Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 18. juuli 2012

Bulgaarial tuleb õigusriigi eesmärkide saavutamiseks reforme kiirendada

Komisjon on koostöö- ja jälgimiskorra raames võtnud vastu aruande. Aruanne hõlmab viieaastast ajavahemikku alates Bulgaaria ühinemisest ELiga 2007. aastal. Selles esitatakse komisjoni hinnang kõnealuse aja jooksul Bulgaarias tehtud edusammudele kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. Peamine järeldus on, et reformide elluviimist tuleb süvendada, et tagada protsessi jätkusuutlikkus.

„Bulgaaria on alates ELiga ühinemisest läbinud pika tee,” sõnas president Barroso. „Seadused on olemas ja nüüd on oluline tagada nende rakendamine. Bulgaaria edusammud on asjakohased ning riik on võimeline saavutama koostöö- ja jälgimiskorra eesmärgid, aga selleks tuleb tal võtta reformide elluviimisel suurem vastutus ja teha varasemast tõhusamat koostööd. Endiselt oodatakse veenvaid tulemusi võitluses kõrgemal tasandil toimuva korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega, et vastata küsimustele, mis valmistavad Bulgaaria kodanikele ja tema Euroopa partneritele muret.”

Viie aasta lõikes tulevad aruandes esile nii edusammud kui ka see, et reformiprotsess ei ole veel jätkusuutlik ja püsiv. Edasiminek on toimunud põhilise õigusraamistiku vastuvõtmise ja uute oluliste asutuste loomisel. Bulgaaria on loonud sõltumatu kohtuinspektsiooni ning eristruktuure politsei ja prokuratuuri tasandil tegelemaks organiseeritud kuritegevusega. Varade konfiskeerimist käsitlevaid õigusakte on parandatud ja loodud on organ, kes vastutab huvikonfliktide jälgimise eest.

Aruandes soovitatakse, et Bulgaaria keskenduks nüüd allesjäänud puuduste kõrvaldamisele õigus- ja institutsioonilises raamistikus ning hiljuti vastu võetud õigusaktide rakendamisele. Puudujäägid esinevad endiselt eelkõige kohtusüsteemi lojaalsuse, distsiplinaarpraktika sidususe ning ametissenimetamiste, hindamiste ja edutamiste läbipaistvuse ja objektiivsuse osas. Korruptsioonivastases võitluses jääb vajaka eri ametiasutuste vahelisest koordineerimisest ning reformid peaksid olema sihipärasemad ja tulemustele orienteeritumad. Võitluses kõrgemal tasandil esineva korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega ei ole veel saavutatud veenvaid tulemusi.

Lüngad kohtureformis ja korruptsioonivastases võitluses tekitavad enamikus bulgaarlastes suurt muret. Mais komisjoni tehtud Eurobaromeetri kiiruuringust selgub, et 78 % bulgaarlastest soovib, et komisjon jätkaks reformide toetamist Bulgaarias seni, kuni Bulgaaria saavutab teiste liikmesriikidega võrreldavad standardid.

Komisjon koostab järgmise eduhinnangu 2013. aasta lõpus, et anda Bulgaaria ametiasutustele asjaomaste õigusaktide rakendamisel tulemuste saavutamiseks .piisavalt aega. Selle aja jooksul jälgib komisjon tähelepanelikult edusamme korrapäraste lähetuste käigus ning Bulgaaria ametiasutuste ja teiste liikmesriikidega peetava tiheda dialoogi abil.

Taust

1. jaanuaril 2007 kehtestas komisjon koostöö- ja jälgimiskorra, et hinnata Bulgaaria võetud kohustuste täitmist kohtusüsteemi reformimisel ning korruptsiooni vastases võitluses. Komisjonil paluti anda korrapäraselt aru nendes valdkondades saavutatud edusammudest. Komisjon esitas oma esimese aruande 27. juunil 2007 ja on sellest ajast alates esitanud aruandeid iga kuue kuu tagant. Komisjoni aruannetele on lisatud töödokument, milles komisjon analüüsib üksikasjalikult kõikide koostöö- ja jälgimiskorra raames seatud eesmärkide täitmist.

Komisjoni analüüs põhineb Bulgaaria ametiasutuste koostatud hinnangutel oma edusammudele ning liikmesriikidelt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt, sõltumatutelt ekspertidelt ja muudest allikatest saadud teabel. Komisjon on korraldanud mitmeid kontrollkäike Bulgaariasse ja aruannetes võetakse arvesse ka Bulgaaria vastuseid komisjoni koostatud üksikasjalikele küsimustele.

Viimane aastaaruanne avaldati 20. juulil 2011. Seda täiendati 8. veebruaril 2012 avaldatud vahearuandega.

Bulgaariat käsitleva aruande üksikasjalikum kokkuvõte on esitatud dokumendis

MEMO/12/568.

Üksikasjalikum ülevaade koostöö- ja jälgimiskorrast on esitatud dokumendis

MEMO/07/260.

Üksikasjalikum teave Eurobaromeetri kiiruuringu kohta, milles uuriti, kuidas tajutakse õigusriigi põhimõtetega seotud lünki ja seda, millised on elanikkonna ootused komisjoni toetuse suhtes selles valdkonnas, on esitatud aadressil

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Täielikud aruanded on kättesaadavad veebilehel

http://ec.europa.eu/cvm/index_et.htm

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar