Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2012

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει στο στόχαστρο τα εμπόδια στην Eνιαία Aγορά για έρευνα και τεχνολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε σήμερα τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη για την επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) , της Eνιαίας Aγοράς για έρευνα και τεχνολογία στην Ευρώπη. Ο στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ερευνητές, στα ερευνητικά ιδρύματα και στη βιομηχανία να διακινούνται ευκολότερα, να συνεργάζονται καλύτερα και να ανταγωνίζονται διασυνοριακά. Κατ΄αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθούν οι ερευνητικές βάσεις των κρατών μελών, θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους και θα έχουν την δυνατότητα να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προκλήσεων, όπως είναι η κλιματκή αλλαγή, η επισιτιστική και ενεργειακή ασφάλεια και η δημόσια υγεία. Με στόχο να διευκολυνθεί η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας η Επιτροπή υπέγραψε μια κοινή δήλωση και μνημόνια συμφωνίας με οργανισμούς που εκπροσωπούν βασικά ερευνητικά ιδρύματα και φορείς χρηματοδότησης της έρευνας. Οι προτάσεις αποτελούν απάντηση στην προθεσμία που καθόρισαν οι ηγέτες της ΕΕ ώστε να έχει υλοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας μέχρι το 2014.

Η Ευρωπαία Επίτροπος για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη Máire Geoghegan-Quinn δήλωσε τα εξής: «Δεν μπορεί να συνεχισθεί η κατάσταση όπου η χρηματοδότηση για την έρευνα δεν χορηγείται πάντοτε κατά τρόπο ανταγωνιστικό, όπου οι θέσεις δεν καλύπτονται πάντοτε αξιοκρατικά, όπου οι ερευνητές σπάνια λαμβάνουν τις επιχορηγήσεις τους ή σπάνια έχουν πρόσβαση σε διασυνοριακά προγράμματα και όπου μεγάλα μέρη της Ευρώπης δεν συμμετέχουν καθόλου σε αυτήν τη διαδικασία. Μιλείστε με οποιονδήποτε διευθυντή επιχείρησης και θα σας πει ότι η ποιότητα της ερευνητικής βάσης είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Στην σημερινή οικονομία κανένα κράτος μέλος ή περιφέρεια δεν έχει την πολυτέλεια να παραμελήσει τη βάση των γνώσεών της».

Όταν ρωτήθηκε, το 80% περίπου της ερευνητικής κοινότητας ανέφερε ότι το γεγονός ότι οι προσλήψεις δεν γίνονται κατά τρόπο ανοικτό και διαφανή παρεμποδίζει τη διεθνή κινητικότητα. Για το λόγο αυτό, τα κράτη μέλη καλούνται να καταργήσουν τα εμόδια σχετικά με τη διασυνοριακή έρευνα στην Ευρώπη, να επιταχύνουν τις προσπάθειες για κοινά ερευνητικά προγράμματα, να αυξήσουν την ανταγωνιστική χρηματοδότηση για τα ιδρύματα και τα έργα και να επενδύσουν αποτελεσματικά σε εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης.

Οι εμπλεκόμενοι ερευνητικοί φορείς καλούνται να καθορίζουν και να εφαρμόζουν αρχές για την πρόσβαση και την δυνατότητα μεταφοράς των εθνικών επιχορηγήσεων, να δημοσιεύουν τις κενές θέσεις σε κοινή δικτυακή πύλη , να καλύπτουν τις θέσεις των ερευνητών με τη χρησιμοποίηση διαφανών, ανοικτών και αξιοκρατικών διαδικασιών πρόσληψης και να επιταχύνουν τις ενέργειες για τη σύνδεση της βιομηχανίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Σε συμπλήρωση των σημερινών προτάσεων σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης μια πρωτοβουλία για την προώθηση της πρόσβασης και τη διατήρηση των πληροφοριών. Στόχος της είναι η προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στις ερευνητικές δημοσιεύσεις σχετικά με τα έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ καθώς και σχετικά με την έρευνα που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (βλέπε IP/12/790 και MEMO/12/565).

Ιστορικό

Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι είναι επιτακτική ανάγκη η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας μέχρι το 2014, όπως προβλέπεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Φεβρουαρίου του 2011 και του Μαρτίου του 2012. Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας στην προσπάθεια της Ευρώπης για ανταγωνιστικότητα επισημαίνεται επίσης και στο Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση που συνήφθη κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που συνήλθε στις 28 και στις 29 Ιουνίου.

Οι προτάσεις της Επιτροπής για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας περιλαμβάνουν πέντε τομείς προτεραιότητας στους οποίους πρέπει να επιτευχθεί πρόοδος:

  • αύξηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών ερευνητικών συστημάτων

  • βελτίωση της διεθνικής συνεργασίας και του διεθνικού ανταγωνισμού με την δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία βασικών ερευνητικών υποδομών

  • πιο ανοικτή αγορά εργασίας για τους ερευνητές

  • ισότητα των δύο φύλων στους οργανισμούς που εκτελούν και επιλέγουν τα ερευνητικά έργα και

  • βελτίωση του τρόπου διακίνησης και διάδοσης επιστημονικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων και των ψηφιακών μέσων, καθώς και ευρύτερη και γρηγορότερη πρόσβαση σε επιστημονικές και πληροφορίες και δεδομένα.

Για κάθε προτεραιότητα η Επιτροπή καθορίζει συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τα κράτη μέλη, τους εμπλεκόμενους φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης συνεργασίας.

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του φιλόδοξου σχεδίου για την μετατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια πραγματική Ένωση Καινοτομίας. Η αύξηση των ερευνητικών επενδύσεων, της επιστημονικής ποιότητας και καταλληλότητας έχει αποφασιστική σημασία για την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών έντασης γνώσης, που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Βλέπε MEMO/12/564.

Ένωση Καινοτομίας: http://ec.europa.eu/innovation-union

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar