Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 juli 2012

Milieu: veiligere regelgeving voor biociden

Vandaag treedt de nieuwe biocidenregelgeving in werking die een sterke impuls aan de bescherming van de volksgezondheid en het milieu zal geven. Biociden zijn noodzakelijk voor de bestrijding van organismen die schadelijk zijn voor mensen en dieren of die schade aan materialen veroorzaken. Maar aangezien de eigenschappen ervan echter ook risico's voor mensen, dieren en het milieu kunnen vormen, moeten zij strikt worden gereguleerd. De nieuwe regelgeving inzake biociden verhoogt de veiligheid van deze chemische producten en vereenvoudigt de procedure voor de toelating ervan op de EU-markt. Dit komt het vrije verkeer van biociden in de eengemaakte markt ten goede.

Milieucommissaris Janez Potočnik: "Dit is opnieuw een stap om een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en het milieu te waarborgen. De regelgeving moet ervoor zorgen dat er enkel veilige producten worden aangeboden en dat de gevaarlijkste stoffen van de markt worden geweerd. Door de toelatingsprocedures te vereenvoudigen zal de nieuwe verordening Europese bedrijven aanzienlijke economische voordelen opleveren".

Biociden maken deel uit van het dagelijks leven. Het gaat onder meer om ontsmettingsmiddelen die thuis of in ziekenhuizen worden gebruikt, rattenvergif, insectenwerende middelen, schimmelwerende sprays en verven, waterzuiveringstabletten en tal van andere producten. Deze producten vallen sinds 1998 onder EU-wetgeving. Sindsdien is voor bijna duizend producten toelating verleend uit hoofde van de biocidenrichtlijn.

De Europese Commissie heeft een toetsing van de biocidenrichtlijn verricht en is tot de conclusie gekomen dat de toelatingsprocedures voor actieve stoffen en producten konden worden vereenvoudigd en gestroomlijnd. De nieuwe verordening bevat efficiëntere bepalingen voor de toelating van producten en voor de eisen inzake productgerelateerde gegevens en de uitwisseling daarvan. Dit zal de industrie over een periode van 10 jaar naar schatting 2,7 miljard euro opleveren.

Door het uitwisselen van gegevens verplicht te stellen en een flexibelere en meer geïntegreerde benadering te bevorderen, zorgen de nieuwe bepalingen er ook voor dat er minder dierproeven zullen plaatsvinden. Voor de indiening van aanvragen, de registratie van besluiten en de verspreiding van informatie onder het publiek wordt een speciaal platform gebruikt (het biocidenregister).

De bescherming wordt ook uitgebreid: onder de nieuwe wetgeving vallen voortaan ook goederen en materialen die met biociden zijn behandeld, zoals meubelen en levensmiddelenverpakkingen.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) krijgt een leidende rol bij het beheer van de verordening. Een van de grote voordelen schuilt in de omvang van de middelen die het ECHA ter beschikking stelt. Momenteel zijn de middelen zowel op nationaal als op Europees niveau zeer beperkt, wat leidt tot vertragingen van de toelatingsprocedure en hogere kosten voor de industrie. Het ECHA krijgt 100 personeelsleden toegewezen die zich zullen bezighouden met biocidengerelateerde activiteiten. Het aantal door het ECHA verleende adviezen zal naar verwachting stijgen van 80 in 2014 tot 300 in 2020.

Volgende stappen

De verordening is van toepassing met ingang van 1 september 2013. Vanaf die datum hebben bedrijven twee opties om toelating te vragen voor het op de markt brengen van hun producten. Volgens de eerste optie, die waarschijnlijk door grote firma's zal worden gekozen, moeten bedrijven een aanvraag indienen bij het ECHA en mogen producten die als veilig worden beoordeeld in de hele EU worden verkocht. De tweede optie zal de vele kleine en middelgrote ondernemingen in deze sector meer aanspreken, aangezien ze inhoudt dat bedrijven bij hun nationale autoriteit een aanvraag indienen om in eigen land een product te mogen verkopen. Als de toelating wordt verleend, kunnen zij het product vervolgens overeenkomstig het beginsel van wederzijdse erkenning in andere lidstaten op de markt brengen.

Nadere informatie:

MEMO/12/571

http://ec.europa.eu/environment/biocides/regulation_2012.htm

Zie ook:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar