Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 juli 2012

Bulgarien måste skynda på reformerna för att nå mål som rör rättsstaten

Kommissionen har antagit en rapport om de framsteg som Bulgarien gjort inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen. Rapporten omfattar en femårsperiod efter Bulgariens anslutning till EU 2007, och innehåller kommissionens bedömning av Bulgariens framsteg under denna tid när det gäller reformer av rättsväsendet, kampen mot korruption och kampen mot organiserad brottslighet. Den främsta slutsatsen är att reformerna måste genomföras på ett mer djupgående sätt för att processen ska bli oåterkallelig.

– Bulgarien har gått framåt betydligt efter anslutningen, konstaterar ordförande José Manuel Barroso. Lagarna har införts och nu gäller det att se till att de genomförs. Bulgarien har gjort framsteg på relevanta områden och kan uppnå målen inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen, men landet måste visa ett större egenansvar för reformerna och samarbeta bättre än tidigare. I kampen mot korruption på hög nivå och organiserad brottslighet kan man fortfarande inte visa upp övertygande resultat som kan skingra oron hos den bulgariska allmänheten och Bulgariens partner i Europa, fortsätter Barroso.

Rapporten visar på framsteg i ett femårsperspektiv, men också att reformerna ännu inte är hållbara och oåterkalleliga. Framsteg har gjorts när det gäller att anta den grundläggande lagstiftningsramen och skapa viktiga nya institutioner. Bulgarien har bland annat inrättat en oberoende inspektionsenhet för rättsväsendet och byggt upp specialiserade strukturer inom polisen och åklagarväsendet för att bekämpa organiserad brottslighet. Lagstiftningen för förverkande av tillgångar har förbättrats, och ett organ för uppföljning av intressekonflikter har inrättats.

I rapporten rekommenderas att Bulgarien nu ska fokusera på att lappa de återstående luckorna i den rättsliga och institutionella ramen och att genomföra nyligen antagen lagstiftning. Brister kvarstår särskilt i integriteten i rättsväsendet. Det gäller konsekvensen i disciplinära frågor rörande öppna och objektiva utnämningar av tjänstemän, bedömningar och befordringar inom rättsväsendet. I kampen mot korruption är samordningen mellan olika myndigheter fortfarande otillräcklig och i reformerna krävs det en tydligare inriktning och åtaganden för att nå resultat. I kampen mot korruption på hög nivå och organiserad brottslighet kan man ännu inte visa upp några övertygande resultat.

Bristerna i reformerna av rättsväsendet och i kampen mot korruption utgör källor till allvarlig oro för de flesta bulgarer. Enligt en Flash Eurobarometer-enkät som kommissionen genomförde i maj vill 78 % av bulgarerna att kommissionen fortsätter att stödja reformerna i Bulgarien till dess att landet uppnår normer som är jämförbara med andra medlemsstaters.

För att ge de bulgariska myndigheterna tillräckligt med tid för att kunna uppvisa ett tillfredsställande resultat i genomförandet av relevant lagstiftning avser kommissionen att göra nästa bedömning av framstegen i slutet av 2013. Kommissionen kommer att nära övervaka framstegen under denna period, med regelbundna besök på plats och en återkommande dialog med de bulgariska myndigheterna och andra medlemsländer.

Bakgrund

Den 2 januari 2007 inrättade kommissionen en samarbets- och kontrollmekanism för bedömning av Bulgariens åtaganden på områdena reform av rättsväsendet och kampen mot korruption. Kommissionen uppmanades att regelbundet rapportera om framstegen på dessa områden. Kommissionen lade fram sin första rapport den 27 juni 2007 och den har därefter följts av rapporter varje halvår. Rapporterna kompletteras av ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar med kommissionens detaljerade analys med en jämförelse med vart och ett av de riktmärken som ställts upp inom ramen för samarbets- och kontrollmekanismen.

Kommissionens analys bygger på de bulgariska myndigheternas bedömning av framstegen och på upplysningar från medlemsländerna, internationella organisationer, oberoende experter och flera olika andra källor. Kommissionen har genomfört flera besök på plats i Bulgarien och i rapporterna beaktas också de svar som Bulgarien lämnat på de detaljerade frågeformulär som kommissionen har utarbetat.

Den sista årsrapporten offentliggjordes den 20 juli 2011. Den har kompletterats genom en interimsrapport som offentliggjordes den 8 februari 2012.

En närmare översikt över rapporten om Bulgarien ges i MEMO/12/568.

En närmare översikt över samarbets- och kontrollmekanismen ges i MEMO/07/260.

Närmare upplysningar om Flash Eurobarometer-enkäten om uppfattningar om brister rörande rättsstatsprincipen i Bulgarien och förväntningarna på stöd från kommissionen i detta sammanhang finns på

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Rapporterna återges i sin helhet på

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70

Mark Gray +32 2 298 86 44


Side Bar