Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 18. heinäkuuta 2012

Bulgarian on tehostettava uudistuksia oikeusvaltioperiaatteen toteuttamiseksi

Komissio on antanut kertomuksen Bulgarian edistymisestä yhteistyö- ja seurantamekanismin puitteissa. Kertomus kattaa viiden vuoden ajanjakson, joka alkaa Bulgarian liittymisestä Euroopan unioniin vuonna 2007. Siinä esitetään komission arvio Bulgarian edistymisestä kyseisellä ajanjaksolla oikeuslaitoksen uudistamisen sekä korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan aloilla. Keskeinen päätelmä on, että uudistusten täytäntöönpanoa on syvennettävä, jotta voidaan varmistaa prosessin kestävyys.

”Bulgaria on edennyt pitkälle liittymisensä jälkeen”, totesi puheenjohtaja Barroso. ”Se on jo antanut tarvittavat lait. Nyt on tärkeä varmistaa niiden täytäntöönpano.” Barroson mukaan Bulgaria on edistynyt asiaankuuluvasti ja kykenee saavuttamaan yhteistyö- ja seurantamekanismissa asetetut tavoitteet, mutta sen on otettava enemmän vastuuta uudistuksesta ja tehtävä aiempaa tehokkaammin yhteistyötä. Korkean tason korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla on saatava aikaan enemmän tuloksia, jotta voidaan vastata bulgarialaisten ja Bulgarian eurooppalaisten kumppanien esittämiin huolenaiheisiin.

Kertomuksessa kuvataan viiden vuoden aikana saavutettua edistystä, mutta tuodaan myös esiin se, että uudistus ei ole vielä kestävä ja pysyvä. Bulgaria on edistynyt peruslainsäädännön antamisessa ja tärkeiden uusien instituutioiden luomisessa. Lisäksi se on perustanut riippumattoman tuomioistuinten tarkastusyksikön ja luonut erityisiä rakenteita poliisi- ja syyttäjälaitoksen sisälle järjestäytyneen rikollisuuden selvittämistä varten. Varojen menetetyksi tuomitsemista koskevaa lainsäädäntöä on parannettu ja on luotu elin, joka seuraa eturistiriitoja.

Kertomuksessa kehotetaan Bulgariaa keskittymään institutionaalisen ja säädöskehyksen jäljellä olevien puutteiden poistamiseen ja äskettäin annetun lainsäädännön täytäntöönpanoon. Puutteita esiintyy edelleen varsinkin tuomareiden koskemattomuuden, johdonmukaisen kurinpitotoiminnan sekä tuomioistuinlaitoksen avoimien ja puolueettomien nimitysten, arviointien ja ylennysten osalta. Korruption torjunnan alalla ei edelleenkään koordinoida riittävästi eri viranomaisten toimia, ja uudistusten olisi oltava suunnitelmallisempia ja tulospainotteisempia. Korkean tason korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ei ole vieläkään saatu aikaan vakuuttavia tuloksia.

Puutteet oikeuslaitoksen uudistamisessa ja korruption torjunnassa huolettavat kovasti useimpia bulgarialaisia. Komission toukokuussa teettämän Flash Eurobarometer ‑selvityksen mukaan 78 prosenttia bulgarialaisista haluaa komission jatkavan tukeaan Bulgarian uudistukselle, kunnes maa kykenee saavuttamaan samanlaiset standardit kuin muutkin jäsenvaltiot.

Komissio aikoo laatia seuraavan arvioinnin Bulgarian edistymisestä vuoden 2013 lopussa antaakseen maan viranomaisille riittävästi aikaa saada tuloksia keskeisten lakien täytäntöönpanossa. Komissio aikoo seurata tarkkaan edistystä suorittamalla säännöllisesti tarkastuskäyntejä ja sitoutumalla säännölliseen vuoropuheluun Bulgarian viranomaisten ja muiden jäsenvaltioiden kanssa.

Tausta

Komissio perusti 1. tammikuuta 2007 yhteistyö- ja seurantamekanismin, jonka avulla arvioidaan Bulgarian antamia sitoumuksia oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption torjunnan aloilla. Komissiota on pyydetty raportoimaan säännöllisesti edistymisestä näillä aloilla. Komissio antoi ensimmäisen kertomuksensa 27. kesäkuuta 2007 ja on sen jälkeen raportoinut puolivuosittain. Kertomusten lisäksi julkaistaan komission yksiköiden valmisteluasiakirja, jossa esitetään tarkemmin komission analyysi yhteistyö- ja seurantamekanismia varten vahvistettujen arviointiperusteiden pohjalta.

Komission analyysi perustuu Bulgarian viranomaisten arvioon uudistusprosessin edistymisestä sekä jäsenvaltioiden, kansainvälisten organisaatioiden, riippumattomien asiantuntijoiden ja useiden muiden lähteiden tietoihin. Komissio on tehnyt useita tarkastusmatkoja Bulgariaan. Lisäksi kertomuksissa otetaan huomioon vastaukset, jotka Bulgaria on antanut komission laatimiin yksityiskohtaisiin kyselylomakkeisiin.

Edellinen vuosikertomus julkaistiin 20. heinäkuuta 2011. Sitä täydennettiin välikertomuksella 8. helmikuuta 2012.

Yksityiskohtaisempi yhteenveto Bulgariaa koskevasta kertomuksesta on asiakirjassa MEMO/12/568.

Yksityiskohtaisempi katsaus yhteistyö- ja seurantamekanismiin on asiakirjassa MEMO/07/260.

Lisätietoja Flash Eurobarometer ‑selvityksestä, jossa esitellään näkemyksiä oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen liittyvistä ongelmista Bulgariassa ja komission tukeen kohdistuvista odotuksista, on osoitteessa

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm.

Kertomukset ovat saatavilla kokonaisuudessaan seuraavalla verkkosivustolla:

http://ec.europa.eu/cvm/index_fi.htm.

Yhteyshenkilöt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar