Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2012. gada 17. jūlijā

Eiropas Komisija novērš šķēršļus vienotā pētniecības un inovācijas tirgus izveidei

Eiropas Komisija šodien izklāstīja, kādi konkrēti pasākumi dalībvalstīm būtu jāveic, lai varētu pabeigt Eiropas Pētniecības telpas (ERA) – vienotā pētniecības un inovācijas tirgus – izveidi. Mērķis ir atvieglot pētnieku, pētniecības iestāžu un ar pētniecību saistītu uzņēmumu pārrobežu darbību, konkurenci un sadarbību. Šādi tiks nostiprinātas dalībvalstu pētniecības bāzes, palielināta dalībvalstu konkurētspēja, un tās varēs efektīvāk sadarboties tādu galveno sabiedrības problēmu risināšanā kā klimata pārmaiņas, pārtikas un enerģijas nodrošinājums un sabiedrības veselība. Lai palīdzētu īstenot Eiropas Pētniecības telpu, Komisija šodien parakstīja arī kopīgu paziņojumu un saprašanās memorandus ar organizācijām, kas pārstāv galvenās pētniecības organizācijas un pētniecības finansēšanas iestādes. Šie priekšlikumi tika izstrādāti, pamatojoties uz ES vadītāju prasību par Eiropas Pētniecības telpas īstenošanu līdz 2014. gadam.

Eiropas Komisijas locekle Moire Gēgena‑Kvinna, kas atbild par pētniecību, inovāciju un zinātni, teica: “Mēs nevaram pieļaut, ka arī turpmāk finansējumu pētniecībai ne vienmēr piešķir, balstoties uz konkurenci, amatos ne vienmēr ieceļ, pamatojoties uz sasniegumiem, pētnieki piešķirtās stipendijas reti var izmantot citās valstīs vai reti piekļūst pārrobežu pētniecības programmām un ka arī turpmāk liela daļa Eiropas vispār neiesaistās. Aprunājieties ar jebkuru uzņēmēju, un viņš jums pateiks, ka, pieņemot lēmumus par investīcijām, svarīgs kritērijs ir pētniecības bāzes kvalitāte. Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos neviena dalībvalsts vai reģions nevar atļauties savu zināšanu bāzi atstāt novārtā."

Atbildot uz jautājumu, gandrīz 80 % pētniecības nozares pārstāvju norādīja, ka starptautisko mobilitāti kavē atklātu un caurskatāmu darbā pieņemšanas procedūru trūkums. Tāpēc dalībvalstis tiek aicinātas novērst šķēršļus pārrobežu karjeras iespējām pētniecības jomā Eiropā, intensīvāk īstenot vienotas pētniecības programmas, sekmēt uz konkurenci balstītu finansējuma piešķiršanu iestādēm un projektiem un efektīvi ieguldīt pasaules līmeņa iekārtās.

Pētniecības jomas ieinteresēto personu organizācijas tiek mudinātas noteikt un īstenot valsts stipendiju pieejamības un pārnesamības principus, publicēt darba piedāvājumus kopīgā interneta portālā, piešķirt amatus, īstenojot caurskatāmu un atklātu darbā pieņemšanas procedūru un pamatojoties uz sasniegumiem, un stiprināt saikni starp nozari un akadēmiskajām aprindām.

Lai papildinātu šodienas priekšlikumus attiecībā uz Eiropas Pētniecības telpu, Komisija prezentēja arī iniciatīvu, ar kuru veicina piekļuvi zinātniskajai informācijai un šādas informācijas saglabāšanu. Tās mērķis ir veicināt brīvu piekļuvi tādu pētniecisko darbu publikācijām, kas izstrādāti ES finansētu projektu ietvaros, kā arī valstu finansētas pētniecības ietvaros (sk. IP/12/790 un MEMO/12/565).

Vispārīga informācija

ES vadītāji atkārtoti uzsvēra, cik svarīgi ir pabeigt Eiropas Pētniecības telpas izveidi, Eiropadomes 2011. gada februāra un 2012. gada marta secinājumos kā termiņu nosakot 2014. gadu. Eiropas Pētniecības telpas nozīme Eiropas virzībā uz konkurētspēju ir uzsvērta arī “Izaugsmes un nodarbinātības paktā”, par ko Eiropadome vienojās 28. un 29. jūnijā.

Komisijas priekšlikumos Eiropas Pētniecības telpas īstenošanai ir uzsvērtas piecas galvenās prioritārās jomas, kurās jāpanāk uzlabojumi:

  • efektīvākas valstu pētniecības sistēmas;

  • labāka transnacionālā sadarbība un konkurence, ieskaitot galveno pētniecības infrastruktūru izveidi un to efektīvu darbību;

  • atvērtāks darba tirgus pētniekiem;

  • dzimumu līdztiesība un integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai organizācijās, kas īsteno un atlasa pētniecības projektus, kā arī

  • optimāla zinātniskās informācijas aprite un sniegšana, arī izmantojot ciparu tehnoloģijas, un plašāka un ātrāka piekļuve zinātnisko darbu publikācijām un zinātniskajiem datiem.

Paziņojumā paredzēti konkrēti pasākumi, kas attiecībā uz katru prioritāro jomu, sadarbojoties pastiprinātas partnerības ietvaros, jāveic dalībvalstīm, ieinteresēto personu organizācijām un Eiropas Komisijai.

Eiropas Pētniecības telpa ir daļa no vērienīgā plāna pārvērst Eiropas Savienību īstenā “Inovācijas Savienībā”. Investīciju palielināšana pētniecības jomā, pētniecības kvalitātes un nozīmes uzlabošana ir noteicošais faktors jaunu zināšanu ietilpīgu produktu un pakalpojumu attīstībā, bez kuriem nav iespējama izaugsme un nodarbinātība.

Sk. MEMO/12/564

Inovācijas savienība: http://ec.europa.eu/innovation-union

Kontaktpersonas:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar