Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 17. heinäkuuta 2012

Euroopan komissio raivaa esteet tutkimuksen ja innovoinnin sisämarkkinoilta

Euroopan komissio esitti tänään jäsenvaltioille konkreettiset toimet eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) toteuttamiseksi. ERA loisi Eurooppaan tutkimuksen ja innovoinnin sisämarkkinat. Pyrkimyksenä on helpottaa tutkijoiden, tutkimuslaitosten ja yritysten välistä liikkuvuutta, kilpailua ja yhteistyötä rajojen yli. Tämä lujittaisi jäsenvaltioiden tutkimusperustaa, parantaisi niiden kilpailukykyä ja tarjoaisi niille mahdollisuuden tehdä tiiviimpää yhteistyötä ilmastonmuutoksen, elintarviketurvan, energiavarmuuden ja kansanterveyden kaltaisten merkittävien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Jotta ERA:n toteuttaminen etenisi, komissio allekirjoitti tänään yhteisen lausuman ja yhteisymmärryspöytäkirjat tärkeimpiä tutkimusjärjestöjä ja tutkimusrahoituselimiä edustavien organisaatioiden kanssa. Näiden ehdotusten taustalla on EU:n johtajien asettama tavoite toteuttaa ERA viimeistään vuonna 2014.

Tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaavan EU-komissaari Máire Geoghegan-Quinnin mukaan nykytilanne on kestämätön, sillä tutkimusrahoitusta ei aina kohdisteta kilpailukykyisellä tavalla, työntekijöitä ei aina valita ansioittensa perusteella ja tutkijat voivat vain harvoin työskennellä saamillaan apurahoilla toisessa jäsenvaltiossa tai päästä mukaan toisen jäsenvaltion tutkimusohjelmiin. Suuri osa Eurooppaa ei edes osallistu tutkimus- ja innovointiyhteistyöhön. ”Kaikki yritysjohtajat myöntävät, että tutkimuspohjan laatu vaikuttaa merkittävällä tavalla investointipäätöksiin. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa yhdelläkään jäsenvaltiolla ja alueella ei ole varaa laiminlyödä osaamisperustaansa", Geoghegan-Quinn lisäsi.

Tutkimusyhteisöstä lähes 80 prosenttia vastasi kysyttäessä, että avoimen ja läpinäkyvän rekrytoinnin puuttuminen haittaa kansainvälistä liikkuvuutta. Jäsenvaltioita kehotetaankin nyt poistamaan kansainvälistä tutkijauraa rajoittavat esteet Euroopassa, laatimaan aktiivisemmin yhteisiä tutkimuslinjauksia, lisäämään kilpailutettavaa rahoitusta instituutioille ja hankkeille sekä investoimaan maailmanluokan tutkimuslaitteistoihin.

Tutkimusalan sidosryhmäorganisaatioita kehotetaan määrittelemään ja panemaan täytäntöön kansallisten apurahojen saatavuutta ja siirrettävyyttä koskevat periaatteet, julkaisemaan avoimet työpaikat yhteisessä internetportaalissa, rekrytoimaan läpinäkyvällä, avoimella ja ansioihin perustuvalla tavalla sekä tiivistämään yritysten ja tiedelaitosten välisiä yhteyksiä.

Komissio esitti tänään myös ERA-ehdotuksia täydentävän aloitteen, jolla edistetään tieteellisten tietojen saatavuutta ja säilyttämistä. Sen tavoitteena on edistää EU:n rahoittamista hankkeista ja jäsenvaltioiden rahoittamasta tutkimuksesta laadittavien tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta (ks. IP/12/790 ja MEMO/12/565).

Taustaa

EU:n johtajat ovat toistuvasti korostaneet eurooppalaisen tutkimusalueen merkitystä. Ne asettivat helmikuussa 2011 ja maaliskuussa 2012 pidetyssä Eurooppa-neuvostossa annetuissa päätelmissä tavoitteeksi vuoden 2014. ERAn tarkoituksena on lisätä Euroopan kilpailukykyä. Tätä korostetaan myös Eurooppa-neuvostossa 28. ja 29. kesäkuuta sovitussa kasvu- ja työllisyyssopimuksessa.

Komission ERA-ehdotuksissa mainitaan seuraavat viisi keskeistä tavoitetta, joiden suhteen on tarpeen edistyä:

  • kansallisten tutkimusjärjestelmien tehokkuutta on lisättävä,

  • maiden välistä yhteistyötä ja kilpailua on parannettava; tähän kuuluu myös keskeisten tutkimusinfrastruktuurien perustaminen ja sujuva toiminta,

  • tutkijoiden työmarkkinoiden on oltava avoimempia,

  • sukupuolten tasa-arvo ja sen valtavirtaistaminen on otettava huomioon tutkimushankkeita toteuttavissa ja valitsevissa organisaatioissa, ja

  • tieteellisten tietojen liikkumisen ja siirtämisen (myös digitaalisesti) on oltava optimaalista ja tieteellisten julkaisujen ja tutkimustiedon on oltava saatavilla nopeammin ja laajemmin.

Tiedonannossa vahvistetaan kullekin tavoitteelle konkreettiset toimet, jotka jäsenvaltioiden, sidosryhmäorganisaatioiden ja Euroopan komission on määrä toteuttaa yhteistyössä.

Eurooppalainen tutkimusalue on olennainen osa tavoitetta tehdä Euroopan unionista todellinen innovaatiounioni. Tutkimusinvestointien lisääminen on tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden lisäämisen kanssa keskeisessä asemassa kehitettäessä uusia osaamisintensiivisiä tuotteita ja palveluja, joita ilman kasvua ja työpaikkoja ei voi syntyä.

Ks. MEMO/12/564

Innovaatiounioni: http://ec.europa.eu/innovation-union

Yhteyshenkilöt:

Michael Jennings (+32–2) 296 33 88

Monika Wcislo (+32–2) 295 56 04


Side Bar