Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 18. července 2012

Rumunsko musí urychlenými opatřeními demonstrovat své odhodlání dosáhnout právního státu a nezávislosti soudnictví

Rumunsko musí zajistit respektování právního státu a nezávislost soudnictví, pokud chce získat zpět důvěru svých partnerů v EU, uvádí zpráva, kterou dnes přijala Evropská komise v rámci mechanismu spolupráce a ověřování (MSO). Zpráva Komise se zabývá obdobím pěti let od přistoupení Rumunska k EU v roce 2007 a představuje zhodnocení pokroku dosaženého v Rumunsku během tohoto období, se zaměřením na reformu soudnictví a boj proti korupci.

Předseda Komise Barroso uvedl: „V demokratickém systému musí být zaručena nezbytná kontrola a vyváženost moci. Zatímco v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci bylo v posledních pěti letech dosaženo pokroku, události posledního měsíce tento pokrok zpochybnily. Komise vyjádřila vážné obavy o právní stát a nezávislost soudnictví v Rumunsku. Předseda vlády Ponta na tyto obavy reagoval a souhlasil, že je bude urychleně řešit. Komise bude situaci sledovat, aby se ujistila, že tyto závazky jsou plněny. Okamžité a důsledné zavedení doporučení v rámci mechanismu spolupráce a ověřování přispěje k vytvoření stabilního, důvěryhodného a investicím příznivého hospodářského prostředí a k uklidnění finančních trzích.“

Zpráva shrnuje otázky, kterými se Komise zabývá v souvislosti s nedávnými problémy týkajícími se právního státu, jimž čelí rumunská vláda a parlament. Zahrnuje řadu doporučení, které by Rumunsko mělo bezodkladně přijmout. Tak by byly zrealizovány závazky, jejichž splnění předseda vlády Ponta přislíbil předsedovi Komise Barrosovi.

Zpráva konstatuje, že za uplynulých pět let dosáhlo Rumunsko pokroku. Bylo položeno mnoho základních kamenů legislativního rámce. Důraz se přesouvá na provádění. A míra ztotožnění se s reformami zůstává proměnná.

Rumunsko vytvořilo základ pro podstatnou modernizaci svého systému soudnictví. Instituce jako Národní protikorupční ředitelství (DNA) a Národní úřad pro otázky prověřování bezúhonnosti (ANI) již prokázaly přesvědčivé výsledky při stíhání korupce na vysoké úrovni. Nedávná soudní rozhodnutí v případech korupce na vysoké úrovni představovaly účinné řešení těch nejcitlivějších případů a soudnictví prokázalo schopnost potvrdit svou nezávislost.

Navzdory pokroku, kterého Rumunsko dosáhlo, dochází zpráva k závěru, že cíle MSO ještě nebyly splněny. Provádění zákonů v některých oblastech teprve začalo, zatímco v jiných oblastech nedošlo ke ztotožnění s reformami a proces jako celek stále není udržitelný a nezvratný. Současné spory představují vážné ohrožení dosud dosaženého pokroku a vzbuzují vážné otázky ohledně budoucnosti reforem, které již byly zahájeny.

Nedostatky v reformě soudnictví a v boji proti korupci jsou znepokojivé pro velkou většinu Rumunů. Z bleskového průzkumu Eurobarometru, který provedla Komise v květnu, vyplývá, že 72 % Rumunů si přeje, aby Komise pokračovala v podpoře reforem v Rumunsku, dokud v zemi nebudou poměry srovnatelné s ostatními členskými státy.

V souvislosti s nedávnými událostmi zpochybňujícími právní stát a nezávislost soudnictví přijme Komise další zprávu v rámci mechanismu pro spolupráci a ověřování před koncem tohoto roku, aby posoudila, zda její obavy byly řešeny a byla obnovena demokratická kontrola a vyváženost moci.

Souvislosti

Komise dne 1. ledna 2007 ustavila mechanismus spolupráce a ověřování, s jehož pomocí posuzuje, jak Rumunsko plní své závazky v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci. Komise byla požádána, aby o pokroku v těchto oblastech pravidelně informovala. Svou první zprávu vydala 27. června 2007 a zprávy následné pak každého půl roku. Jejich součástí je pracovní dokument útvarů Komise, který podrobně rozebírá pokrok na základě jednotlivých kritérií, která výše uvedený mechanismus zavedl.

Analýza Komise vychází z hodnocení pokroku, jehož rumunské úřady dosáhly, a z informací, jež poskytly členské státy, mezinárodní organizace, nezávislí experti a řada dalších zdrojů. Komise provedla vyslala do Rumunska několik misí a zprávy rovněž berou v úvahu odpovědi Rumunska na podrobný dotazník, který Komise připravila.

Poslední výroční zpráva byla zveřejněna dne 20. července 2011 a její doplnění v podobě zprávy průběžné pak 8. února 2012.

Podrobnější informace ke zprávě o Rumunsku lze nalézt v MEMO/12/569.

Další informace o mechanismu spolupráce a ověřování uvádí zpráva MEMO/07/260.

Podrobnější informace o bleskovém průzkumu Eurobarometr o vnímání nedostatků právního státu v Rumunsku a o tom, co Rumuni očekávají od podpory Komise, jsou dostupné na stránkách: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Úplné znění zpráv je k dispozici na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Mark Gray (+32 22988644)


Side Bar