Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 17 juli 2012

EU-kommissionen vill få bort hindren för en inre marknad för forskning och innovation

EU-kommissionen har i dag fastställt vilka konkreta åtgärder som medlemsstaterna bör vidta för att skapa ett Europeiskt område för forskningsverksamhet, alltså en inre marknad för forskning och innovation i Europa. Målet är att förbättra forskarnas, forskningsinstitutionernas och företagens möjligheter till rörlighet, konkurrens och samarbete över gränserna. Detta kommer att stärka medlemsstaternas forskningsbas, öka deras konkurrenskraft och göra det möjligt för dem att samarbeta på ett effektivare sätt för att lösa stora samhällsfrågor, som klimatförändringar, livsmedelssäkerhet, energiförsörjning och folkhälsa. För att bidra till ett europeiskt område för forskningsverksamhet har kommissionen i dag också undertecknat en gemensam förklaring och ett samförståndsavtal med organisationer som företräder de viktigaste organisationerna för forskning och forskningsfinansiering. Förslagen utgör ett svar på den tidsfrist som EU:s ledare har satt för skapandet av ett europeiskt område för forskningsverksamhet, nämligen 2014.

– Vi kan inte fortsätta med en situation där fördelningen av forskningsmedel inte alltid bygger på konkurrens, där tjänster inte alltid tillsätts utifrån meriter och där forskare sällan kan ta med sina forskningsmedel över gränserna eller få tillgång till forskningsprogram i andra länder. Det är inte heller hållbart att stora delar av Europa inte ens är med i leken, säger EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. Tala med vilken företagsledare som helst och de säger att kvaliteten på forskningsbasen är en avgörande faktor för deras investeringsbeslut. I dagens ekonomi har ingen medlemsstat eller region råd att försumma sin forskningsbas.

Vid fråga uppgav nästan 80 % av forskarna att bristen på öppenhet och insyn i rekryteringsförfarandena är ett hinder för internationell rörlighet. Medlemsstaterna uppmanas därför att undanröja hindren för gränsöverskridande forskningskarriärer i Europa, intensifiera arbetet med gemensamma forskningsagendor, i högre grad satsa på konkurrensbaserad finansiering för institutioner och projekt samt investera effektivt i anläggningar av världsklass.

Forskningsaktörerernas organisationer uppmanas att fastställa och sedan tillämpa principer för tillgänglighet och flyttbarhet för nationella forskningsbidrag, att publicera lediga tjänster på en gemensam internetportal, att tillsätta forskningstjänster genom öppna och meritbaserade rekryteringsförfaranden och att stärka banden mellan näringslivet och den akademiska världen.

För att komplettera dagens förslag om ett europeiskt område för forskningsverksamhet lägger kommissionen också fram ett initiativ för att främja tillgången till och bevarandet av vetenskaplig information. Det syftar till att främja öppen tillgång till forskningspublikationer från EU-finansierade projekt och projekt finansierade av medlemsstaterna (se IP/12/790 och MEMO/12/565).

Bakgrund

EU:s ledare har upprepade gånger betonat vikten av att slutföra skapandet av ett europeiskt område för forskningsverksamhet. I Europeiska rådets slutsatser från februari 2011 och mars 2012 fastställdes 2014 som tidsgräns. Det europeiska området för forskningsverksamhet har stor betydelse för Europas konkurrenskraft, vilket även belystes i pakten för tillväxt och sysselsättning som antog vid Europeiska rådets möte den 28–29 juni.

Kommissionens förslag om hur ett europeiskt område för forskningsverksamhet ska skapas fokuserar på fem prioriterade områden där framsteg måste göras:

  • Effektivare nationella forskningssystem.

  • Satsning på gränsöverskridande samarbete och konkurrens, bland annat genom inrättande och effektiv drift av forskningsinfrastrukturer av nyckelkaraktär.

  • En öppnare arbetsmarknad för forskare.

  • Jämställdhet och beaktande av genusfrågor i organisationer som genomför och väljer ut forskningsprojekt.

  • Maximal spridning och överföring av vetenskaplig information, även via digitala medier, samt bredare och snabbare tillgång till vetenskapliga publikationer och data.

För varje prioritering anges konkreta åtgärder som ska vidtas av medlemsstaterna, aktörernas organisationer och EU-kommissionen, som ska samarbeta inom ramen för ett stärkt partnerskap.

Det europeiska området för forskningsverksamhet är en viktig del av ambitionen att förvandla EU till en verklig innovationsunion. Ökade forskningsmedel och satsningar på vetenskaplig kvalitet och relevans är avgörande för utvecklingen av de nya kunskapsintensiva produkter och tjänster som är själva nyckeln till tillväxt och sysselsättning.

Se MEMO/12/564

Innovationsunionen: http://ec.europa.eu/innovation-union

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar