Navigation path

Left navigation

Additional tools

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Съобщение за медиите

Брюксел, 18 юли 2012 г.

България трябва да задълбочи реформите, за да постигне поставените цели по отношение на върховенството на закона

Комисията прие доклад за напредъка по механизма за сътрудничество и проверка (МСП). Докладът обхваща петгодишен период от присъединяването на България към ЕС през 2007 г. досега и представя оценката на Комисията за напредъка, постигнат от България през този период в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и борбата с организираната престъпност. Основното заключение в доклада е, че за да се постигне необратимост на процеса, е необходимо по-задълбочено провеждане на реформите.

„България измина дълъг път от своето присъединяване досега“, заяви председателят Барозу. „Законите са налице, сега е важно да бъде гарантирано тяхното прилагане. България е постигнала относителен напредък и може да постигне целите, поставени в рамките на МСП, но трябва да покаже по-голяма ангажираност с реформите и да положи по-ефективни обединени усилия отколкото в миналото. Все още трябва да бъдат демонстрирани убедителни резултати в борбата с корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност, за да се разсее безпокойството на българските граждани и на европейските партньори на България.“

В доклада се посочва, че през тези пет години е постигнат напредък, но и че все още реформата не е устойчива и необратима. Напредък е постигнат с приемането на основната законодателна рамка и създаването на важни нови институции. В този контекст тя създаде независим съдебен инспекторат и специализирани структури на равнище полиция и разследване, за да се справи с организираната престъпност. Беше подобрено законодателството за отнемане на незаконно придобито имущество и беше създаден орган, следящ за конфликти на интереси.

В доклада се препоръчва в бъдеще България да съсредоточи усилията си за запълване на оставащите пропуски в правната и институционалната рамка и да концентрира вниманието си върху прилагането на неотдавна приетото законодателство. Все още се наблюдават слабости, касаещи по-специално етиката в съдебната система, свързани с последователността на дисциплинарната практика във връзка с прозрачността и обективността на назначенията, атестирането и повишенията в съдебната система. По отношение на борбата с корупцията координацията между различните органи все още е недостатъчна и реформите се нуждаят от по-голяма насоченост и ангажираност за постигане на резултати. В борбата с корупцията по високите етажи на властта и организираната престъпност все още трябва да бъдат постигнати убедителни резултати.

Слабостите в съдебната реформа и в борбата с корупцията пораждат сериозна загриженост сред по-голяма част от българските граждани. Проучване на Флаш Евробарометър, проведено от Комисията през май, сочи, че 78 % от българските граждани биха желали Комисията да продължи да подкрепя реформата в България, докато бъдат постигнати стандарти, подобни на тези в другите държави членки.

Комисията ще изготви следващата си оценка за напредъка в края на 2013 г., за да даде на българските органи достатъчно време да демонстрират постижения в прилагането на съответното законодателство. През този период тя ще следи отблизо осъществявания напредък, като организира редовни посещения в България и провежда чест диалог с българските власти с други държави членки.

Контекст

На 1 януари 2007 г. Комисията въведе механизъм за сътрудничество и проверка, за да оценява напредъка на България по ангажиментите, поети в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията. От Комисията бе поискано да публикува редовни доклади за напредъка в тези области. Първият доклад на Комисията беше публикуван на 27 юни 2007 г. и оттогава докладите се изготвят два пъти в годината. Те се придружават от работен документ на службите на Комисията, в който се съдържа подробен анализ по всеки от показателите, определени в механизма за сътрудничество и проверка на напредъка.

Анализът на Комисията се основава на оценка на напредъка, направена от българските власти и на информация, подадена от държавите членки, международни организации, независими експерти и различни други източници. Комисията направи няколко посещения в България, като в докладите се отчитат и отговорите на България на изготвените от Комисията подробни въпросници.

Последният годишен доклад беше публикуван на 20 юли 2011 г. Той беше допълнен от междинен доклад, публикуван на 8 февруари 2012 г.

По-подробно обобщение на доклада за България може да бъде намерено в MEMO/12/568.

По-подробно обобщение на механизма за сътрудничество и проверка на напредъка може да бъде намерено в MEMO/07/260.

По-подробна информация за проучването на Флаш Евробарометър относно нагласите по отношение на слабостите, свързани с върховенството на закона в България и очакванията за подкрепа от Комисията в този контекст, може да бъде намерена на адрес: http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Пълният текст на докладите може да бъде намерен на адрес:

http://ec.europa.eu/cvm/index_bg.htm

За контакт:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)


Side Bar