Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 18. juli 2012

Bulgarien: Reformerne skal fremskyndes, hvis målene på retsstatsområdet skal nås

Kommissionen har vedtaget en statusrapport under mekanismen for samarbejde og kontrol. Rapporten dækker en periode på fem år regnet fra Bulgariens tiltrædelse af EU i 2007. Den indeholder Kommissionens vurdering af de fremskridt, som Bulgarien har opnået i løbet af denne periode med hensyn til retsreformer, korruptionsbekæmpelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Hovedkonklusionen er, at der skal sikres en bedre gennemførelse af reformerne, så processen bliver definitiv.

"Bulgarien er nået langt siden tiltrædelsen," udtaler kommissionsformand Barroso. "Lovene er vedtaget; nu bliver den vigtige opgave at sikre deres gennemførelse. Bulgarien har gjort nyttige fremskridt og kan nå målene under mekanismen for samarbejde og kontrol, men landet er nødt til at udvise større ejerskab over reformerne og sikre et mere effektivt samarbejde. Inden for bekæmpelse af korruption på højt niveau og organiseret kriminalitet er der endnu ikke skabt overbevisende resultater, som kan fjerne bekymringerne hos de bulgarske borgere og hos Bulgariens europæiske partnere."

Rapporten viser, at der over en femårig periode er gjort fremskridt, men den viser også, at reformerne endnu ikke er holdbare og definitive. Fremskridtene omfatter bl.a. vedtagelsen af grundlæggende retlige rammer og oprettelsen af vigtige nye institutioner. Bulgarien har oprettet et uafhængigt retsinspektorat og etableret særlige instanser på politi- og anklagemyndighedsniveau i kampen mod organiseret kriminalitet. Lovgivningen om konfiskation af aktiver er blevet forbedret, og der er oprettet et organ, som skal følge op på interessekonflikter.

I rapporten anbefales det, at Bulgarien nu retter fokus på at udfylde de tilbageværende huller i sine retlige og institutionelle rammer og koncentrerer sig om at gennemføre nylig vedtaget lovgivning. Især den juridiske integritet er fortsat et svagt punkt. Der mangler en konsekvent disciplinær praksis, som sikrer åbenhed og objektivitet i forbindelse med udnævnelse, bedømmelse og forfremmelse af dommere. I forbindelse med korruptionsbekæmpelse er koordineringen mellem de forskellige myndigheder stadig utilstrækkelig, og der skal udstikkes en klarere reformkurs, som er mere resultatorienteret. Indsatsen for at bekæmpe korruption på højt niveau og organiseret kriminalitet giver stadig ikke overbevisende resultater.

Manglerne på områderne retsreformer og korruptionsbekæmpelse er en alvorlig bekymring hos et stort flertal af bulgarerne. En Flash Eurobarometer-undersøgelse, som Kommissionen foretog i maj, viste, at 78 % af bulgarerne var tilhængere af, at Kommissionen fortsat støtter reformprocessen i Bulgarien, indtil landet har nået standarder, der kan sammenlignes med andre medlemsstaters.

Kommissionen foretager først sin næste vurdering af fremskridtene i slutningen af 2013 for at give de bulgarske myndigheder tilstrækkelig tid til at fremvise resultater i form af gennemførte love. Kommissionen vil i løbet af denne periode nøje følge fremskridtene ved hjælp af regelmæssige missioner og en hyppig dialog med de bulgarske myndigheder og med andre medlemsstater.

Baggrund

Den 1. januar 2007 etablerede Kommissionen mekanismen for samarbejde og kontrol for at vurdere Bulgariens fremskridt på områderne retsreformer og korruptionsbekæmpelse. Kommissionen blev bedt om regelmæssigt at udarbejde en statusrapport for disse områder. Den udsendte sin første rapport den 27. juni 2007 og har siden aflagt rapport hvert halve år. Kommissionens rapporter suppleres af et arbejdsdokument, som indeholder Kommissionens detaljerede analyse sammenholdt med de enkelte benchmark, der er fastsat for mekanismen for samarbejde og kontrol.

Kommissionens analyse bygger på en vurdering af de fremskridt, som de bulgarske myndigheder har gjort, og på oplysninger fra medlemsstaterne, internationale organisationer, uafhængige eksperter og en række andre kilder. Kommissionen har foretaget adskillige missioner i Bulgarien, og derudover tages der i rapporterne hensyn til Bulgariens svar på udførlige spørgeskemaer udarbejdet af Kommissionen.

Den seneste årsrapport blev offentliggjort den 20. juli 2011. Den er blevet suppleret af en midtvejsrapport, som blev offentliggjort den 8. februar 2012.

Der gives et mere detaljeret overblik over Bulgarien-rapporten i MEMO/12/568.

Der findes en mere detaljeret beskrivelse af mekanismen for samarbejde og kontrol i MEMO/07/260.

Der findes nærmere oplysninger om den Flash Eurobarometer-undersøgelse om reaktionerne på manglerne på retsstatsområdet i Bulgarien og vedrørende forventningerne om støtte fra Kommissionen i den forbindelse på denne adresse:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

De fuldstændige rapporter findes på denne adresse:

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar