Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 юли 2012 г.

Околна среда: нови правила за биоцидите гарантират по-добра безопасност

Днес влизат в сила нови правила, регламентиращи предлагането и употребата на биоциди. Това ще даде значителен тласък на усилията за опазване на здравето на човека и околната среда. Биоцидите са необходими за контрола на вредните за здравето на човека или животните организми, както и на организмите, които увреждат материалите. Поради свойствата си обаче те също така могат да изложат на риск хората, животните и околната среда, затова при регламентирането им трябва да се подходи внимателно. С новия регламент за биоцидите се въвеждат правила за по-безопасно използване на тези химически продукти и се опростяват процедурите за разрешаване на предлагането им на пазара на ЕС, като по този начин се улеснява свободното им движение в рамките на вътрешния пазар.

Комисарят по въпросите на околната среда Янез Поточник заяви: „Това е поредната стъпка, която има за цел да осигури високо ниво на защита по отношение както на здравето на гражданите, така и на околната среда. По този начин искаме да гарантираме, че се предлагат единствено безопасни продукти и че най-опасните вещества не присъстват на нашия пазар. Благодарение на опростените правила за разрешаване на тези продукти новият регламент ще осигури на европейските предприятия значителни икономически предимства.“

Биоцидите присъстват навсякъде в нашето ежедневие. Сред тях са дезинфектантите, които се използват в домакинството или болниците, отровите за плъхове, препаратите срещу насекоми, спрейовете и боите против плесен, таблетките за пречистване на вода и много други продукти. Те са предмет на регламентиране в правото на ЕС от 1998 г. Оттогава насам съгласно директивата за биоцидите са предоставени разрешения за почти хиляда продукта.

При прегледа на директивата за биоцидите Европейската комисия стигна до заключението, че процедурата за разрешаване на активни вещества и продукти би могла да бъде опростена и рационализирана. Новият регламент предлага по-ефективни разпоредби по отношение на разрешаването на биоциди, изискванията, както и обмена на данни, свързани с тези продукти. За период от 10 години това ще спести на сектора около 2,7 милиарда евро.

При новите разпоредби ще се извършват и по-малко изпитвания върху животни благодарение на изискването за задължителен обмен на данни, както и в резултат на предвидените стимули за по-гъвкав и интегриран подход към изпитванията. Предвижда се използването на специална информационна платформа (Регистър за биоциди) както за подаване на заявления, така и за регистриране на решения и за разпространение на информация, предназначена за обществеността.

Обхватът на предоставяната защита също ще бъде разширен, тъй като новото законодателство ще се прилага и по отношение на третираните с биоциди изделия и материали, като мебели и опаковки на хранителни стоки, например.

На Европейската агенция по химикалите (ECHA) ще бъде отредена ключова роля при управлението на регламента. Едно от основните предимства е именно мащабът на ресурсите, които агенцията ще осигури. Понастоящем тези ресурси са изключително ограничени както на национално, така и на европейско равнище, а това води до забавяния при разрешаването, както и до нарастване на разходите за този сектор. На ECHA е осигурен специализиран екип от 100 души, който ще работи в областта на биоцидите. Очаква се броят на становищата, които агенцията предоставя, да се увеличи от 80 през 2014 г. на 300 през 2020 г.

Следващи стъпки

Регламентът ще започне да се прилага от 1 септември 2013 г. След тази дата предприятията ще имат две възможности да поискат разрешение за пускане на пазара на своите продукти. При първия вариант, който вероятно ще се използва от големите дружества, предприятието трябва да подаде заявление до ECHA и ако се прецени, че продуктът е безопасен, той може да бъде продаван в целия ЕС. Втората възможност може да се окаже по-привлекателна за многобройните малки и средни предприятия в този отрасъл на промишлеността, тъй като в този случай дружествата трябва да подадат заявление до националния орган, за да могат да продават продукта в своята държава. Ако получат разрешение, впоследствие те могат да пуснат продукта на пазара на други държави членки съгласно принципа на взаимно признаване.

За повече информация:

MEMO/12/571

http://ec.europa.eu/environment/biocides/regulation_2012.htm

Вж. също:

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index.htm

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar