Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 juli 2012

Miljö: Säkrare reglering av biocidprodukter

Nya bestämmelser om biocider träder i kraft i dag. De kommer att ge ett avsevärt förbättrat skydd av folkhälsan och miljön. Biocidprodukter behövs för att kontrollera organismer som är skadliga för människors eller djurs hälsa eller som orsakar skador på material. Deras egenskaper kan dock även utgöra en risk för människor, djur och miljön och därför måste de regleras noggrant. Den nya förordningen om biocidprodukter kommer att göra dessa kemiska produkter säkrare och förenkla godkännandet av dem på EU-marknaden och på så sätt öka deras fria rörlighet på den inre marknaden.

– Det här är ännu ett steg mot att garantera en hög grad av skydd för folkhälsan och miljön, säger miljökommissionär Janez Potočnik. Förordningen ska säkerställa att endast säkra produkter tillhandahålls och att de farligaste ämnena hålls borta från vår marknad. Genom att förenkla godkännandet kommer den nya förordningen att ha betydande positiva ekonomiska effekter för de europeiska företagen.

Biocidprodukter är en del av vårt dagliga liv. Det handlar om t.ex. desinficeringsmedel som används i hemmet eller på sjukhus, råttgift och insektsmedel, mögelmedel och färger, vattenreningstabletter och många andra produkter. De här produkterna omfattas av EU-lagstiftning sedan 1998, och hittills har nästan tusen produkter godkänts enligt direktivet om biocidprodukter.

EU-kommissionen har gjort en översyn av biociddirektivet och kommit fram till att förfarandena för godkännande av verksamma ämnen och produkter skulle kunna förenklas. Den nya förordningen innehåller effektivare bestämmelser om godkännande av produkter och krav på information om produktrelaterade uppgifter. Det här kommer att innebära omkring 2,7 miljarder euro i besparingar för industrin under en tioårsperiod.

De nya bestämmelserna minskar också antalet djurförsök, i och med att det blir obligatoriskt att dela med sig av data, och ett mer flexibelt och integrerat system för djurförsök främjas. En särskild it-plattform (registret för biocidprodukter) kommer att användas för ansökningar, registrering av beslut och information till allmänheten

Skyddet utvidgas också, i och med att den nya lagstiftningen kommer att inbegripa varor och material som behandlas med biocidprodukter, t.ex. möbler och livsmedelsförpackningar.

Europeiska kemikaliemyndigheten kommer att få en nyckelroll. En av de största fördelarna är att kemikaliemyndigheten kommer att kunna tillhandahålla omfattande resurser. I dagsläget är resurserna väldigt begränsade, på både nationell och europeisk nivå, vilket ger långsamma godkännandeförfaranden och ökade kostnader för industrin. Kemikaliemyndigheten får 100 tjänster för biocidverksamheten. Antalet yttranden som den utfärdar förväntas öka från 80 under 2014 till 300 under 2020.

Nästa steg

Förordningen börjar gälla den 1 september 2013. Från och med det datumet kommer företagen att ha två olika möjligheter när de vill begära tillstånd att släppa ut sina produkter på marknaden. Den första, som förmodligen kommer att användas av stora företag, innebär att företagen lämnar en ansökan till Europeiska kemikaliemyndigheten och om produkten bedöms vara säker kan den sedan säljas i hela EU. Den andra är förmodligen mer tilltalande för sektorns många små och medelstora företag, eftersom den innebär att företagen lämnar en ansökan till sin egen nationella myndighet för att kunna sälja produkten i sitt hemland. Om godkännandet beviljas kan de sedan släppa ut produkten på marknaden i andra medlemsstater, i enlighet med principen om ömsesidigt godkännande.

Mer information:

MEMO/12/571

http://ec.europa.eu/environment/biocides/regulation_2012.htm

Se även:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar