Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 18 d.

Bulgarijai reikia paspartinti reformas teisinės valstybės principui įtvirtinti

Komisija priėmė pažangos, padarytos taikant bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą (BTM), ataskaitą. Ataskaitoje apžvelgiamas penkerių metų laikotarpis nuo Bulgarijos įstojimo į ES 2007 m. Joje Komisija įvertina per šį laikotarpį Bulgarijos padarytą pažangą teismų reformos, kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu srityse. Pagrindinė ataskaitos išvada – būtinos gilesnės reformos, kad procesas taptų negrįžtamas.

„Nuo narystės ES Bulgarija įveikė didelį kelią – sakė Komisijos pirmininkas J. M. Barroso. – Įstatymai priimti, o dabar reikia užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą. Bulgarija padarė pažangą ir gali pasiekti BTM tikslus, tačiau turi parodyti daugiau politinės valios vykdyti reformas ir bendradarbiauti veiksmingiau nei iki šiol. Įtikinamesnių rezultatų vis dar reikėtų siekti kovojant su aukšto rango pareigūnų korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, kad būtų išsklaidytas Bulgarijos piliečių ir jos partnerių Europoje susirūpinimas.“

Iš ataskaitos matyti, kad per penkerių metų laikotarpį pažanga padaryta, tačiau reforma dar nėra tvari ir negrįžtama. Pažanga padaryta priėmus svarbiausius teisinio reglamentavimo pagrindus ir įsteigus svarbias naujas institucijas. Bulgarija įsteigė nepriklausomą teismų inspekciją, policijos ir prokuratūros lygmeniu – specializuotas kovos su organizuotu nusikalstamumu struktūras. Patobulinti turto konfiskavimą reglamentuojantys teisės aktai, be to, interesų konfliktams spręsti sukurta atskira institucija.

Ataskaitoje Bulgarijai rekomenduojama sutelkti dėmesį į šio teisinio reglamentavimo ir institucinės sąrangos spragų šalinimą ir į neseniai priimtų teisės aktų įgyvendinimą. Vis dar yra trūkumų, susijusių visų pirma su teisėjų etika, nuoseklia drausmės užtikrinimo tvarka ir skaidriu bei objektyviu teisėjų skyrimu, vertinimu ir paaukštinimu. Institucijos kol kas nepakankamai bendradarbiauja kovodamos su korupcija. Reformos turėtų būti tikslingesnės ir labiau orientuotos į rezultatus. Kovojant su aukšto rango pareigūnų korupcija ir organizuotu nusikalstamumu dar nepasiekta įtikinamų rezultatų.

Teismų reformos ir kovos su korupcija trūkumai kelia didelį daugumos bulgarų susirūpinimą. Gegužės mėn. Komisijos atlikta greitoji „Eurobarometro“ apklausa parodė, kad 78 % bulgarų norėtų, kad Komisija remtų Bulgarijos reformas tol, kol šalis pasieks panašius į kitų valstybių narių rezultatus.

Kitą pažangos ataskaitą Komisija parengs 2013 m. pabaigoje, kad Bulgarijos institucijos turėtų pakankamai laiko įstatymams įgyvendinti. Komisija atidžiai stebės tuo laikotarpiu daromą pažangą, reguliariai rengdama misijas ir palaikydama intensyvų dialogą su Bulgarijos institucijomis ir kitomis valstybėmis narėmis.

Pagrindiniai faktai

2007 m. sausio 1 d. Komisija nustatė bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą, skirtą įvertinti, kaip Bulgarija vykdo teismų reformos ir kovos su korupcija įsipareigojimus. Komisija įpareigota reguliariai teikti pažangos šiose srityse ataskaitas. Pirmąją ataskaitą Komisija paskelbė 2007 m. birželio 27 d. ir nuo tada jas rengia kas antrus metus. Komisijos ataskaitas papildo jos tarnybų darbinis dokumentas, kuriame Komisija pateikia išsamią visų BTM nustatytų orientacinių tikslų analizę.

Komisijos analizė grindžiama Bulgarijos institucijų pažangos vertinimu ir informacija iš valstybių narių, tarptautinių organizacijų, nepriklausomų ekspertų ir įvairių kitų šaltinių. Komisija surengė keletą misijų į Bulgariją, be to, ataskaitose atsižvelgiama į Bulgarijos pateiktus atsakymus į išsamius Komisijos parengtus klausimynus.

Paskutinį kartą metinė ataskaitą paskelbta 2011 m. liepos 20 d. 2012 m. vasario 8 d. paskelbta papildoma tarpinė ataskaita.

Išsamesnės informacijos apie ataskaitą dėl Bulgarijos galima rasti MEMO/12/568.

Išsamesnės informacijos apie bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą galima rasti

MEMO/07/260.

Išsamesnės informacijos apie greitąją „Eurobarometro“ apklausą dėl visuomenės nuomonės apie teisinės valstybės trūkumus Bulgarijoje ir apie lūkesčius, susijusius su Komisijos parama, galima rasti

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

Visą ataskaitų tekstą galima rasti

http://ec.europa.eu/cvm/index_lt.htm

Asmenys ryšiams:

Pia Ahrenkilde Hansen, tel. (+32 2) 295 30 70

Mark Gray, tel. (+32 2) 298 86 44


Side Bar