Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel, 18. července 2012

Bulharsko: k dosažení právního státu je třeba posílit reformy

Komise schválila zprávu o pokroku, jehož Bulharsko dosáhlo v rámci mechanismu spolupráce a ověřování (MSO). Zpráva hodnotí pětileté období od vstupu Bulharska do EU v roce 2007 a obsahuje hodnocení pokroku, jehož tato země dosáhla v oblasti reformy soudnictví, boje proti korupci a boje proti organizované trestné činnosti. Její hlavní závěr zní, že je zapotřebí důkladnější provádění reforem, aby se staly nezvratnými.

„Bulharsko prošlo od přistoupení dlouhou cestu“, uvedl předseda Komise J. Barroso. „Zákony byly přijaty a nyní je důležité jejich provedení. Bulharsko dosáhlo významného pokroku a může cílů MSO dosáhnout, ale potřebuje ukázat odhodlání k reformám a musí na nich společně pracovat ještě účinněji než v minulosti. V boji proti korupci na vysokých místech a proti organizované trestné činnosti ještě chybí přesvědčivé výsledky, které by rozptýlily obavy bulharských občanů i evropských partnerů Bulharska.“

Zpráva konstatuje, že za uplynulých pět let dosáhlo Bulharsko pokroku, ale současně i to, že reforma ještě není udržitelná a nezvratná. Krokem vpřed je přijetí základního právního rámce a vytvoření důležitých nových institucí. V této souvislosti zřídilo nezávislý soudní inspektorát a vytvořilo zvláštní struktury na úrovni policie a státního zastupitelství, jejichž úkolem je stíhat organizovanou trestnou činnost. Byla vylepšena právní úprava konfiskace majetku a byl zřízen subjekt na sledování střetu zájmů.

Ve zprávě se Bulharsku doporučuje, aby se soustředilo na odstranění nedostatků ve svém právním a institucionálním rámci a aby se zaměřilo na provádění nedávno přijatých zákonů. Dosud přetrvávající slabiny spočívají v bezúhonnosti soudců, v dodržování důsledných disciplinárních postupů a v transparentním a objektivním jmenování, hodnocení a povyšování soudců. Stále je nedostatečně koordinován boj různých orgánů proti korupci. Reformy vyžadují lepší řízení a větší odhodlání dosáhnout výsledků. V boji proti korupci na vysoké úrovni a organizované trestné činnosti stále chybí nezbytné přesvědčivé výsledky.

Většina Bulharů je vážně znepokojena nedostatky v reformě soudnictví a v boji proti korupci. Z bleskového průzkumu veřejného mínění Eurobarometer, který pořádala Komise v květnu, vyplynulo, že 78 % Bulharů chce, aby Komise nadále podporovala reformy v Bulharsku, dokud v zemi nebudou poměry srovnatelné s jinými členskými státy.

Příští hodnocení provede Komise koncem roku 2013, aby bulharským orgánům dala dostatek času k prokázání úspěchů v provádění příslušných zákonů. Do té doby bude Komise bedlivě sledovat další vývoj formou pravidelných návštěv a častého dialogu s bulharskými orgány a dalšími členskými státy.

Souvislosti

Komise dne 1. ledna 2007 ustavila mechanismus spolupráce a ověřování, s jehož pomocí posuzuje, jak Bulharsko plní své závazky v oblasti reformy soudnictví a boje proti korupci. Komise byla požádána, aby o pokroku v těchto oblastech pravidelně informovala. Svou první zprávu vydala 27. června 2007 a zprávy následné pak každého půl roku. Jejich součástí je pracovní dokument útvarů Komise, který podrobně rozebírá pokrok na základě jednotlivých kritérií, která výše uvedený mechanismus zavedl.

Analýza Komise vychází z hodnocení pokroku, jehož bulharské úřady dosáhly, a z informací od členských států, mezinárodních organizací, nezávislých expertů a z řady dalších zdrojů. Komise vyslala do Bulharska několik misí. Její zprávy berou v úvahu také odpovědi Bulharska na podrobné dotazníky, které Komise sestavila.

Poslední výroční zpráva byla zveřejněna 20. července 2011. Byla doplněna prozatímní zprávou z 8. února 2012.

Podrobnější informace ke zprávě o Bulharsku jsou k dispozici v MEMO/12/568.

Podrobnější informace o mechanismu spolupráce a ověřování uvádí zpráva MEMO/07/260.

Podrobnější informace o bleskovém průzkumu Eurobarometer o vnímání nedostatků právního státu v Bulharsku a o tom, co Bulhaři očekávají od podpory Komise, jsou dostupné na stránkách: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Úplné znění zpráv je k dispozici na internetové stránce

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/cvm/index_en.htm

Kontaktní osoby :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Mark Gray (+32 22988644)


Side Bar