Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. juuli 2012

Avatud juurdepääs teadustöö tulemustele aitab suurendada Euroopa innovatsioonialast võimekust

Euroopa Komisjon avaldas täna meetmed Euroopas toodetud teadusinfole ligipääsu parandamiseks. Laialdasem ja kiirem juurdepääs teadustöödele ja -infole muudab avaliku sektori finantseeritavate teadusuuringute saavutuste kasutamise teadlaste ja ettevõtjate jaoks lihtsamaks. See suurendab Euroopa innovatsioonialast võimekust ja annab kodanikele kiirema juurdepääsu teaduslikel avastustel põhinevatele hüvedele. Sel moel saab Euroopa suuremat tulu iga-aastasest 87 miljardi euro suurusest investeeringust teadus- ja arendustegevusse. Avaldatud meetmed täiendavad komisjoni teist, samuti täna vastu võetud teatist Euroopa teadusruumi väljaarendamise kohta.

Komisjon alustas sellest, et võttis avatud juurdepääsu avaldatud teadustööle programmi „Horisont 2020” (ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programm aastateks 2014–2020) üldpõhimõtteks. Alates 2014. aastast peavad kõik artiklid, mille valmimist on rahastatud „Horisont 2020” raames, olema vabalt kättesaadavad.

  • Kirjastaja võib kohe võimaldada artiklitele ligipääsu internetis (nn kuldne avatud juurdepääs) ning kirjastamiskulud võib Euroopa Komisjonilt tagasi küsida või

  • teadlased panevad oma artiklid vaba juurdepääsuga repositooriumisse hiljemalt kuus kuud (sotsiaal- ja humanitaarteaduste artiklid 12 kuud) pärast avaldamist (nn roheline avatud juurdepääs).

Komisjon on soovitanud ka liikmesriikidel toimida samamoodi kohalike programmide kaudu rahastatud uurimistööde tulemustega. Eesmärk on võimaldada 2016. aastaks vaba juurdepääs 60% artiklitele, mille koostamist on rahaliselt toetanud Euroopa avalik sektor.

Samuti hakkab komisjon katseliselt võimaldama vaba juurdepääsu avaliku sektori rahastatavate teadusuuringutega kogutud andmetele (nt katsete numbrilised tulemused), võttes arvesse rahastatava õiguspäraseid kaubandushuve ja eraelu puutumatust.

84% neist, kes vastasid 2011. aasta avaliku arutelu käigus tehtud küsitlusele, ütlesid, et juurdepääs teaduskirjandusele ei ole kõige parem. Uuringud näitavad, et ilma kiire juurdepääsuta kõige värskemale teaduskirjandusele võtab väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel innovatiivsete toodete turuletoomine aega kuni kaks aastat kauem. ELi rahastatud uuring näitas, et praegu jagab oma uurimistulemuste andmeid avalikult ainult 25% teadlastest.

Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes sõnas: „Maksumaksjad ei peaks teadusuuringute eest maksma kaks korda ning neil peaks olema takistamatu juurdepääs algandmetele. Tahame viia teadusuuringute tulemuste levitamise ja kasutamise järgmisele tasandile. Andmed on uus nafta.”

Teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn sõnas: „Maksumaksjad peavad oma raha eest saama rohkem. Avatud juurdepääs teadusuuringutele ja -andmetele kiirendab meie teadlaste ja ettevõtjate olulisi läbimurdeid, suurendades teadmisi ja konkurentsivõimet Euroopas.”

Taust

Avatud juurdepääs tähendab, et lugejad saavad teadustöö tulemustega internetis tasuta tutvuda. Komisjon võttis täna vastu teatise, milles esitatakse avatud juurdepääsu poliitika eesmärgid teadusuuringute puhul, mida komisjon on rahastanud Horisont 2020 programmi kaudu. Teatisega kaasnevas komisjoni soovituses visandatakse täielik poliitikaraamistik selle kohta, kuidas parandada teadusinfo säilitamist ja juurdepääsu sellele. Need kaks algatust on osa ulatuslikumast tervikust, mille eesmärk on luua Euroopa teadusruum (vt IP/12/788 ja MEMO/12/564, avaldati samuti täna). See töö põhineb meetmetel, mis avaldati 2007. aasta teatises teadusinfo kohta digitaalajastul (vt IP/07/190) ja nõukogu sama aasta järeldustes.

Komisjon:

  • kehtestab „Horisont 2020” programmi põhiprintsiibina avatud juurdepääsu eksperdihinnangu saanud töödele kas avatud juurdepääsuga kirjastamise (nn kuldne avatud juurdepääs) või autorite endi tehtava arhiveerimise kaudu (nn roheline avatud juurdepääs);

  • edendab avatud juurdepääsu teadusuuringute andmetele (katsetulemused, tähelepanekud, arvuti loodud andmed jne) ning kehtestab programmi „Horisont 2020” katselise raamprogrammi, võttes arvesse eraelu puutumatusega seotud õiguspäraseid huve, kaubandushuve ja suurte andmehulkadega seotud küsimusi;

  • arendab ja toetab e-taristuid, kus hoitakse ja mille kaudu jagatakse teadusinfot (teadustööd ja -andmed) ning mis on koostalitlusvõimelised nii Euroopa kui ka kogu maailma tasandil;

  • aitab uurijatel täita vaba juurdepääsuga seotud kohustusi ning edendab teadusinfo jagamise kommet.

Tegevuskavas Digitaalne Euroopa võeti kasutusele tähelepanuväärne avatud andmete poliitika, mis hõlmab mitmesugust teavet, mida Euroopa Liidu avalik-õiguslikud asutused toodavad, koguvad või mille eest nad maksavad. ELi suurprojekt „Innovatiivne liit” toetab samuti avatud juurdepääsu kui Euroopa teadusruumi ülesehitamise olulist tingimust. Teatis ja soovitus teadusinfo kohta täiendavad samuti täna vastu võetud teatist „Euroopa teadusruumi partnerluse tugevdamine tipptaseme ja kasvu saavutamiseks”, milles määratakse kindlaks Euroopa teadusruumi valmimisega seotud peamised prioriteedid, sealhulgas teaduslike teadmiste optimaalne liikumine, juurdepääs neile ja nende siire.

Euroopa Komisjon jätkab avatud juurdepääsuga seotud projektide rahastamist. Aastatel 2012–2013 kulutab komisjon andmetaristutele ja digitaalse säilitamisega seotud uuringutele 45 miljonit eurot. Jätkub rahastamine programmi „Horisont 2020” raames. Samal ajal toetab komisjon teadusinfo käsitlemise uusi mooduseid (nt uued eksperdihinnangu andmise meetodid ja artiklite mõju mõõtmise viisid).

Vt ka MEMO/12/565.

Lingid

Poliitiline taust:

http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access

Avatud andmete strateegia:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Avalda oma arvamust Twitteris #da12data

Neelie Kroesi veebisait.

Neelie Kroes Twitteris.

Kontaktisikud:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar