Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

V Bruseli 17. júla 2012

Európska komisia chce odstrániť prekážky na jednotnom trhu v oblasti výskumu a inovácií

Európska komisia dnes určila, ktoré konkrétne kroky by členské štáty mali podniknúť v záujme dokončenia Európskeho výskumného priestoru (EVP), t. j. jednotného trhu v oblasti výskumu a inovácií v Európe. Cieľom je umožniť, aby sa v cezhraničnom kontexte výskumní pracovníci, výskumné ústavy, ako aj podniky mohli lepšie pohybovať, lepšie súťažiť a spolupracovať. V členských štátoch sa tak posilní výskumná základňa, zvýši sa ich konkurencieschopnosť a poskytne sa im možnosť účinnejšie spolupracovať pri riešení hlavných výziev spoločnosti, akými je zmena klímy, potravinová a energetická bezpečnosť či verejné zdravie. Komisia dnes takisto v snahe prispieť k dokončeniu Európskeho výskumného priestoru podpísala s organizáciami zastupujúcimi kľúčové výskumné organizácie a orgány financujúce výskum spoločné vyhlásenie a memoranda o porozumení. Tieto návrhy Komisia predostrela v snahe dodržať lehotu – rok 2014, ktorú lídri EÚ určili na to, aby sa Európsky výskumný priestor stal skutočnosťou.

Európska komisárka zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: Nemôžeme naďalej zotrvávať v situácii, v ktorej sa finančné prostriedky na výskum neprideľujú vždy na základe konkurenčných kritérií, v ktorej sa miesta neprideľujú vždy na základe zásluh, v ktorej môžu výskumníci len málokedy získať grant alebo prístup do výskumných programov v zahraničí a v ktorej sa veľká časť Európy ani neberie do úvahy. Opýtajte sa ktoréhokoľvek šéfa podniku a povie Vám, že kvalita výskumnej základne je pri rozhodovaní investovať hlavným faktorom. V súčasnej ekonomike si žiaden členský štát ani región nemôže dovoliť zanedbávať svoju vedomostnú základňu.“

Takmer 80 % vedeckej obce v prieskume uviedlo, že nedostatok otvoreného a transparentného náboru brzdí medzinárodnú mobilitu. Od členských štátov sa preto žiada, aby odstránili prekážky brániace cezhraničným kariéram vo výskume v Európe, aby urýchlili plnenie spoločných výskumných programov, posilnili konkurenčné financovanie ústavov a projektov a efektívne investovali do zariadení svetovej úrovne.

Od zainteresovaných výskumných organizácií sa žiada, aby vymedzili a zaviedli zásady prístupu k národným grantom a ich prenosnosti, aby zverejňovali voľné miesta na spoločnom internetovom portáli, obsadzovali pracovné miesta vo výskume na základe transparentných a otvorených postupov založených na zásluhách a aby upevnili prepojenia medzi podnikmi a akademickou obcou.

Na doplnenie dnešných návrhov týkajúcich sa Európskeho výskumného priestoru Komisia predstavuje aj iniciatívu na podporu prístupu k vedeckým informáciám a ich uchovávania. Jej cieľom je podporovať otvorený prístup k publikáciám z výskumných projektov financovaných z prostriedkov EÚ, ako aj z výskumu financovaného na národnej úrovni (pozri IP/12/790 a MEMO/12/565).

Súvislosti

Lídri EÚ opakovane zdôraznili význam dokončenia Európskeho výskumného priestoru a v záveroch zasadnutia Európskej rady vo februári 2011 a marci 2012 stanovili jeho lehotu na rok 2014. Úloha Európskeho výskumného priestoru v úsilí Európy o dosiahnutie konkurencieschopnosti sa takisto zdôrazňuje v Pakte pre rast a zamestnanosť, ktorý Európska rada prijala na zasadnutí 28. a 29. júna.

Návrhy Komisie na dokončenie Európskeho výskumného priestoru sa zameriavajú na päť kľúčových priorít, v ktorých treba pokročiť:

  • väčšia efektívnosť národných výskumných systémov

  • lepšia nadnárodná spolupráca a súťaž vrátane zriadenia a účinnej prevádzky kľúčových výskumných infraštruktúr

  • otvorenejší trh práce vo výskume

  • rovnosť žien a mužov a ich postavenie v organizáciách vykonávajúcich a vyberajúcich výskumné projekty a

  • optimálny obeh a transfer vedeckých informácií a to aj digitálnymi nástrojmi a širší a rýchlejší prístup k vedeckým publikáciám a údajom.

Pri každej priorite Komisia uvádza konkrétne opatrenia, ktoré majú na základe spolupráce v rámci posilneného partnerstva prijať členské štáty, zúčastnené organizácie a Európska komisia.

Európsky výskumný priestor je neoddeliteľnou súčasťou ambície vytvoriť z Európskej únie skutočnú úniu v oblasti inovácií. Zvýšiť investície do výskumu, vedeckú kvalitu a závažnosť má zásadný význam pre tvorbu nových produktov a služieb založených na poznatkoch, pričom tieto produkty sú kľúčom pre rast a zamestnanosť.

Pozri MEMO/12/564

Innovation Union: http://ec.europa.eu/innovation-union

Kontaktné osoby :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar