Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2012. gada 17. jūlijs

Vide: drošāks biocīdo produktu tiesiskais regulējums

Šodien stājas spēkā jauni noteikumi par biocīdiem. Tas ir plats solis pretim labākai cilvēka veselības un vides aizsardzībai. Biocīdie produkti ir vajadzīgi, lai apkarotu cilvēka vai dzīvnieku veselībai kaitīgus vai dažādus materiālus bojājošus organismus. Tomēr tie var apdraudēt arī cilvēkus, dzīvniekus un vidi, tāpēc biocīdu tiesiskais regulējums jāizstrādā ar sevišķu rūpību. Jaunā regula par biocīdajiem produktiem gādās par lielāku šo ķīmisko produktu drošumu un vienkāršos to lietojuma atļaušanu ES tirgū, tādējādi uzlabojot biocīdu brīvu apriti iekšējā tirgū.

Vides komisārs Janess Potočniks to komentē šādi: „Šis ir vēl viens solis ceļā uz to, lai pastiprinātu iedzīvotāju veselības un vides aizsardzību. Jaunā regula ir izstrādāta, lai nodrošinātu, ka tirgū pieejami ir tikai droši produkti un ka bīstamākās vielas paliek ārpus ES tirgus. Vienkāršotā atļauju saņemšanas procesa dēļ jaunā regula nesīs ievērojamu saimniecisku labumu Eiropas uzņēmumiem."

Biocīdie produkti ir ikdienas dzīves sastāvdaļa. Piemēram var minēt dezinfekcijas līdzekļus, ko izmanto mājsaimniecībās vai slimnīcās, žurku indi, kukaiņu atbaidīšanas līdzekļus jeb repelentus, pretpelējuma aerosolus un krāsas, ūdens attīrīšanas tabletes, un tie ir tikai daži piemēri. Kopš 1998. gada biocīdie produkti ir ES tiesību aktu priekšmets, un kopš tā laikā saskaņā ar Biocīdo produktu direktīvu ir atļauts lietot gandrīz tūkstoti šādu produktu.

Eiropas Komisija pārskatīja Biocīdu direktīvu un secināja, ka aktīvo vielu un produktu lietojuma atļaušanas procesam jābūt vienkāršākam un racionālākam. Jaunā regula piedāvā labāk darbojošos produktu atļaušanas noteikumus un prasības par produkcijas datiem un par šādu datu pieejamību. Šie uzlabojumi 10 gadu laikā nozarei ļaus ietaupīt aptuveni 2,7 miljardus eiro.

Datu apmaiņu padarot obligātu un veicinot elastīgāku un integrētu pieeju testēšanai, jaunie noteikumi turklāt samazinās dzīvnieku izmantošanu testos. Pieteikumu iesniegšanai, kā arī pieņemto lēmumu glabāšanai un informācijas izplatīšanai izmantos īpašu IT platformu (biocīdo produktu reģistru).

Aizsardzība būs lielāka nekā līdz šim, jo jaunā regula aptvers arī preces un materiālus, kas tiek apstrādāti ar biocīdiem produktiem (piemēram, mēbeles un pārtikas iepakojumu).

Galvenā jaunās regulas izpildes kontrolētāja būs Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA). Viena no lielākajām šāda stāvokļa priekšrocībām ir ECHA nodrošinātie cilvēkresursi. Gan valstu, gan Eiropas līmenī resursu patlaban ir maz; tas aizkavē atļauju izdošanu un palielina izmaksas nozarei. ECHA rīcībā ir 100 darbinieku, kuri strādā biocīdu jomā. Sagaidāms, ka aģentūras sniegto atzinumu skaits palielināsies no 80 atzinumiem 2014. gadā līdz 300 atzinumiem 2020. gadā.

Turpmākie pasākumi

Regulu piemēros no 2013. gada 1. septembra. No minētās dienas uzņēmumiem, kuri lūdz atļauju laist tirgū savus produktus, būs divas izvēles iespējas. Pirmā iespēja, kuru, domājams, labprātāk izmantos lielie uzņēmumi, ir iesniegt pieteikumu ECHA. Ja aģentūra produktu atzīs par drošu, to drīkstēs tirgot visā ES. Otrā iespēja pievilcīgāka varētu šķist mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuru šajā nozarē ir visai daudz. Tā paredz, ka uzņēmums pieteikumu iesniedz pašu valsts iestādēm un produktu tirgo savā valstī. Ja atļauja ir piešķirta, vēlāk saskaņā ar savstarpējās atzīšanas principu produktu var laist arī citu dalībvalstu tirgū.

Sīkāka informācija

MEMO/12/571

http://ec.europa.eu/environment/biocides/regulation_2012.htm

Skatīt arī

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar