Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2012

Ρουμανία: Απαιτούνται κατεπείγουσες ενέργειες προκειμένου να καταδειχθεί η προσήλωση στο κράτος δικαίου και στην ανεξαρτησία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης

Σύμφωνα με έκθεση την οποία ενέκρινε σήμερα η Επιτροπή στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελέγχου («ΜΣΕ»), η Ρουμανία επιβάλλεται να διασφαλίσει τον σεβασμό του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, ούτως ώστε να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των εταίρων της στην ΕΕ. Η έκθεση καλύπτει περίοδο πέντε ετών από την προσχώρηση της Ρουμανίας στην ΕΕ, το 2007, και περιλαμβάνει την αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο που έχει πραγματοποιήσει η Ρουμανία κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου, με έμφαση στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ο πρόεδρος Barroso δήλωσε σχετικά τα εξής: «Οι αναγκαίες ρυθμίσεις ελέγχου και εξισορρόπησης σε ένα δημοκρατικό σύστημα πρέπει να διασφαλίζονται. Παρά το γεγονός ότι, κατά την τελευταία πενταετία, συντελέστηκε πρόοδος όσον αφορά τη δικαστική μεταρρύθμιση και την καταπολέμηση της διαφθοράς, η πρόοδος αυτή τέθηκε εν αμφιβόλω εξαιτίας ορισμένων γεγονότων κατά τον προηγούμενο μήνα. Η Επιτροπή έχει διατυπώσει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το κράτος δικαίου και την ανεξαρτησία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στη Ρουμανία. Ο πρωθυπουργός Ponta έλαβε υπόψη τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν και συμφώνησε να προβεί σύντομα σε ενέργειες για τη διευθέτησή τους. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει την κατάσταση για να βεβαιωθεί για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω δεσμεύσεις. Η κατεπείγουσα και απαρέγκλιτη υλοποίηση των συστάσεων που έχουν διατυπωθεί στο πλαίσιο του ΜΣΕ θα συμβάλει στη διασφάλιση ενός σταθερού, αξιόπιστου και φιλικού προς τις επενδύσεις οικονομικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης στο να καθησυχασθούν οι χρηματοοικονομικές αγορές».

Στην έκθεση εκτίθενται περιληπτικά οι απορίες της Επιτροπής αναφορικά με πρόσφατες προσβολές του κράτους δικαίου από την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρουμανίας. Η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά συστάσεων τις οποίες η Ρουμανία καλείται να υλοποιήσει κατεπειγόντως. Η υλοποίηση των συστάσεων αυτών εκτιμάται ότι θα ισοδυναμούσε με τήρηση των δεσμεύσεων τις οποίες ο πρωθυπουργός Ponta ανέλαβε έναντι του προέδρου Barroso.

Υιοθετώντας μια θεώρηση σε βάθος πενταετίας, η έκθεση καταδεικνύει ότι έχει συντελεσθεί πρόοδος. Πολλά από τα δομικά στοιχεία του νομοθετικού πλαισίου έχουν πλέον θεσπισθεί. Το κέντρο βάρους μετατοπίζεται πλέον στο θέμα της εφαρμογής. Επιπλέον, ο ενστερνισμός των μεταρρυθμίσεων παραμένει ευμετάβλητος.

Η Ρουμανία έχει θέσει τα θεμέλια για τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του δικαστικού της συστήματος. Θεσμικά όργανα όπως η Εθνική Διεύθυνση για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (DNA), και η Εθνική Υπηρεσία Ακεραιότητας (ANI) έχουν να επιδείξουν ένα πειστικό ιστορικό πεπραγμένων στον τομέα της πάταξης της διαφθοράς υψηλού επιπέδου. Προσφάτως, εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις σχετικές με υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου με τις οποίες αντιμετωπίστηκαν πράγματι αποτελεσματικά οι πλέον ευαίσθητες συναφείς υποθέσεις, και το δικαστικό σύστημα απέδειξε ότι είναι ικανό να διατρανώσει την ανεξαρτησία του.

Εντούτοις, παρά τις προόδους της Ρουμανίας, η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι του ΜΣΕ δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη. Σε ορισμένους τομείς, η εφαρμογή της νομοθεσίας έχει μόλις ξεκινήσει, ενώ σε άλλους ο ενστερνισμός κρίνεται ανεπαρκής, η δε πρόοδος, συνολικά, δεν είναι ακόμη βιώσιμη και μη αντιστρέψιμη. Οι τρέχουσες διχογνωμίες συνιστούν σοβαρή απειλή για την πρόοδο που έχει συντελεσθεί έως τώρα και εγείρουν σοβαρά ερωτηματικά για το μέλλον των μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Οι ανεπάρκειες της δικαστικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της διαφθοράς αποτελούν αιτία ανησυχίας για τη μεγάλη πλειονότητα των Ρουμάνων. Έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου που διεξήχθη από την Επιτροπή τον Μάιο έδειξε ότι το 72% των Ρουμάνων επιθυμούσε τη συνέχιση της στήριξης που η Επιτροπή παρέχει για τις μεταρρυθμίσεις στη Ρουμανία, έως ότου η χώρα επιτύχει πρότυπα συγκρίσιμα με εκείνα που ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη.

Λαμβανομένων υπόψη των πρόσφατων φαινομένων αμφισβήτησης του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, η Επιτροπή θα εκδώσει νέα έκθεση βάσει του ΜΣΕ εντός του τρέχοντος έτους, προκειμένου να ελέγξει κατά πόσον έχουν διευθετηθεί οι ανησυχίες της και αποκατασταθεί οι δημοκρατικές ρυθμίσεις ελέγχου και εξισορρόπησης.

Ιστορικό

Την 1η Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή καθιέρωσε Μηχανισμό Συνεργασίας και Ελέγχου με σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η Ρουμανία στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Ζητήθηκε από την Επιτροπή να υποβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο σε αυτούς τους τομείς. Η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη σχετική έκθεση στις 27 Ιουνίου 2007 και έκτοτε συντάσσει έκθεση για το συγκεκριμένο θέμα σε εξαμηνιαία βάση. Οι εκθέσεις της Επιτροπής συνοδεύονται από υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας, στο οποίο αναπτύσσεται η διεξοδική ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με καθέναν από τους στόχους αναφοράς που έχουν καθορισθεί στο πλαίσιο του ΜΣΕ.

Η ανάλυση της Επιτροπής στηρίζεται σε αξιολόγηση της προόδου που πραγματοποιούν οι αρχές της Ρουμανίας, καθώς και σε πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από κράτη μέλη, διεθνείς οργανισμούς, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και πλήθος άλλων πηγών. Η Επιτροπή πραγματοποίησε σειρά αποστολών στη Ρουμανία, οι δε εκθέσεις λαμβάνουν επίσης υπόψη τις απαντήσεις της Ρουμανίας σε λεπτομερή ερωτηματολόγια που κατήρτισε η Επιτροπή.

Η τελευταία ετήσια έκθεση δημοσιεύτηκε στις 20 Ιουλίου 2011. Η έκθεση αυτή συμπληρώθηκε με ενδιάμεση έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2012.

Αναλυτικότερη επισκόπηση της έκθεσης σχετικά με τη Ρουμανία παρατίθεται στο έγγραφο MEMO/12/569.

Αναλυτικότερη επισκόπηση του Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελέγχου παρατίθεται στο έγγραφο MEMO/07/260.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα του Έκτακτου Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τις αντιλήψεις των πολιτών για αδυναμίες στον τομέα του κράτους δικαίου και σχετικά με τις προσδοκίες τους όσον αφορά τη στήριξη που η Επιτροπή παρέχει για τα θέματα αυτά έχουν αναρτηθεί στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Αντίγραφο του πλήρους κειμένου των εκθέσεων είναι διαθέσιμο στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar