Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 17 юли 2012 г.

Научни данни: свободният достъп до резултатите от научни изследвания ще даде тласък на иновациите в Европа

Днес Европейската комисия очерта мерките, чрез които ще се подобри достъпа до научната информация, създавана в Европа. По-широкият и по-бърз достъп до научни публикации и данни ще улесни изследователите и предприятията в използването на резултатите от финансирани с публични средства изследвания. Това ще даде тласък на европейския капацитет за иновации и ще предостави на гражданите по-бърз достъп до ползите от научните открития. По този начин Европа ще постигне по-голяма възвращаемост от годишната си инвестиция в научноизследователска и развойна дейност, която възлиза на 87 млрд. евро. Мерките допълват съобщението на Комисията относно създаване на Европейско научноизследователско пространство (ЕНП), също прието днес.

Първата стъпка на Комисията ще бъде да направи свободния достъп до научни публикации основен принцип на „Хоризонт 2020“, програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите за периода 2014—2020 г. От 2014 г. всички статии, чието изготвяне е финансирано по програма „Хоризонт 2020“, ще трябва да бъдат достъпни.

  • или издателят ще осигурява незабавен достъп до статиите онлайн („златен“ свободен достъп) — предварителните издателски разходи могат да бъдат одобрени за възстановяване от Европейската комисия; или

  • изследователите ще осигуряват свободен достъп до статиите си чрез хранилище за свободен достъп не по-късно от 6 месеца (12 месеца за статии в областта на социалните и хуманитарни науки) след публикуването им („зелен“ свободен достъп).

Комисията също така препоръча държавите членки да предприемат подобен подход спрямо резултатите от научните изследвания, финансирани по техните национални програми. Целта е 60 % от финансираните с европейски публични средства научноизследователски статии да бъдат свободно достъпни през 2016 г.

Комисията ще започне също така с опити за осигуряване на свободен достъп до данните, събрани по време на финансирана с публични средства научноизследователска дейност (например числови резултати от провеждането на опити), като взема предвид основателните опасения, свързани с търговските интереси на получателя на финансирането или неговото право на личен живот.

84 % от респондентите в обществена консултация, проведена през 2011 г., са заявили, че достъпът до научна литература не е оптимален. Проучванията показват, че без бърз достъп до актуална научна литература, на малките и средните предприятия им отнема до две години повече, за да пуснат иновативни продукти на пазара. Финансирано от ЕС проучване показа, че понастоящем само 25 % от изследователите свободно споделят данните си.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия и отговаряща за цифровите технологии, заяви: „Данъкоплатците не трябва да плащат два пъти за научните изследвания и имат нужда от безпроблемен достъп до необработенaта информация. Целта е да достигнем следващото ниво на разпространение и използване на резултатите от научните изследвания. Данните са новият нефт.“

Европейският комисар по въпросите на изследователската дейност, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Трябва да дадем на данъкоплатците повече срещу техните пари. Свободният достъп до научни публикации и данни ще ускори важни пробиви от страна на нашите изследователи и предприятия, като даде тласък на знанията и конкурентоспособността в Европа.“

Контекст

Свободният достъп до резултатите от научни изследвания е безплатен за читателите посредством Интернет. Днес Комисията прие съобщение, което определя целите на политиката в областта на свободния достъп по отношение на научните изследвания, финансирани от Комисията посредством програма „Хоризонт 2020“. Придружаващата го препоръка на Комисията създава пълна политическа рамка за подобряване на достъпа до научна информация и нейното съхранение. Заедно, тези две инициативи са част от по-широкия контекст на изграждането на Европейското научноизследователско пространство (виж IP/12/788 и MEMO/12/564, също издадени днес). Те се основават на съобщение от 2007 г. относно научната информация в цифровия век (виж IP/07/190) и на заключенията на Съвета от същата година.

Комисията ще:

  • определи свободния достъп до рецензирани от независими експерти публикации като основен принцип на програмата „Хоризонт 2020“, или посредством публикации със свободен достъп („златен“ свободен достъп), или чрез автоархивиране („зелен“ свободен достъп)

  • насърчава свободния достъп до научноизследователски данни (резултати от опити, наблюдения, компютърно генерирана информация, и др.) и ще създаде пилотна рамка в програмата „Хоризонт 2020“, като вземе предвид законовите съображения във връзка с неприкосновеността на правото на личен живот, търговските интереси и въпросите, свързани с големи обеми данни

  • разработи и поддържа електронни инфраструктури, в които да се съхранява и споделя научната информация (публикации и данни), които са оперативно съвместими на европейско и световно равнище

  • да съдейства на изследователите при спазването на задълженията им, свързани със свободния достъп и да насърчава културата на споделяне.

В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа се предвижда амбициозна политика на „данни със свободен достъп“, която обхваща цялата информация, която публичните органи в Европейския съюз създават, събират или поръчват. Водещата инициатива на ЕС по отношение на Съюза за иновации също така изрично подкрепя свободния достъп като основен елемент за осъществяването на Европейското научноизследователско пространство (ЕНП). Съобщението и препоръката относно научната информация допълват съобщението на тема „Засилено партньорство в рамките на Европейското научноизследователско пространство за високи постижения и растеж“, също прието днес, което определя ключовите приоритети за завършване на изграждането на Европейското научноизследователско пространство, включително оптималното движение и достъп до научни знания, и техния трансфер.

Европейската комисия ще продължи да финансира проекти, свързани със свободния достъп. През периода 2012—2013 г. Комисията ще инвестира 45 млн. евро в инфраструктури за данни и изследвания в областта на цифровото съхранение. Финансирането ще продължи по програмата „Хоризонт 2020“. През същия период Комисията ще подкрепя експерименталната дейност, свързана с нови начини на обработка на научната информация (например нови методи за рецензиране от страна на независими експерти и начини за измерване на въздействието на статиите).

Виж също MEMO/12/565

Връзки

Контекст на политиката:

http://ec.europa.eu/research/science-society/open_access.

Стратегия за свободен достъп до данни:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Имате думата: hashtag #da12data

Уебсайт на Нели Крус

Нели Крус в Twitter

За контакт:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16), Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)


Side Bar