Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. juli 2012

Rumænien: Hasteforanstaltninger nødvendige for at vise vilje til at overholde retsstatsprincippet og sikre retsvæsenets uafhængighed

Rumænien skal sikre respekt for retsstaten og retsvæsenets uafhængighed for at genvinde tilliden hos landets EU-partnere, hedder det i den rapport, som Kommissionen i dag har vedtaget inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol. Rapporten dækker en femårig periode, dvs. fra Rumæniens medlemskab af EU i 2007, og indeholder Kommissionens vurdering af de fremskridt, Rumænien har gjort i denne periode med fokus på reform af retsvæsenet og bekæmpelse af korruption.

Kommissionens formand, José Manuel Durão Barroso, udtalte: "Den nødvendige kontrol og balance i et demokratisk system skal garanteres. Der er ganske vist gjort fremskridt med reformen af retsvæsenet og bekæmpelse af korruption i de sidste fem år, men disse fremskridt er bragt i fare af de seneste måneders begivenheder. Kommissionen er alvorlig bekymret for retsstaten og retsvæsenets uafhængighed i Rumænien. Premierminister Victor Ponta har reageret på disse bekymringer og er indstillet på hurtigt at takle dem. Kommissionen vil overvåge situationen for at sikre sig, at disse forpligtelser indfries. En hurtig og stringent gennemførelse af henstillingerne inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol vil bidrage til at sikre en stabil, troværdig og investeringsvenlig økonomisk situation og berolige de finansielle markeder".

Rapporten resumerer Kommissionens spørgsmål med hensyn til den rumænske regerings og parlamentets seneste tilsidesættelse af retsstatsprincippet. Den indeholder en række henstillinger vedrørende foranstaltninger, som Rumænien straks skal træffe. De omhandler de tilsagn, som premierminister Victor Ponta har givet over for Kommissionens formand José Manuel Durão Barroso.

Over en femårig periode viser rapporten, at der er gjort fremskridt. Mange af byggestenene i den lovgivningsmæssige ramme er nu på plads. Fokus er nu på gennemførelsen. Og ejerskabet til reformerne er fortsat skiftende.

Rumænien har skabt grundlaget for en betydelig modernisering af det rumænske retssystem. Institutioner, som f.eks. direktoratet til bekæmpelse af korruption (DNA) og det nationale integritetsagentur (ANI), kan fremvise overbevisende resultater med forfølgelse af korruption på højt niveau. På det seneste har domstolsafgørelser i sager om korruption på højt niveau effektivt håndteret meget følsomme sager, og retsvæsenet har vist sig i stand til at håndhæve sin uafhængighed.

På trods af Rumæniens fremskridt konkluderer rapporten imidlertid, at målene i mekanismen for samarbejde og kontrol endnu ikke er nået. Gennemførelsen af love er netop påbegyndt på nogle områder, mens der på andre områder mangler ejerskab, og generelt er processen endnu ikke holdbar og uigenkaldelig. De nuværende problemer udgør en alvorlig trussel for de allerede opnåede fremskridt og rejser alvorlig tvivl om fremtiden for de reformer, der allerede er igangsat.

Mangler i forbindelse med reformen af retsvæsenet og bekæmpelse af korruption giver anledning til bekymring hos de fleste rumænere. En Flash Eurobarometer-undersøgelse foretaget af Kommissionen i maj viste, at 72 % af rumænerne ønskede, at Kommissionen fortsat skulle støtte reformer i Rumænien, indtil landet opnår standarder, der kan sammenlignes med de øvrige medlemsstaters.

I lyset af den seneste tilsidesættelse af retsstatsprincippet og retsvæsenets uafhængighed vil Kommissionen udarbejde endnu en rapport om Rumænien inden for rammerne af mekanismen for samarbejde og kontrol inden udgangen af dette år for at vurdere, om disse problemer er blevet taklet og den demokratiske kontrol og balance er blevet genoprettet.

Baggrund

Den 1. januar 2007 indførte Kommissionen mekanismen for samarbejde og kontrol for at evaluere Bulgariens og Rumæniens forpligtelser med hensyn til reform af retsvæsenet og bekæmpelse af korruption. Kommissionen blev bedt om regelmæssigt at rapportere om fremskridt på disse områder. Den udsendte sin første rapport den 27. juni 2007 og har siden aflagt rapport hvert halve år. Kommissionens rapporter suppleres af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, som redegør for Kommissionens detaljerede analyse sammenholdt med de kriterier, der er fastsat for mekanismen for samarbejde og kontrol.

Kommissionens analyse er baseret på en vurdering af de fremskridt, de rumænske myndigheder har gjort, og på oplysninger fra medlemsstaterne, internationale organisationer, uafhængige eksperter og en række andre kilder. Kommissionen har gennemført adskillige missioner til Bulgarien og Rumænien. I rapporterne tages der desuden hensyn til Rumæniens besvarelse af de detaljerede spørgeskemaer, som Kommissionen har udarbejdet.

Den sidste årsrapport blev offentliggjort den 20. juli 2011. Den blev suppleret af en midtvejsrapport, som blev offentliggjort den 8. februar 2012.

Der findes et mere detaljeret overblik over rapporten for Rumænien i MEMO/12/569.

En mere detaljeret oversigt vedrørende mekanismen for samarbejde og kontrol kan ses i MEMO/07/260.

Flere oplysninger om Flash Eurobarometer-undersøgelsen om, hvordan rumænerne opfatter mangler i forbindelse med retsstatsprincippet i Rumænien og vedrørende forventningerne til Kommissionens støtte i den forbindelse kan ses på: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

De fuldstændige rapporter kan findes på:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar