Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

V Bruslju, 17. julija 2012

Evropska komisija obravnava ovire za enotni trg na področju raziskav in inovacij

Evropska komisija je danes predstavila konkretne ukrepe, ki jih morajo sprejeti države članice za vzpostavitev Evropskega raziskovalnega prostora (ERP), enotnega trga za raziskave in inovacije v Evropi. Cilj ERP je raziskovalcem, raziskovalnim ustanovam in podjetjem omogočiti boljšo čezmejno mobilnost, večjo konkurenčnost in boljše čezmejno sodelovanje. To bo okrepilo raziskovalne baze držav članic, povečalo njihovo konkurenčnost in jim omogočilo učinkovitejše sodelovanje pri obravnavi glavnih družbenih izzivov, kot so podnebne spremembe, prehrana in energetska varnost ter javno zdravje. V podporo vzpostavitvi Evropskega raziskovalnega prostora je Komisija danes podpisala tudi skupno izjavo in memorandume o soglasju s ključnimi raziskovalnimi organizacijami in organi, ki financirajo raziskave. Predlogi so odgovor na rok, ki so ga določili voditelji EU, v skladu s katerim bi bilo treba cilj ERP uresničiti do leta 2014.

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je povedala: „Ne moremo nadaljevati s trenutnim stanjem, kjer se sredstva za raziskave ne dodeljujejo vedno na konkurenčni osnovi, kjer delovnih mest ne zasedajo najsposobnejši kandidati, kjer lahko raziskovalci sredstva redko prenesejo čez mejo oziroma imajo redko dostop do čezmejnih programov in kjer velik del Evrope sploh ni vključen. Vprašajte katerega koli od vodilnih podjetnikov in povedal vam bo, da je kakovost raziskovalne baze glavni dejavnik pri odločitvah o naložbah. V današnjem gospodarstvu si nobena država članica ali regija ne more privoščiti, da bi zanemarila svojo bazo znanja.“

Skoraj 80% vprašanih iz raziskovalne skupnosti je mnenja, da pomanjkanje odprtega in preglednega zaposlovanja ovira mednarodno mobilnost. Od držav članic se zato zahteva, da odstranijo ovire za čezmejne raziskovalne kariere v Evropi, pospešijo izvajanje skupnih raziskovalnih programov, izboljšajo konkurenčno financiranje za ustanove in projekte ter učinkovito vlagajo v najsodobnejše tehnologije.

Zainteresirane raziskovalne organizacije se poziva, da opredelijo in izvajajo načela za dostopnost in prenosljivost sredstev iz nacionalnih virov, objavljajo prosta delovna mesta na skupnem spletnem portalu, na raziskovalna mesta zaposlujejo po preglednih, odprtih postopkih zaposlovanja, ki temeljijo na sposobnostih, ter okrepijo povezave med industrijo in akademskimi krogi.

Poleg današnjih predlogov v zvezi z Evropskim raziskovalnim prostorom je Komisija predstavila tudi pobudo za spodbujanje dostopa do in ohranjanja znanstvenih informacij. Cilj pobude je spodbujati odprt dostop do raziskovalnih publikacij, ki so rezultat projektov, ki jih financira EU, in nacionalno financiranih raziskav (glej IP/12/790 in MEMO/12/565).

Ozadje

Voditelji EU so večkrat poudarili pomen vzpostavitve Evropskega raziskovalnega prostora, v sklepih Evropskega sveta iz februarja 2011 in marca 2012 pa so kot rok za njegovo vzpostavitev določili leto 2014. Vloga Evropskega raziskovalnega prostora pri evropskih prizadevanjih za konkurenčnost je poudarjena tudi v Paktu za rast in delovna mesta, ki je bil dogovorjen na zasedanju Evropskega sveta 28. in 29. junija.

Predlogi Komisije za vzpostavitev Evropskega raziskovalnega prostora so osredotočeni na pet ključnih prednostnih nalog, pri katerih je potreben napredek:

  • večja učinkovitost nacionalnih raziskovalnih sistemov;

  • boljše nadnacionalno sodelovanje in konkurenca, vključno z vzpostavitvijo in učinkovitim upravljanjem glavnih raziskovalnih infrastruktur;

  • večja odprtost trga dela za raziskovalce;

  • enakost med spoloma in vključevanje tega načela v organizacije, ki izvajajo in izbirajo raziskovalne projekte;

  • optimalno kroženje in prenos znanstvenih informacij, vključno z digitalnimi sredstvi ter širšim in hitrejšim dostopom do znanstvenih publikacij in podatkov.

Komisija je za vsako prednostno nalogo opredelila konkretne ukrepe, ki jih morajo izvesti države članice, zainteresirane organizacije in Evropska komisija, pri čemer morajo delovati skupaj v okviru okrepljenega partnerstva.

Evropski raziskovalni prostor je sestavni del prizadevanj, da bi Evropska unija postala resnična Unija inovacij. Povečanje naložb v raziskave ter izboljšanje kakovosti znanosti in njene relevantnosti sta ključna za razvoj novih na znanju temelječih izdelkov in storitev, ki so bistveni za gospodarsko rast in nova delovna mesta.

Glej MEMO/12/564

Unija inovacij: http://ec.europa.eu/innovation-union

Kontakta:

Michael Jennings (+32 22963388)

Monika Wcislo (+32 22955604)


Side Bar