Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2012 m. liepos 17 d.

Europos Komisija siekia panaikinti mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrosios rinkos kliūtis

Europos Komisija šiandien nurodė konkrečius veiksmus, kurių valstybės narės turėtų imtis, kad sukurtų Europos mokslinių tyrimų erdvę (EMTE), bendrą mokslinių tyrimų ir inovacijų rinką Europoje. Tyrėjams, mokslinių tyrimų institucijoms ir verslo įmonėms siekiama sudaryti geresnes tarpvalstybinio judumo, konkurencijos ir bendradarbiavimo sąlygas. Taip bus sustiprintos valstybių narių mokslinių tyrimų bazės, didinamas jų konkurencingumas ir sudarytos sąlygos joms veiksmingiau bendradarbiauti ir spręsti pagrindinius socialinius uždavinius, kaip antai kova su klimato kaita, aprūpinimas maistu, energetinis saugumas ir visuomenės sveikata. Kad padėtų sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę, Komisija taip pat šiandien pasirašė bendrą pareiškimą ir susitarimo memorandumus su organizacijomis, kurios atstovauja pagrindinėms mokslinių tyrimų organizacijoms ir mokslinių tyrimų finansavimo įstaigoms. Pasiūlymai pateikti atsižvelgiant į ES vadovų nustatytą galutinį 2014 m. terminą, iki kurio reikia sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Nebegalima daugiau toleruoti tokios padėties, kai mokslinių tyrimų finansavimo lėšos ne visada paskirstomos konkurencingai, kai ne visada įdarbinama pagal nuopelnus, kai tyrėjams retai suteikiama dotacijų arba galimybių naudotis mokslinių tyrimų programomis tarpvalstybiniu mastu ir kai šioje veikloje nedalyvauja didelė dalis Europos. Pakalbėkite su verslo vadovais ir jie pasakys, kad priimant investicinius sprendimus pagrindinis veiksnys yra mokslinių tyrimų bazės kokybė. Šiandienos ekonomikos sąlygomis nė viena valstybė narė ar regionas negali neatsižvelgti į savo žinių bazę.“

Atlikus apklausą paaiškėjo, kad beveik 80 % mokslinių tyrimų bendruomenės mano, kad atviro ir skaidraus įdarbinimo stoka yra tarptautinio judumo kliūtis. Todėl valstybių narių prašoma pašalinti tarpvalstybinės mokslinių tyrimų karjeros kliūtis Europoje, aktyviau vykdyti bendras mokslinių tyrimų darbotvarkes, stiprinti konkurencingą institucijų ir projektų finansavimą ir veiksmingai investuoti į pasaulinio lygio priemones.

Mokslinių tyrimų suinteresuotųjų šalių organizacijos raginamos nustatyti ir įgyvendinti nacionalinių dotacijų prieinamumo ir perkeliamumo principus, skelbti laisvas darbo vietas bendrame interneto portale, užpildyti mokslinių tyrimų etatus laikantis skaidraus, atviro ir nuopelnais pagrįsto įdarbinimo procedūrų ir stiprinti pramonės bei akademinės bendruomenės ryšius.

Be šiandienos pasiūlymų, susijusių su Europos mokslinių tyrimų erdve, Komisija taip pat pateikia iniciatyvą skatinti mokslinės informacijos prieinamumą ir išsaugojimą. Taip siekiama skatinti atvirą prieigą prie mokslinių tyrimų leidinių, parengtų vykdant ES finansuojamus projektus ir nacionalinių institucijų finansuojamus mokslinius tyrimus (žr. IP/12/790 ir MEMO/12/565).

Pagrindiniai faktai

ES vadovai ne kartą pabrėžė, kaip svarbu užbaigti kurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir 2011 m. vasario mėn. bei 2012 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos išvadose nustatė galutinį terminą – 2014 metus. Europos mokslinių tyrimų erdvės vaidmuo Europoje siekiant konkurencingumo taip pat pabrėžiamas birželio 28–29 d. vykusiame Europos Vadovų Tarybos posėdyje priimtame Susitarime dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo.

Komisijos pasiūlymuose sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę daugiausia dėmesio skiriama penkioms pagrindinėms prioritetinėms sritims, kuriose reikia užtikrinti pažangą:

  • padidinti nacionalinių mokslinių tyrimų sistemų veiksmingumą;

  • pagerinti tarptautinį bendradarbiavimą ir konkurenciją, be kita ko, įsteigti pagrindines mokslinių tyrimų infrastruktūras ir užtikrinti veiksmingą jų veiklą;

  • sukurti atviresnę darbo rinką tyrėjams;

  • skatinti lyčių lygybę ir lyčių aspekto integravimą organizacijose, vykdančiose ir atrenkančiose mokslinių tyrimų projektus;

  • optimaliai platinti ir perduoti mokslinę informaciją, be kita ko, naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis ir užtikrinant platesnio masto spartesnę prieigą prie mokslinių leidinių ir duomenų.

Komunikate nurodyti konkretūs kiekvienos prioritetinės srities veiksmai, kurių, bendradarbiaudamos ir palaikydamos tvirtesnius partnerystės ryšius, turi imtis valstybės narės, suinteresuotųjų šalių organizacijos ir Europos Komisija.

Europos mokslinių tyrimų erdvė yra neatsiejama nuo tikslo paversti Europos Sąjungą tikra inovacijų sąjunga. Didinti investicijas į mokslinius tyrimus, mokslo kokybę ir aktualumą yra labai svarbu, siekiant sukurti naujus žinių reikalaujančius produktus ir paslaugas, kuriais galima užtikrinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

Žr. MEMO/12/564

Inovacijų sąjunga http://ec.europa.eu/innovation-union.

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar