Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Brisele, 2012. gada 17. jūlijs

Zinātniskie dati – atklāta piekļuve pētījumu rezultātiem stimulēs inovāciju Eiropā

Eiropas Komisija šodien iepazīstināja ar pasākumiem, kuru mērķis ir uzlabot piekļuvi Eiropā iegūtai zinātniskajai informācijai. Plašāka un ātrāka piekļuve zinātniskajiem rakstiem un datiem pētniekiem un uzņēmumiem atvieglos no publiskiem līdzekļiem finansēto pētījumu rezultātu izmantošanu. Šādi tiks stimulēta Eiropas inovācijas spēja, un iedzīvotāji varēs ātrāk gūt labumu no zinātniskajiem atklājumiem. Vienlaikus Eiropa gūs arī lielākus ienākumus no ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē, kas ir EUR 87 mljrd. gadā. Šie pasākumi ir saistīti ar šodien pieņemto Komisijas paziņojumu par Eiropas Pētniecības telpas (EPT) izveides pabeigšanu.

Lai spertu pirmo soli, Komisija noteiks atklātu piekļuvi zinātniskajām publikācijām par pamatprincipu ES pētniecības un inovāciju finansēšanas programmā 2014.–2020. gadam “Apvārsnis 2020”. No 2014. gada visām publikācijām, kas ir programmas “Apvārsnis 2020” finansēto pētījumu rezultāts, jābūt pieejamām internetā:

  • publikāciju tūlītēju pieejamību internetā nodrošinās izdevējs ("zelta" atklātā piekļuve), un tūlītējas publicēšanas izmaksas varēs atgūt no Eiropas Komisijas, vai

  • pētnieki publikācijas darīs pieejamas atklātas piekļuves repozitorijā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā (12 mēnešu laikā sociālo un humanitāro zinātņu jomās) pēc to publicēšanas ("zaļā" atklātā piekļuve).

Komisija ir ieteikusi dalībvalstīm veikt līdzīgus pasākumus attiecībā uz to pētījumu rezultātiem, kas saņēmuši finansējumu no valsts programmām. Mērķis ir panākt to, ka līdz 2016. gadam var brīvi piekļūt 60 % no publiskiem līdzekļiem finansēto pētījumu publikācijām Eiropā.

Turklāt Komisija sāks izmēģināt atklātu piekļuvi datiem, kuri savākti publiskiem līdzekļiem finansētas pētniecības laikā (piemēram, eksperimentu skaitliskajiem rezultātiem), ņemot vērā pamatotas bažas, kas saistītas ar finansējuma saņēmēja komerciālajām interesēm vai privātumu.

Sabiedriskajā apspriešanā 2011. gadā 84 % respondentu atzina, ka piekļuve zinātniskajai literatūrai nav optimāla. Pētījumi liecina, ka tad, ja jaunākajai zinātniskai literatūrai nevar piekļūt pietiekami ātri, maziem un vidējiem uzņēmumiem inovatīvu produktu ieviešanai tirgū ir vajadzīgs līdz pat diviem gadiem ilgāks laiks. ES finansētā pētījumā secināts, ka tikai 25 % pētnieku kopīgo savu pētījumu datus.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas atbild par digitalizācijas programmu, sacīja: "Nodokļu maksātājiem nebūtu par zinātniskajiem pētījumiem jāmaksā divreiz, un viņiem ir vajadzīga nemanāma piekļuve izejas datiem. Mēs vēlamies zinātnisko pētījumu rezultātu izplatīšanā un izmantošanā sasniegt jaunu līmeni. Dati ir jaunā "zelta bedre"."

Eiropas pētniecības un inovācijas komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "Nodokļu maksātājiem ir jābūt plašākām iespējām. Atklāta piekļuve zinātniskajiem pētījumiem un datiem veicinās mūsu pētnieku un uzņēmumu svarīgus atklājumus un sekmēs zināšanu izplatīšanos un konkurētspēju Eiropā."

Priekšvēsture

Atklāta piekļuve nodrošina lasītājiem brīvu piekļuvi pētījumu rezultātiem internetā. Komisija šodien pieņēma paziņojumu, kurā izklāstīti atklātas piekļuves politikas mērķi attiecībā uz pētījumiem, kuri saņēmuši finansējumu programmā "Apvārsnis 2020". Saistītajā Komisijas ieteikumā izklāstīta visa politikas programma par uzlabotu piekļuvi zinātniskajai informācijai un tās saglabāšanu. Šīs abas iniciatīvas kopā veido daļu no Eiropas Pētniecības telpas (sk. šodien publicēto IP/12/788 un MEMO/12/564). To pamatā ir 2007. gada paziņojums par zinātnisko informāciju digitālajā laikmetā (sk. IP/07/190) un tajā pašā gadā pieņemtie Padomes secinājumi.

Komisija:

  • noteiks atklātu piekļuvi zinātniski recenzētām publikācijām par programmas "Apvārsnis 2020" pamatprincipu, īstenojot atklātas piekļuves izdevējdarbību ("zelta" atklātā piekļuve) vai pašarhivēšanas principu ("zaļā" atklātā piekļuve);

  • veicinās atklātu piekļuvi pētījumu datiem (eksperimentu rezultātiem, informācijai par novērojumiem, datoru ģenerētai informācijai utt.) un programmā "Apvārsnis 2020" izveidos izmēģinājuma sistēmu, ņemot vērā tiesiskos apsvērumus par privātumu, komerciālajām interesēm un jautājumiem, kas saistīti ar lieliem datu apjomiem;

  • attīstīs un atbalstīs e-infrastruktūru, lai izvietotu un kopīgotu zinātnisko informāciju (publikācijas un datus), kas ir savstarpēji izmantojama Eiropas un pasaules līmenī;

  • palīdzēs pētniekiem izpildīt prasības par atklātu piekļuvi un veicinās kopīgošanas kultūru.

Eiropas digitalizācijas programmā tika izklāstīta vērienīga "atklāto datu" politika, kas aptver visa veida informāciju, ko sagatavo, apkopo vai par kuru maksā publiskās iestādes Eiropas Savienībā. Arī ES pamatiniciatīvā "Inovācijas savienība" ir atbalstīta atklāta piekļuve, uzsverot, ka tā ir būtisks elements Eiropas Pētniecības telpas (EPT) izveidē. Līdz ar paziņojumu un ieteikumu par zinātnisko informāciju šodien ir pieņemts arī paziņojums “Stiprāka Eiropas Pētniecības telpas partnerība izcilībai un izaugsmei”, kurā izklāstītas galvenās prioritātes Eiropas Pētniecības telpas izveides pabeigšanai, no kurām viena ir zinātnisko zināšanu optimāla aprite, piekļuve tām un to nodošana.

Eiropas Komisija turpinās finansēt projektus, kas ir saistīti ar atklātu piekļuvi. Komisija 2012.–2013. gadā paredzējusi piešķirt EUR 45 milj. datu infrastruktūras attīstībai un pētījumiem par saglabāšanu digitālā formātā. Finansēšana tiks turpināta programmā "Apvārsnis 2020". Šajā laikposmā Komisija atbalstīs eksperimentus ar jauniem zinātniskās informācijas apstrādes veidiem (piem., jaunas zinātniskās recenzēšanas metodes un jauni publikācijas ietekmes novērtēšanas veidi).

Sk. arī MEMO/12/565

Saites

Politikas priekšvēsture: http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access

Atklātu datu stratēģija: http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Izsakiet savu viedokli: birka #da12data

Nēlī Krusas vietne

Nēlī Krusas Twitter konts

Kontaktpersonas:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar