Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2012

Βουλγαρία: Εντατικοποίηση των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά το κράτος δικαίου

Η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελέγχου (ΜΣΕ). Η έκθεση καλύπτει περίοδο πέντε ετών από την προσχώρηση της Βουλγαρίας στην ΕΕ το 2007 και παρουσιάζει την αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιτευχθείσα στη Βουλγαρία πρόοδο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στον τομέα της δικαστικής μεταρρύθμισης, της πάταξης της διαφθοράς και της πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος. Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι απαιτείται βαθύτερη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ώστε να καταστεί μη αναστρέψιμη η διαδικασία αυτή.

«Η Βουλγαρία έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από την προσχώρηση και μετά» δήλωσε ο Πρόεδρος κ. Barroso. «Οι σχετικοί νόμοι έχουν ψηφισθεί, τώρα το σημαντικό είναι να εξασφαλισθεί η εφαρμογή τους. Η Βουλγαρία έχει σημειώσει πρόοδο και μπορεί να επιτύχει τους στόχους του ΜΣΕ, αλλά πρέπει να επιδείξει μεγαλύτερο ενστερνισμό της μεταρρύθμισης και να συνεργασθεί πιο αποτελεσματικά απ’ ότι κατά το παρελθόν. Χρειάζεται ακόμα να υπάρξουν απτά αποτελέσματα όσον αφορά την πάταξη της διαφθοράς υψηλού επιπέδου και του οργανωμένου εγκλήματος, ούτως ώστε να καθησυχασθούν οι ανησυχίες των βουλγάρων πολιτών και των ευρωπαίων εταίρων της Βουλγαρίας».

Στο πλαίσιο αυτής της πενταετίας, η έκθεση αποδεικνύει ότι σημειώθηκε πρόοδος, αλλά επίσης ότι η μεταρρύθμιση δεν είναι ακόμη βιώσιμη και μη αναστρέψιμη. Σημειώθηκε πρόοδος με τη θέσπιση του βασικού νομοθετικού πλαισίου και τη δημιουργία σημαντικών νέων θεσμών. Στο πλαίσιο αυτό, η Βουλγαρία συνέστησε μια ανεξάρτητη δικαστική επιθεώρηση και δημιούργησε ειδικές δομές σε επίπεδο αστυνομίας και εισαγγελίας για τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος. Η νομοθεσία σχετικά με τη δήμευση των περιουσιακών στοιχείων βελτιώθηκε και δημιουργήθηκε ένας φορέας για την παρακολούθηση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Η έκθεση συνιστά στη Βουλγαρία να εστιάσει τις προσπάθειές της στην κάλυψη των κενών που έχουν απομείνει στο εν λόγω νομικό και θεσμικό πλαίσιο και να συγκεντρωθεί στην εφαρμογή της νομοθεσίας που θεσπίστηκε πρόσφατα. Εξακολουθούν να υφίστανται αδυναμίες, ιδίως όσον αφορά την δικαστική ακεραιότητα, όσον αφορά την συνεπή επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε σχέση με τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα του διορισμού μελών του δικαστικού σώματος, της αξιολόγησης και των προαγωγών τους. Όσον αφορά την πάταξη της διαφθοράς, ο συντονισμός μεταξύ διαφόρων αρχών είναι ακόμα ανεπαρκής και οι μεταρρυθμίσεις απαιτούν καλύτερο προσανατολισμό και μεγαλύτερη δέσμευση για την επίτευξη αποτελεσμάτων. Η πάταξη της διαφθοράς στα ανώτατα επίπεδα, όπως και του οργανωμένου εγκλήματος δεν έχει ακόμη αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Οι ανεπάρκειες της δικαστικής μεταρρύθμισης και η πάταξη της διαφθοράς προκαλούν σοβαρές ανησυχίες στην μεγάλη πλειοψηφία των βουλγάρων υπηκόων. Δημοσκόπηση του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου που διεξήγαγε η Επιτροπή τον Μάιο, κατέδειξε ότι το 78% των Βουλγάρων επιθυμούσε να συνεχίσει η Επιτροπή να στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις στη Βουλγαρία έως ότου επιτευχθεί επίπεδο ανάλογο με αυτό των άλλων κρατών μελών.

Η Επιτροπή θα προβεί στην επόμενη αξιολόγηση της προόδου στα τέλη του 2013, προκειμένου να δοθεί στις βουλγαρικές αρχές επαρκής χρόνος για την επίδειξη ιστορικού εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την πρόοδο κατά το χρονικό αυτό διάστημα με τακτικές αποστολές και τακτικό διάλογο με τις βουλγαρικές αρχές και με άλλα κράτη μέλη.

Ιστορικό

Την 1η Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή συγκρότησε «Μηχανισμό Συνεργασίας και Ελέγχου», προκειμένου να αξιολογηθούν οι δεσμεύσεις της Βουλγαρίας στους τομείς της δικαστικής μεταρρύθμισης και της πάταξης της διαφθοράς. Ζητήθηκε από την Επιτροπή να υποβάλλει σε τακτική βάση εκθέσεις προόδου στους ανωτέρω τομείς. Η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη της έκθεση στις 27 Ιουνίου 2007 και έκτοτε υποβάλλει εκθέσεις σε εξαμηνιαία βάση. Οι εκθέσεις της Επιτροπής συνοδεύονται από έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της, το οποίο περιλαμβάνει διεξοδική ανάλυση της Επιτροπής για την πρόοδο που σημειώθηκε όσον αφορά κάθε στόχο αναφοράς σχετικά με τον ΜΣΕ.

Η ανάλυση της Επιτροπής στηρίζεται σε αξιολόγηση της προόδου από μέρους των αρχών της Βουλγαρίας, καθώς και σε πληροφορίες προερχόμενες από τα κράτη μέλη, διεθνείς οργανισμούς, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και διάφορες άλλες πηγές. Η Επιτροπή πραγματοποίησε διάφορες αποστολές στη Βουλγαρία, ενώ οι εκθέσεις λαμβάνουν επίσης υπόψη τις απαντήσεις της Βουλγαρίας στα λεπτομερή ερωτηματολόγια που είχε καταρτίσει η Επιτροπή.

Η τελευταία ετήσια έκθεση δημοσιεύτηκε στις 20 Ιουλίου 2011. Η έκθεση αυτή συμπληρώθηκε με ενδιάμεση έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2012.

Λεπτομερέστερη επισκόπηση της έκθεσης για τη Βουλγαρία υπάρχει στο MEMO/12/568.

Λεπτομερέστερη επισκόπηση του Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελέγχου υπάρχει στο

MEMO/07/260.

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη δημοσκόπηση του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την εικόνα που υπάρχει για τις ελλείψεις του κράτους δικαίου στη Βουλγαρία και τις προσδοκίες όσον αφορά τη στήριξη από μέρους της Επιτροπής στο θέμα αυτό διατίθενται στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Πλήρη αντίγραφα των εκθέσεων δημοσιεύονται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar