Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 18 juli 2012

Bulgarije moet meer hervormingen doorvoeren om de doelstellingen in verband met de rechtsstaat te bereiken

De Commissie heeft een verslag goedgekeurd over de voortgang met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing. Het verslag bestrijkt de periode van vijf jaar sinds de toetreding van Bulgarije in 2007 en omvat de beoordeling van de Commissie van de door Bulgarije in die periode geboekte vooruitgang op het gebied van de justitiële hervorming en de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad. De voornaamste conclusie van het verslag luidt dat de hervormingen diepgaander moeten worden doorgevoerd om het proces onomkeerbaar te maken.

“Bulgarije heeft een lange weg afgelegd sedert de toetreding”, aldus voorzitter Barroso. “De wetten zijn goedgekeurd, nu is het belangrijk dat de wetgeving wordt toegepast. Bulgarije heeft vooruitgang geboekt en kan de doelstellingen van het mechanisme voor samenwerking en toetsing bereiken, maar moet meer eigen verantwoordelijkheid nemen voor de hervormingen en doeltreffender samenwerken dan in het verleden het geval is geweest. In de strijd tegen corruptie op hoog niveau en de georganiseerde misdaad moeten nog altijd overtuigende resultaten worden voorgelegd die een einde kunnen maken aan de bezorgdheid bij de Bulgaarse burgers en de Europese partners van Bulgarije."

Over de periode van vijf jaar bezien, blijkt uit het verslag dat er vooruitgang is geboekt, maar ook dat de hervormingen nog niet duurzaam en onomkeerbaar zijn. De goedkeuring van basiswetgeving en de oprichting van belangrijke nieuwe instellingen vormen vooruitgang. Zo heeft Bulgarije een onafhankelijke justitiële inspectiedienst opgericht en bij de politie en het openbaar ministerie gespecialiseerde structuren opgericht voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad. De wetgeving inzake de verbeurdverklaring van vermogensbestanddelen is verbeterd en er is een orgaan opgericht voor de behandeling van belangenconflicten.

In het verslag wordt aanbevolen dat Bulgarije nu de overblijvende leemten in het wettelijke en institutionele kader dicht en zich concentreert op de toepassing van de recentelijk goedgekeurde wetgeving. De integriteit van het gerecht is nog altijd een zwak punt: het heeft nog geen samenhangende disciplinaire praktijken in verband met transparante en objectieve benoemingen, beoordelingen en bevorderingen. In de strijd tegen corruptie is er nog niet voldoende coördinatie tussen de verschillende autoriteiten en moet er een duidelijkere koers worden gevaren om resultaten te behalen. De strijd tegen corruptie op hoog niveau en de georganiseerde misdaad werpt nog altijd niet genoeg vruchten af.

Een grote meerderheid van de Bulgaren maakt zich ernstig zorgen over de justitiële hervorming en de strijd tegen corruptie. Uit een door de Commissie in mei uitgevoerde Eurobarometer‑enquête bleek dat 78% van de Bulgaren wil dat de Commissie de hervormingen in Bulgarije blijft ondersteunen totdat het land voldoet aan vergelijkbare normen als die welke voor de andere lidstaten gelden.

De Commissie zal eind 2013 de vooruitgang opnieuw beoordelen, zodat de Bulgaarse autoriteiten voldoende tijd hebben om een staat van dienst aan te tonen bij de toepassing van de relevante wetten. De Commissie zal in die periode echter wel de vooruitgang van nabij blijven volgen tijdens regelmatige missies, en voortdurend in dialoog blijven met de Bulgaarse autoriteiten en met de andere lidstaten.

Achtergrond

Op 1 januari 2007 voerde de Commissie een mechanisme voor samenwerking en toetsing in om de vooruitgang te beoordelen die Bulgarije boekt met zijn verbintenissen op het gebied van justitiële hervorming en corruptiebestrijding. De Commissie werd verzocht regelmatig verslag uit te brengen over de vooruitgang op deze gebieden. De Commissie stelde op 27 juni 2007 haar eerste verslag op en bracht vanaf dan twee maal per jaar verslag uit. De verslagen van de Commissie gaan vergezeld van een werkdocument, met daarin een gedetailleerde toetsing aan de ijkpunten die voor het mechanisme voor samenwerking en toetsing zijn vastgesteld.

De analyse van de Commissie is gebaseerd op een beoordeling van de vooruitgang door de Bulgaarse autoriteiten en op informatie van de lidstaten, internationale organisaties, onafhankelijke deskundigen en diverse andere bronnen. De Commissie heeft verschillende missies naar Bulgarije gestuurd en in de verslagen wordt ook rekening gehouden met de antwoorden van Bulgarije op gedetailleerde vragenlijsten van de Commissie.

Op 20 juli 2011 werd het laatste jaarverslag gepubliceerd, dat op 8 februari 2012 werd aangevuld met een tussentijds verslag.

MEMO/12/568 bevat een meer gedetailleerd overzicht van het verslag over Bulgarije.

MEMO/07/260 bevat een meer gedetailleerd overzicht van het mechanisme voor samenwerking en toetsing.

Nadere informatie over de Eurobarometer‑enquête over de perceptie in verband met de tekortkomingen van de rechtsstaat in Bulgarije en de verwachtingen rond de steun die de Commissie in dit verband kan bieden, is te vinden op:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

De volledige verslagen zijn beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm

Contact:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar