Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 18. jūlijā

Bulgārija: tiesiskuma mērķu sasniegšanai vajadzīgo reformu paātrināšana

Komisija ir pieņēmusi ziņojumu par progresu, kas gūts saskaņā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu (SPM). Ziņojums aptver piecu gadu laikposmu kopš Bulgārijas pievienošanās ES 2007. gadā un piedāvā Komisijas izvērtējumu par Bulgārijā šajā laikposmā panākto progresu tiesu sistēmas reformas jomā, cīņā pret korupciju un cīņā pret organizēto noziedzību. Ziņojuma galvenais secinājums – lai process būtu neatgriezenisks, ir nepieciešama reformu padziļināta īstenošana.

"Bulgārija kopš pievienošanās ir krietni progresējusi," sacīja priekšsēdētājs Barrozu, "tiesību akti ir pieņemti, tagad būs svarīgi nodrošināt to īstenošanu. Bulgārija ir panākusi būtisku progresu un var sasniegt SPM mērķus, bet tai ir jāparāda lielāka atbildība par reformu un jāstrādā kopā efektīvāk nekā iepriekš. Pārliecinoši rezultāti joprojām ir jāuzrāda cīņā pret augsta līmeņa korupciju un organizēto noziedzību tā, lai varētu novērst Bulgārijas iedzīvotāju un Bulgārijas partneru Eiropā bažas."

Ņemot vērā piecu gadu laikposmu, ziņojumā uzrādīts progress, kā arī tas, ka reforma vēl nav noturīga un neatgriezeniska. Ir panākts progress attiecībā uz pamata tiesiskā regulējuma pieņemšanu un svarīgu jaunu iestāžu izveidi. Šajā saistībā Bulgārija izveidoja neatkarīgu tiesu inspektorātu un radīja specializētas struktūras policijas un prokuratūras līmenī, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Tiesību akti par līdzekļu atsavināšanu ir uzlaboti, un ir izveidota struktūra, kas veic pēckontroli attiecībā uz interešu konfliktiem.

Ziņojumā Bulgārijai ieteikts tagad pievērsties atlikušo trūkumu novēršanai šajā tiesiskajā un institucionālajā satvarā un koncentrēt uzmanību uz nesen pieņemto tiesību aktu īstenošanu. Trūkumi joprojām pastāv jo īpaši tiesu integritātes jomā, attiecībā uz konsekventu disciplināro praksi, tiesu amatpersonu pārredzamu un objektīvu iecelšanu amatā, darbinieku novērtēšanu un paaugstināšanu amatā. Cīņā pret korupciju dažādu iestāžu savstarpējā koordinācija joprojām ir nepietiekama, un reformām ir nepieciešama lielāka ievirze un apņemšanās panākt rezultātus. Cīņā pret augsta līmeņa korupciju un organizēto noziedzību joprojām jāuzrāda pārliecinoši rezultāti.

Lielākajai daļai Bulgārijas iedzīvotāju ir nopietnas bažas par trūkumiem tiesu sistēmas reformā un cīņā pret korupciju. Eirobarometra zibensaptauja, ko Komisija veica maijā, liecina, ka 78 % Bulgārijas iedzīvotāju vēlas, lai Komisija turpinātu atbalstīt reformu Bulgārijā, līdz tā sasniedz citām dalībvalstīm pielīdzināmus standartus.

Komisija nākamo progresa novērtējumu sniegs 2013. gada beigās, lai dotu Bulgārijas iestādēm pietiekami daudz laika uzrādīt rezultātus attiecīgo tiesību aktu īstenošanā. Komisija rūpīgi uzraudzīs progresu šajā laikposmā, veicot regulārus apmeklējumus un uzturot biežu dialogu ar Bulgārijas iestādēm un ar citām dalībvalstīm.

Vispārīga informācija

Komisija 2007. gada 1. janvārī izveidoja sadarbības un pārbaudes mehānismu, lai ar tā palīdzību novērtētu saistības, ko Bulgārija uzņēmās tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju. Komisijai tika lūgts regulāri ziņot par šajās jomās panākto progresu. Komisija 2007. gada 27. jūnijā sagatavoja pirmo ziņojumu un kopš tā laika ir sniegusi ziņojumus divreiz gadā. Komisijas ziņojumus papildina dienestu darba dokuments, kurā izklāstīta sīka Komisijas analīze, vērtējot pēc katra no SPM ietvaros noteiktajiem kritērijiem.

Komisijas analīze ir balstīta uz Bulgārijas iestāžu panāktā progresa novērtējumu un informāciju, ko sniegušas dalībvalstis, starptautiskās organizācijas, neatkarīgi eksperti un dažādi citi avoti. Komisija vairākkārt apmeklēja Bulgāriju, un ziņojumos ir ņemtas vērā Bulgārijas sniegtās atbildes uz sīki izstrādātām anketām, ko sagatavojusi Komisija.

Pēdējais gada ziņojums tika publicēts 2011. gada 20. jūlijā. To papildināja starpposma ziņojums, kas publicēts 2012. gada 8. februārī.

Par Bulgāriju sniegtā ziņojuma sīkāks pārskats ir pieejams MEMO/12/568.

Sīkāks pārskats par sadarbības un pārbaudes mehānismu ir pieejams MEMO/07/260.

Sīkāka informācija par Eirobarometra zibensaptauju par uzskatiem attiecībā uz trūkumiem tiesiskuma jomā Bulgārijā un cerībām saistībā ar Komisijas atbalstu, ko Komisija šajā saistībā ir pieejama:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Ziņojumu pilns teksts ir pieejams tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar