Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 17. juuli 2012

Euroopa Komisjon võitleb teadustöö ja innovatsiooni ühtse turu tõketega

Euroopa Komisjon esitas täna konkreetsed ettepanekud selle kohta, mida liikmesriigid peaksid tegema Euroopa teadusruumi – teaduse ja innovatsiooni ühtse turu loomiseks Euroopas. Eesmärk on võimaldada teadlastel, teadusasutustel ja äriühingutel paremini liikuda, konkureerida ja teha koostööd piiriüleselt. See tugevdab liikmesriikide teadusbaasi, suurendab nende konkurentsivõimet ja võimaldab neil teha tõhusamat koostööd oluliste ühiskondlike probleemide lahendamisel, nagu kliimamuutused, toiduga kindlustatus ja energiajulgeolek ning rahvatervis. Euroopa teadusruumi loomiseks kirjutas komisjon täna alla ühisavaldusele ja vastastikuse mõistmise memorandumitele peamisi teadusasutusi esindavate organisatsioonidega ja teadusuuringuid rahastavate asutustega. Ettepanekud koostati ELi juhtide määratud tähtaega silmas pidades − muuta Euroopa teadusruum tegelikkuseks aastaks 2014.

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn ütles: „Ei saa jätkuda olukord, kus teadustöö rahastamine ei toimu alati konkurentsi alusel, töötajad ei ole alati ametikohtadele valitud võimete järgi, teadlased saavad harva kasutada stipendiume või osaleda piiriülestes teadusprogrammides ning suurem osa Euroopast on üldse kõrvale jäetud. Küsige mõnelt ettevõtlusliidrilt ja ta ütleb teile, et nende investeerimisotsuste langetamisel on peamiseks teguriks teadmusbaasi kvaliteet. Tänapäeva majanduses ei saa ükski liikmesriik ega piirkond endale lubada ükskõikset suhtumist teadmusbaasi.”

80 % küsitletud teadusringkondadest märkis, et avatud ja läbipaistva värbamisprotsessi puudumine takistab rahvusvahelist liikuvust. Seetõttu palutakse liikmesriikidel kaotada piiriülese teadlaskarjääri tõkked Euroopas, toetada ühisuuringute strateegiat, edendada asutuste ja projektide konkurentsivõimelist rahastamist ning tulemuslikult investeerida maailmatasemel vahenditesse.

Teadustegevuse sidusrühmade organisatsioone ärgitatakse määratlema ja rakendama riiklike stipendiumide saamise ja ülekandevõimaluste põhimõtteid, avaldama teavet vabade töökohtade kohta ühises internetiportaalis, täitma ametikohti läbipaistva, avatud ja tulemuspõhise värbamismenetluse alusel ning tugevdama tööstuse ja teadusmaailma vahelist sidet.

Täienduseks Euroopa teadusruumi tänastele ettepanekutele esitleb komisjon ka algatust, et soodustada teaduslikule teabele juurdepääsu ja selle teabe hoidmist. Selle eesmärk on soodustada vaba juurdepääsu nii ELi rahastatavate projektide kui ka riiklikult rahastatavate uuringute teaduspublikatsioonidele (vt IP/12/790 ja MEMO/12/565)

Taust

ELi liidrid on korduvalt rõhutanud Euroopa teadusruumi loomise tähtsust ning Euroopa Ülemkogu 2011. aasta veebruari ja 2012. aasta märtsi järeldustes on tähtajaks määratud 2014. aasta. Euroopa teadusruumi rolli Euroopa konkurentsivõime edendamisel on esile toodud ka 28.−29. juuni Euroopa Ülemkogul kokkulepitud majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppes.

Komisjoni ettepanekutes Euroopa teadusruumi loomiseks keskendutakse viiele kesksele arendamist nõudvale prioriteedile:

  • riiklike teadussüsteemide tõhustamine;

  • riikidevahelise koostöö ja konkurentsi tugevdamine, sealhulgas oluliste teadustegevuse infrastruktuuride loomine ja tõhus toimimine;

  • avatum tööturg teadlastele;

  • sooline võrdõiguslikkus ja selle süvalaiendamine organisatsioonides, kes teostavad ja valivad välja teadusprojekte ning

  • teadusliku teabe optimaalne liikumine ja siire, sealhulgas digitaalsete vahendite kaudu ning laiem ja kiirem juurdepääs teaduspublikatsioonidele ja –andmetele.

Iga prioriteedi puhul määratakse teatises kindlaks konkreetsed meetmed, mida liikmesriigid, sidusrühmade organisatsioonid ja Euroopa Komisjon peavad võtma tugevdatud partnerluse raames koostööd tehes.

Euroopa teadusruum on osa eesmärgist muuta Euroopa Liit tõeliselt Innovatiivseks liiduks. Investeeringute suurendamine teadusuuringutesse ning teadusliku kvaliteedi ja tähtsuse tõstmine on esmatähtis selliste uute teadmistepõhiste toodete ja teenuste arendamiseks, millel on oluline roll majanduskasvu ja töökohtade tagamisel.

Vt MEMO/12/564

Innovatiivne liit: http://ec.europa.eu/innovation-union

Kontaktandmed:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar