Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 18 lipca 2012 r.

Bułgaria: trzeba przyspieszyć reformy, aby osiągnąć cele związane z przestrzeganiem praworządności

Komisja przyjęła sprawozdanie z postępów dokonanych w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji (MWiW). Obejmuje ono okres pięciu lat od momentu przystąpienia Bułgarii do UE w 2007 r. Zawiera ocenę postępów Bułgarii w tym czasie w dziedzinie reformy sądownictwa, walki z korupcją i zwalczania przestępczości zorganizowanej, przeprowadzoną przez Komisję. Główny wniosek jest taki, że konieczne jest bardziej dogłębne przeprowadzenie reform, aby proces ten stał się nieodwracalny.

„Bułgaria wiele dokonała od czasu akcesji - powiedział przewodniczący Barroso - wprowadziła odpowiednie przepisy, a teraz trzeba zapewnić ich wykonywanie. Bułgaria poczyniła istotne postępy i może osiągnąć cele określone w ramach MWiW, lecz musi przejąć większą odpowiedzialność za reformy i współpracować skuteczniej niż w przeszłości. Nadal musi wykazać się przekonującymi wynikami w walce z korupcją na wysokim szczeblu i zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, aby rozwiać obawy obywateli bułgarskich i europejskich partnerów Bułgarii”.

Za sprawozdania wynika, że w ciągu pięciu lat nastąpił postęp, ale również, że reformy nie są jeszcze trwałe i nieodwracalne. Postęp osiągnięto dzięki przyjęciu podstawowych ram prawnych oraz ustanowieniu ważnych nowych instytucji. Utworzono m.in. niezależny inspektorat sądowy oraz wyspecjalizowane struktury w policji i prokuraturze w celu ścigania przestępczości zorganizowanej. Ulepszono przepisy w dziedzinie przepadku mienia oraz ustanowiono organ mający podejmować działania w przypadku konfliktu interesów.

W sprawozdaniu zaleca się, aby Bułgaria skupiła się obecnie na wypełnianiu pozostałych luk w swoich ramach prawnych i instytucjonalnych oraz na wprowadzaniu w życie przyjętych ostatnio przepisów. Etyka w systemie sądownictwa pozostaje słabym punktem. Brakuje jednolitej praktyki dyscyplinarnej, która zapewniałaby przejrzystość i obiektywność systemu mianowania, oceny i awansów sędziów. W walce z korupcją koordynacja działań poszczególnych organów jest nadal niewystarczająca, a reformy wymagają lepszego ukierunkowania i zaangażowania w osiąganie wyników. W walce z korupcją na wysokim szczeblu i z przestępczością zorganizowaną Bułgaria nadal musi wykazać się przekonującymi wynikami.

Niedociągnięcia w reformie sądownictwa oraz walce z korupcją są źródłem poważnych obaw dużej większości obywateli Bułgarii. Sondaż Flash Eurobarometr przeprowadzony przez Komisję w maju wykazał, że 78% obywateli bułgarskich chce, by Komisja w dalszym ciągu wspierała reformę w Bułgarii do czasu osiągnięcia standardów porównywalnych z innymi państwami członkowskimi.

Komisja przeprowadzi swoją koleją ocenę postępów pod koniec 2013 r., aby dać władzom bułgarskim dość czasu na wykazanie się osiągnięciami we wprowadzaniu w życie odpowiednich przepisów. Komisja będzie ściśle monitorować postęp w tym okresie poprzez regularne wizyty kontrolne oraz częste rozmowy z władzami bułgarskimi oraz innymi państwami członkowskimi.

Kontekst

Dnia 1 stycznia 2007 r. Komisja ustanowiła mechanizm współpracy i weryfikacji, aby ocenić zobowiązania Bułgarii w dziedzinie reformy sądownictwa i walki z korupcją. Komisja otrzymała zadanie przygotowywania regularnych sprawozdań na temat postępu w tych dziedzinach. Pierwsze sprawozdanie przedstawiła dnia 27 czerwca 2007 r. Od tamtej pory sprawozdania ukazują się dwa razy do roku. Sprawozdaniom Komisji towarzyszą dokumenty robocze jej służb, przedstawiające szczegółową analizę w odniesieniu do celów referencyjnych wyznaczonych w ramach MWiW.

Analiza Komisji opiera się na ocenie postępów władz Bułgarii oraz informacjach przekazanych przez państwa członkowskie, organizacje międzynarodowe i niezależnych ekspertów, a także na różnych innych źródłach. Komisja odbyła kilka wizyt kontrolnych w Bułgarii, a w sprawozdaniach uwzględnia także odpowiedzi władz bułgarskich na pytania zawarte w szczegółowych kwestionariuszach opracowanych przez Komisję.

Ostatnie sprawozdanie roczne opublikowano dnia 20 lipca 2011 r. Uzupełniono je o sprawozdania okresowe opublikowane dnia 8 lutego 2012 r.

Więcej szczegółowych informacji na temat sprawozdania dotyczącego Bułgarii można znaleźć w MEMO/12/568.

Więcej szczegółowych informacji o mechanizmie współpracy i weryfikacji znaleźć można w MEMO/07/260.

Więcej szczegółów na temat sondażu Flash Eurobarometr, w którym badano opinie na temat niedociągnięć w zakresie przestrzegania praworządności w Bułgarii oraz oczekiwań co do wsparcia ze strony Komisji w tym względzie można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Pełne teksty sprawozdań dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar