Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 17 juli 2012

Europese Commissie pakt belemmeringen voor de eengemaakte markt voor onderzoek en innovatie aan

De Europese Commissie heeft vandaag concrete stappen bekendgemaakt die de lidstaten dienen te zetten om de Europese Onderzoeksruimte (EOR), een eengemaakte markt voor onderzoek en innovatie, tot stand te brengen. Het doel is onderzoekers, onderzoeksinstellingen en ondernemingen in staat te stellen zich grensoverschrijdend gemakkelijker te verplaatsen, beter te concurreren en samen te werken. Dit zal de onderzoeksbases van de lidstaten verstevigen, hun concurrentiepositie verbeteren en hen in staat stellen effectiever samen te werken om grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de klimaatverandering, de voedsel‑ en energieveiligheid en de volksgezondheid, aan te pakken. Om de Europese Onderzoeksruimte te kunnen realiseren, heeft de Commissie vandaag een gezamenlijke verklaring en memoranda van overeenstemming ondertekend met onderzoeksfinancieringsinstellingen en organisaties die belangrijk onderzoek doen. Met deze voorstellen komt de Commissie tegemoet aan de wens van de EU‑leiders om de Europese Onderzoeksruimte tegen 2014 te realiseren.

Europees commissaris voor Onderzoek, innovatie en wetenschap, Máire Geoghegan-Quinn: "We moeten af van een toestand waarbij onderzoeksfinanciering niet altijd op basis van concurrentie wordt toegewezen, functies niet altijd op grond van verdiensten worden vervuld en onderzoekers nauwelijks hun subsidies naar een andere lidstaat mee kunnen nemen of toegang hebben tot onderzoeksprogramma´s over de grens, en waar grote delen van Europa überhaupt niet eens meedoen. Vraag het aan willekeurig welke ondernemer en hij zal zeggen dat kwaliteit van onderzoek van doorslaggevend belang is bij investeringsbeslissingen. In de huidige economie kan geen lidstaat of gebied zich veroorloven om zijn fundament aan kennis te verwaarlozen."

Bijna 80 % van de wetenschappers heeft aangegeven dat een gebrek aan open en transparante werving en selectie de internationale mobiliteit belemmert. De Commissie roept de lidstaten daarom op belemmeringen weg te nemen voor grensoverschrijdende onderzoeksloopbanen in Europa, intensiever te streven naar gezamenlijke onderzoeksagenda´s, competitieve financiering voor instellingen en projecten te bevorderen en efficiënt te investeren in faciliteiten van wereldklasse.

Organisaties van belanghebbenden op onderzoeksgebied worden aangespoord om beginselen als toegankelijkheid en overdraagbaarheid van nationale subsidies te bepalen en toe te passen, vacatures op een gezamenlijk internetportaal te publiceren, onderzoeksaanstellingen volgens transparante, openbare en op verdiensten gebaseerde wervings‑ en selectieprocedures te vervullen en de banden tussen het bedrijfsleven en de academische wereld aan te halen.

In aanvulling op de vandaag uitgebrachte voorstellen aangaande de Europese Onderzoeksruimte, presenteert de Commissie eveneens een initiatief om wetenschappelijke informatie beter te bewaren en toegankelijker te maken. Met dit initiatief wordt ernaar gestreefd de open toegang tot onderzoekspublicaties van EU‑gefinancierde projecten en van nationaal gefinancierd onderzoek te bevorderen. (zie IP/12/790 en MEMO/12/565).

Achtergrond

De EU‑leiders hebben herhaaldelijk gewezen op het belang om de Europese Onderzoeksruimte te voltooien, waarbij het jaar 2014 in de conclusies van de Europese Raad van februari 2011 en maart 2012 is genoemd als uiterste termijn. De rol van de Europese Onderzoeksruimte in Europa´s streven naar een verbeterd concurrentievermogen wordt ook benadrukt in het Pact voor groei en banen dat op de Europese Raad van 28/29 juni is vastgesteld.

De voorstellen van de Commissie om de Europese Onderzoeksruimte te realiseren, richten zich op vijf prioriteiten:

  • verbeterde effectiviteit van nationale onderzoekssystemen

  • intensievere grensoverschrijdende samenwerking en concurrentie, inclusief de realisatie en effectieve werking van belangrijke onderzoeksinfrastructuren

  • een verdergaande openstelling van de arbeidsmarkt voor onderzoekers

  • gendergelijkheid en integratie in organisaties die onderzoeksprojecten uitvoeren en selecteren en

  • optimale uitwisseling en overdracht van wetenschappelijke informatie, onder andere via digitale middelen en door middel van een bredere en snellere toegang tot wetenschappelijke publicaties en gegevens.

Voor elke prioriteit worden in de mededeling concrete stappen vastgesteld die de lidstaten, de organisaties van belanghebbenden en de Europese Commissie, met elkaar samenwerkend binnen een versterkt partnerschap, dienen te nemen.

De Europese Onderzoeksruimte maakt integraal onderdeel uit van de ambitie om van de Europese Unie een reële Innovatie‑Unie te maken. Meer investeringen in onderzoek en een hogere wetenschappelijke kwaliteit en relevantie zijn cruciaal om nieuwe kennisintensieve producten en diensten te ontwikkelen die de sleutel vormen tot groei en banen.

Zie MEMO/12/564

Innovatie‑Unie: http://ec.europa.eu/innovation-union

Contact:

Michael Jennings (+32‑2) 296.33.88

Monika Wcislo (+32‑2) 295.56.04


Side Bar