Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. juuli 2012

Keskkond: biotsiidide kasutamise suuremat turvalisust tagav õiguslik reguleerimine

Täna jõustuvad uued eeskirjad biotsiidide kohta. Tänu uuele reguleerimisele hoogustub inimese tervise ja keskkonna kaitsmine olulisel määral. Biotsiidid on vajalikud inimeste ja loomade tervisele kahjulike ning materjale kahjustavate organismide tõrjeks. Kuna aga biotsiidide omaduste tõttu võivad ohtu sattuda inimesed, loomad ja keskkond, on vaja nende kasutamist hoolikalt reguleerida. Biotsiide käsitleva uue määruse alusel suurendatakse kõnealuste keemiatoodete turvalisust ning hõlbustatakse nende lubamist ELi turul, mis parandab nende vaba liikumist siseturul.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „Uus reguleerimine on järgmine samm kodanike ja keskkonna kõrgetasemelise kaitse kindlustamisel. Sellega tagatakse, et üksnes ohutud tooted tehakse kättesaadavaks ning kõige ohtlikumad ained hoitakse meie turust eemal. Lubade saamise hõlbustamisest saavad Euroopa ettevõtjad märkimisväärset majanduslikku kasu.”

Biotsiidid on argielulised vahendid. Need on kodus ja haiglates kasutatavad desinfektsioonivahendid, rotimürk, putukate tõrjeained, hallitusvastased pihustid ja värvid, veepuhastustabletid ja paljud muud tooted. Alates 1998. aastast on ELi õigust kohaldatud kõnealuste toodete suhtes ning sellest ajast alates on biotsiidide direktiivi alusel antud kasutusluba ligi tuhandele tootele.

Euroopa Komisjon vaatas läbi biotsiidide direktiivi ning jõudis järeldusele, et toimeainete ja toodete loamenetlust oleks vaja lihtsustada ja ühtlustada. Uue määrusega nähakse ette tõhusamad sätted toodete kasutuslubade, nõuete ja toodetega seotud andmevahetuse kohta. Tulemused tähendaks tööstusharu jaoks kulude kokkuhoidu hinnanguliselt 2,7 miljardit eurot kümne aasta jooksul.

Uute sätete alusel kohustuslikuks muudetud andmevahetuse abil vähendatakse loomkatseid ning soodustatakse terviklikumat ja paindlikumat lähenemisviisi katsete läbiviimisele. Taotluste esitamiseks ning otsuste registreerimiseks ja üldsusele teabe levitamiseks kasutatakse spetsiaalset IT-platvormi (biotsiidide register).

Kaitset laiendatakse, kuna uue õigusaktiga on nüüd hõlmatud biotsiididega töödeldavad sellised kaubad ja materjalid nagu mööbel ja toidupakendid.

Euroopa Kemikaaliametile (ECHA) antakse kõnealuse määruse haldamisel täita keskne roll. Üks ECHA põhieeliseid on selle ameti pakutavate vahendite ulatus. Kuna siseriiklikul ja Euroopa tasandil on vahendid praegusel ajal äärmiselt piiratud, tekivad lubade saamisel viivitused ning suurenevad tööstusharu kulud. ECHA-le on eraldatud 100 töötajat, kes tegelevad biotsiididega seotud meetmetega. ECHA esitatavate arvamuste hulk suureneb eeldatavasti 80-lt 2014. aastal 300-ni 2020. aastal.

Edasised sammud

Määrus jõustub 1. septembril 2013. Sellest kuupäevast alates on ettevõtjatel kaks võimalust taotleda luba oma toodete turule viimiseks. Esimest võimalust kasutavad tõenäoliselt suured ettevõtjad, kes peavad esitama ECHA-le taotluse ja kui toode tunnistatakse ohutuks, võib seda müüa kogu ELis. Teine võimalus võib rohkem meeldida selles valdkonnas tegutsevatele arvukatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, kuna oma kodumaal toodete müümiseks on neil vaja esitada taotlus siseriiklikule asutusele. Kui luba on antud, võivad nad vastastikuse tunnustamise põhimõttel viia toote teise liikmesriigi turule.

Lisateave:

MEMO/12/571

http://ec.europa.eu/environment/biocides/regulation_2012.htm

Vt ka:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar