab mitut soovitust meetmeteks, mida Rumeenia peaks ruttu võtma. Nendega tuleks rakendada peaminister Ponta poolt president Barroso ees võetud kohustused.

Viie aasta lõikes ilmnevad aruandest siiski edusammud. Mitmed õigusraamistiku alustalad on nüüd paigas. Rõhuasetus on nihkumas rakendamisele. Ka liikmesriigi enda vastutus reformide elluviimisel varieerub.

Rumeenia on loonud aluse oma kohtusüsteemi märkimisväärseks ajakohastamiseks. Sellised asutused nagu riiklik korruptsioonivastase võitluse amet ja riiklik lojaalsuse järelevalve amet on näidanud veenvaid tulemusi kõrgetasemelise korruptsiooniga võitlemisel. Hiljuti on kõrgemal tasandil esineva korruptsiooni juhtumites tehtud kohtuotsustega tulemuslikult käsitletud kõige tundlikumaid asju ning kohtud on tõendanud oma võimet toimida sõltumatult.

Rumeenia edusammudest hoolimata järeldatakse aruandes, et koostöö- ja jälgimiskorra eesmärke ei ole aga veel saavutatud. Seaduste rakendamine on mõnes valdkonnas alles alanud, samas kui teistes jääb puudu liikmesriigi enda vastutusest ning kokkuvõttes ei ole edusammud veel jätkusuutlikud ega pöördumatud. Praegused vastuolud kujutavad endast märkimisväärset ohtu siiani tehtud edusammudele ja tõstatavad suuri küsimusi juba käivitatud reformide tuleviku kohta.

Kohtureformi ja korruptsioonivastase võitluse puudused valmistavad muret valdavale osale rumeenlastest. Komisjoni poolt mais korraldatud Eurobaromeetri kiiruuringust ilmnes, et 72 % rumeenlastest soovib, et komisjon jätkaks Rumeenia reformipüüdluste toetamist, kuni riik saavutab teiste liikmesriikidega võrreldava taseme.

Arvestades hiljutisi väljakutseid õigusriigi ja kohtute sõltumatuse põhimõttele, võtab komisjon koostöö- ja jälgimiskorra raames enne käesoleva aasta lõppu vastu uue aruande, et hinnata, kas tema osutatud probleemidega on tegeletud ja demokraatlik kontroll on taastatud.

Taust

1. jaanuaril 2007 võttis komisjon kasutusele koostöö- ja jälgimiskorra, et hinnata Rumeenia võetud kohustuste täitmist kohtureformi ja korruptsioonivastase võitluse valdkonnas. Komisjonil paluti anda korrapäraselt aru nendes valdkondades saavutatud edusammudest. Komisjon esitas oma esimese aruande 27. juunil 2007 ja on sellest alates esitanud aruandeid iga kuue kuu tagant. Komisjoni aruannetele on lisatud töödokument, milles komisjon analüüsib üksikasjalikult kõikide koostöö- ja jälgimiskorra raames kehtestatud eesmärkide täitmist.

Komisjoni analüüs põhineb Rumeenia ametiasutuste koostatud hinnangutel oma edusammudele ning liikmesriikidelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, sõltumatutelt ekspertidelt ja muudest allikatest saadud teabel. Komisjon on korraldanud Rumeeniasse mitu kontrollkäiku ning aruannetes võetakse lisaks arvesse ka Rumeenia vastuseid komisjoni koostatud üksikasjalikele küsimustikele.

Viimane aastaaruanne avaldati 20. juulil 2011. Seda täiendati 8. veebruaril 2012 avaldatud vahearuandega.

Rumeeniat käsitleva aruande üksikasjalikum ülevaade on esitatud dokumendis MEMO/12/569.

Üksikasjalikum ülevaade koostöö- ja jälgimiskorrast on esitatud dokumendis MEMO/07/260.

Üksikasjalikum teave Eurobaromeetri kiiruuringu kohta, mis käsitleb Rumeenia õigusriigi põhimõtte kohaldamise puuduste tajumist ja ootusi komisjonipoolsele toele selles küsimuses, on esitatud aadressil http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Täielikud aruanded on kättesaadavad veebilehel

http://ec.europa.eu/cvm/index_et.htm

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar