Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, dnia 17 lipca 2012 r.

Środowisko: przepisy w sprawie produktów biobójczych na rzecz poprawy bezpieczeństwa

W dniu dzisiejszym wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące produktów biobójczych. Przyniosą one znaczną poprawę ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska. Produkty biobójcze są niezbędne do kontroli organizmów, które są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt lub które niszczą materiały. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że ich właściwości mogą także stanowić zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska, muszą one być przedmiotem ścisłych regulacji. Nowe rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych zwiększy bezpieczeństwo tych produktów chemicznych i wprowadzi uproszczenia w procesie wydawania pozwoleń na dopuszczenie ich do obrotu na rynku UE, co pozwoli na poprawę ich swobodnego przepływu na rynku wewnętrznym.

Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik powiedział: „Jest to kolejny krok zmierzający do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia obywateli i ochrony środowiska. Ma to na celu zagwarantowanie, że dostępne są wyłącznie produkty bezpieczne, a substancje najbardziej niebezpieczne nie trafiają na nasz rynek. Dzięki uproszczeniom w zakresie wydawania pozwoleń nowe rozporządzenie przyniesie europejskim przedsiębiorstwom znaczne korzyści gospodarcze”.

Produkty biobójcze są częścią życia codziennego. Obejmują one środki dezynfekcyjne wykorzystywane w domu lub w szpitalach, trutki na szczury, środki owadobójcze, spraye i farby antypleśniowe, tabletki do odkażania wody i wiele innych produktów. Produkty te podlegają prawodawstwu unijnemu od 1998 r. i od tego czasu na mocy dyrektywy w sprawie produktów biobójczych dopuszczonych zostało prawie tysiąc produktów.

Komisja Europejska dokonała przeglądu dyrektywy w sprawie produktów biobójczych i stwierdziła, że procedury wydawania pozwoleń dla substancji czynnych i produktów biobójczych mogłyby zostać uproszczone i usprawnione. Nowe rozporządzenie przewiduje skuteczniejsze przepisy w zakresie wydawania pozwoleń na produkty, wymogów odnoszących się do danych dotyczących produktów i wymiany tych danych. Dzięki temu przemysł może liczyć na oszczędności szacowane na 2,7 mld euro w okresie 10 lat.

Nowe przepisy mają również ograniczyć badania na zwierzętach poprzez wprowadzenie obowiązku wymiany danych oraz promowanie bardziej elastycznego i zintegrowanego podejścia do takich badań. Do celów składania wniosków, zapisywania decyzji i rozpowszechniania informacji do wiadomości publicznej posłuży specjalna platforma informatyczna (rejestr produktów biobójczych).

Wzmocniona zostanie także ochrona, ponieważ nowe prawodawstwo będzie odtąd obejmowało towary i materiały, które zostały poddane działaniu produktów biobójczych, takie jak meble czy opakowania żywności.

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) będzie odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu tym rozporządzeniem. Jedną z głównych zalet ECHA jest skala jej zasobów. Obecnie są one bardzo ograniczone, zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie europejskim, co prowadzi do opóźnień w wydawaniu pozwoleń i wysokich kosztów dla przemysłu. ECHA przydzieli 100 osób spośród swojego personelu do pracy w zakresie produktów biobójczych. Oczekuje się, że liczba wydawanych przez Agencję opinii wzrośnie z 80 w 2014 r. do 300 w 2020 r.

Dalsze działania

Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 1 września 2013 r. Od tego dnia przedsiębiorstwa będą miały dwie możliwości przy składaniu wniosków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu swoich produktów. W ramach pierwszej opcji, która będzie prawdopodobnie wykorzystywana przez duże firmy, wymaga się od przedsiębiorstwa złożenia wniosku do ECHA. Jeżeli produkt zostanie uznany za bezpieczny, będzie go można sprzedawać w całej UE. Druga możliwość może być bardziej przydatna dla licznych małych i średnich przedsiębiorstw w tej branży, ponieważ w jej ramach wymaga się złożenia wniosku do organu krajowego w celu sprzedaży produktu we własnym państwie. Jeżeli pozwolenie zostanie wydane, przedsiębiorstwa będą mogły następnie wprowadzać produkty na rynek innych państw członkowskich zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania.

Dodatkowe informacje:

MEMO/12/571

http://ec.europa.eu/environment/biocides/regulation_2012.htm

Zob. także:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar