Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. julija 2012

Bolgarija: pospešitev reform v smeri zagotavljanja pravne države

Evropska komisija je sprejela poročilo o napredku Bolgarije v okviru mehanizma za sodelovanje in preverjanje. Poročilo zajema obdobje petih let od pristopa Bolgarije v Evropsko unijo leta 2007 in predstavlja oceno Komisije o napredku Bolgarije v tem obdobju na področju reforme pravosodja ter boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Komisija v poročilu predvsem ugotavlja, da je treba reforme vpeti globlje v državne strukture in tako zagotoviti nepreklicnost postopka.

„Bolgarija je od pristopa prehodila dolgo pot,“ je povedal predsednik Barroso, „sprejela je zakonodajo, zdaj pa mora zagotoviti še njeno izvajanje. Bolgarija je naredila ustrezen napredek in lahko doseže cilje mehanizma za sodelovanje in preverjanje, vendar se od nje pričakuje še večja zavezanost izvajanju reform in učinkovitejše sodelovanje. V boju proti korupciji na visoki ravni in organiziranemu kriminalu mora pokazati prepričljivejše rezultate in se tako odzvati na zaskrbljenost bolgarskih državljanov in svojih evropskih partnerjev.“

Komisija v poročilu o petletnem obdobju zaznava napredek, hkrati pa opozarja, da reforma še ni trajna in nepreklicna. Bolgarija je s sprejetjem osnovnega zakonodajnega okvira in z ustanovitvijo pomembnih novih institucij naredila korak naprej. V tem okviru je vzpostavila neodvisni pravosodni inšpektorat ter specializirane strukture na ravni policije in tožilstva za preganjanje organiziranega kriminala. Izboljšala je zakonodajo za zaplembo premoženja in ustanovila organ za spremljanje navzkrižja interesov.

Komisija v poročilu Bolgariji priporoča, da se osredotoči na odpravljanje preostalih vrzeli v tem pravnem in institucionalnem okviru ter se usmeri v učinkovito izvajanje nedavno sprejete zakonodaje. Še vedno se najdejo pomanjkljivosti zlasti v integriteti pravosodja, v doslednosti disciplinske prakse v zvezi s preglednimi in objektivnimi imenovanji, ocenjevanji in napredovanji v pravosodju. Usklajevanje različnih organov v boju proti korupciji je še vedno pomanjkljivo, reforme pa zahtevajo jasnejšo usmeritev in večjo zavezanost rezultatom. Boj proti korupciji na visoki ravni in organiziranemu kriminalu mora biti bolj prepričljiv.

Velika večina Bolgarov je resno zaskrbljenih zaradi pomanjkljive reforme pravosodja in boja proti korupciji. Raziskava Flash Eurobarometer, ki jo je Komisija izvedla maja, je pokazala, da 78 % Bolgarov želi, da Komisija še naprej podpira reforme v Bolgariji, dokler ta ne doseže standardov, primerljivih z drugimi državami članicami.

Komisija bo novo oceno pripravila konec leta 2013 in tako organom Bolgarije omogočila dovolj časa za viden napredek pri izvajanju ustrezne zakonodaje. Medtem bo napredek natančno spremljala z rednimi misijami ter rednimi razgovori z bolgarskimi organi in drugimi državami članicami.

Ozadje

Komisija je 1. januarja 2007 vzpostavila mehanizem za sodelovanje in preverjanje, da se ocenijo zaveze, ki jih je sprejela Bolgarija na področju reforme pravosodja in boja proti korupciji. Komisija je bila pozvana, da o napredku na teh področjih redno poroča. Svoje prvo poročilo je objavila 27. junija 2007, nadaljnja poročila pa objavlja vsaki dve leti. Poročila Komisije dopolnjuje delovni dokument njenih služb, ki vsebuje podrobno analizo vsakega od meril iz mehanizma za sodelovanje in preverjanje.

Analiza Komisije temelji na oceni napredka, ki so ga dosegli bolgarski organi, ter na informacijah, ki so jih poslale države članice, mednarodne organizacije, neodvisni strokovnjaki in številni drugi viri. Komisija je v Bolgariji opravila več misij, v poročilih pa se upoštevajo tudi odgovori Bolgarije iz podrobnih vprašalnikov, ki jih je pripravila Komisija.

Zadnje letno poročilo je bilo objavljeno 20. julija 2011. Dopolnjeno je bilo z vmesnim poročilom, objavljenim 8. februarja 2012.

Več podrobnosti o poročilu za Bolgarijo je na voljo v MEMO/12/568.

Podrobnejši pregled mehanizmov za sodelovanje in preverjanje lahko najdete v

MEMO/07/260.

Podrobnejše informacije o raziskavi Flash Eurobarometer o pogledih na pomanjkljivosti pravne države v Bolgariji in glede pričakovanj podpore Komisije v zvezi s tem, so na voljo na: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

Celotna poročila so na voljo na:

http://ec.europa.eu/cvm/index_sl.htm.

Kontakta :

Pia Ahrenkilde Hansen +32 22953070

Mark Gray +32 22988644


Side Bar