Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. heinäkuuta 2012

Avoimesti julkaistavat tieteelliset tutkimustulokset lisäävät innovointivalmiuksia Euroopassa

Euroopan komissio esitti tänään toimenpiteitä, joilla parannetaan Euroopassa tuotetun tieteellisen tiedon saatavuutta. Kun tutkimustulokset ja artikkelit tuodaan avoimesti saataville entistä nopeammin ja suuremmassa mittakaavassa, tutkijat ja yritykset pystyvät helpommin hyödyntämään julkisrahoitteisessa tutkimuksessa saatuja tuloksia. Tämä kohentaa Euroopan innovointivalmiuksia, ja näin kansalaiset pääsevät nopeammin hyötymään tutkimustuloksista. Tällä tavoin Eurooppa saa paremman tuoton tutkimukseen ja kehittämiseen vuosittain suunnatuista 87 miljardin investoinneista. Nämä toimenpiteet täydentävät tänään hyväksyttyä komission tiedonantoa, joka koskee eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) toteuttamista.

Ensimmäisessä vaiheessa komissio tekee tieteellisten julkaisujen avoimesta julkaisemisesta (Open access) yleisperiaatteen Horisontti 2020 -ohjelmassa, joka koskee unionin tutkimus- ja innovaatiorahoitusta vuosina 2014–2020. Vuodesta 2014 lähtien kaikkien Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoituksella tuotettujen artikkeleiden on oltava avoimesti saatavilla.

  • Gold open access: Julkaisija julkaisee artikkelin niin, että se on heti kaikkien vapaasti käytettävissä. Julkaisukustannuksiin voi saada korvausta Euroopan komissiolta, tai

  • Green open access: Tutkijat siirtävät artikkelinsa tietovarastoon, jossa se on avoimesti saatavilla. Siirto tehdään kuuden kuukauden kuluessa julkaisemisesta (yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen artikkeleilla määräaika on 12 kuukautta).

Komissio on myös suositellut jäsenvaltioille, että nämä soveltaisivat samanlaista lähestymistapaa kansallisissa ohjelmissa rahoitettujen tutkimusten tuloksiin. Tavoitteena on saada vuoteen 2016 mennessä 60 % Euroopassa julkisrahoitteisesta tutkimuksesta syntyvistä tutkimusartikkeleista avoimen julkaisun piiriin.

Komissio aikoo myös kokeilla julkisrahoitteisessa tutkimuksessa syntyvän aineiston (esim. kokeiden numeeriset tulokset) avointa julkaisemista ottaen huomioon oikeutetut odotukset, jotka liittyvät rahoituksensaajan kaupallisiin intresseihin tai yksityisyyden suojaan.

Vuonna 2011 järjestettyyn julkiseen kuulemiseen vastanneista 84 % oli sitä mieltä, että tieteelliset julkaisut eivät ole saatavilla parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimukset osoittavat, että jos ajantasaiset tieteelliset julkaisut eivät ole nopeasti saatavilla, pk-yrityksillä kestää jopa kaksi vuotta pidempään tuoda markkinoille innovatiivisia tuotteita. Eräässä EU:n rahoittamassa tutkimuksessa havaittiin, että nykyisellään vain 25 % tutkijoista jakaa tutkimuksensa avoimesti.

Digitaalistrategiasta vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin mukaan veronmaksajien ei kuulu maksaa tieteellisestä tutkimuksesta kahdesti. "Raakatietoon on oltava esteetön pääsy. Haluamme nostaa tieteellisen tutkimustiedon levityksen ja hyödyntämisen seuraavalle tasolle. Tieto on uusi öljy”, Kroes totesi.

Tutkimuksesta ja innovoinnista vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn puolestaan katsoo, että veronmaksajien on saatava enemmän vastinetta rahoilleen. ”Tutkimustulosten ja artikkeleiden avoin julkaisu vauhdittaa tutkijoiden ja yritysten merkittäviä läpimurtoja, lisää osaamista ja parantaa kilpailukykyä Euroopassa”, Geoghegan-Quinn totesi.

Tausta

Avoin julkaiseminen (Open access) tarkoittaa tutkimustulosten saattamista lukijoiden käyttöön ilmaiseksi internetissä. Komissio antoi tänään tiedonannon, jossa määritellään avoimeen julkaisemiseen liittyvät tavoitteet komission Horisontti 2020 -ohjelman kautta rahoittamalle tutkimukselle. Tiedonantoon liittyvässä komission suosituksessa esitetään toimintakehys tieteellisen tiedon saatavuuden ja säilyttämisen parantamiseksi. Nämä aloitteet ovat osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) toteuttaminen (ks. myös tänään julkaistut IP/12/788 ja MEMO/12/564). Se pohjautuu vuonna 2007 annettuun tieteellistä tietoa digitaaliaikana käsittelevään tiedonantoon (ks. IP/07/190) ja samana vuonna annettuihin neuvoston päätelmiin.

Komissio aikoo

  • määritellä vertaisarvioitujen julkaisujen avoimen julkaisemisen Horisontti 2020 -ohjelman yleisperiaatteeksi. Aineistot voivat olla heti vapaasti saatavilla (Gold open access) tai itsearkistoinnin (Green open access) kautta,

  • edistää tutkimustiedon (koetulokset, havainnot, tietokoneella tuotettu tieto jne.) avointa julkaisemista ja määritellä Horisontti 2020 -ohjelman kokeiluluonteiset toimintalinjat ottaen huomioon yksityisyyden suojaan ja kaupallisiin etuihin liittyvät oikeutetut edut sekä suuriin tietomääriin liittyvät kysymykset,

  • kehittää ja tukea tieteellisen tiedon (julkaisujen ja datan) säilyttämiseksi ja jakamiseksi tarkoitettuja e-infrastruktuureita, jotka ovat yhteentoimivia eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla,

  • auttaa tutkijoita täyttämään avoimen julkaisemisen velvoitteet ja edistää jakamisen kulttuuria.

Euroopan digitaalistrategiassa esitetään kunnianhimoista avoimen datan politiikkaa kaikelle sille tiedolle, jonka julkinen sektori Euroopan unionissa on tuottanut, kerännyt tai ostanut. Myös EU:n lippulaivahankkeessa Innovaatiounioni avoin julkaiseminen nähdään olennaisen tärkeänä kehitettäessä eurooppalaista tutkimusaluetta (ERA). Edellä mainitut tieteellistä tietoa koskevat tiedonanto ja suositus täydentävät tänään annettavaa tiedonantoa, joka koskee huippuosaamista ja kasvua edistävää eurooppalaisen tutkimusalueen tiiviimpää kumppanuutta. Siinä esitetään pääpainopisteet eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamiseksi, mukaan lukien tieteellisen tietämyksen optimaalinen kierto, saatavuus ja siirtäminen.

Euroopan komissio jatkaa avoimeen julkaisemiseen liittyvien hankkeiden rahoitusta. Komissio aikoo käyttää vuosina 2012–2013 tiedon infrastruktuureihin ja digitaalista säilyttämistä koskevaan tutkimukseen 45 miljoonaa euroa Rahoitusta jatketaan Horisontti 2020 -ohjelmassa. Samaan aikaan komissio tukee kokeiluja, jotka liittyvät uusiin tapoihin käsitellä tieteellistä tietoa (esim. uudet vertaisarviointimenetelmät ja keinot mitata julkaisun vaikutusta).

Ks. myös MEMO/12/565

Linkkejä

Taustaa:

http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access

Avoimen datan strategia:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Kerro mielipiteesi: hashtag #da12data

Neelie Kroesin verkkosivusto

Neelie Kroes Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar